YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Matematika (PU)

PU1002N - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 45(A)
Cilj predmeta: Ovladavanje vještinama postupanja s matematičkim modelima, razvoj apstraktnog i analitičkog razmišljanja te preciznost izražavanja i uočavanje bitnog. Sadržaj predmeta prilagođen je studentima šumarstva. Nastoji se sačuvati cjeloviti materijal koji se odnosi na funkcije, diferencijalni i integralni račun te osnove linearne algebre, na način da je pristup pojmovima maksimalno pojednostavljen.
Sadržaj predmeta: Predavanja i vježbe: 1. Skupovi brojeva i točaka. Realni brojevi. 2. Jednadžbe i nejednadžbe. 3. Pojam funkcije. Linearna i kvadratna funkcija. 4. Elementarne funkcije. 5. Svojstva funkcija. 6. Domena i inverz funkcije. 7. Neprekidnost i limes funkcije. 8. Pojam derivacije. Derivacija elementarnih funkcija. Diferencijalni račun. 9. Analiza funkcija pomoću diferencijalnog računa. 10.Funkcije više varijabli. 11. Pojam integrala. Neodređeni integral. Neke metode integriranja. 12. Određeni integral. Primjena integralnog računa (površina, volumeni, momenti, težište). 13. Diferencijalne jednadžbe. 14. Vektori u ravnini i prostoru. Operacije s vektorima. 15.Matrice i matrični račun
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: x predavanja □ seminari i radionice x vježbe □ on line u cijelosti □ mješovito e-učenje □ terenska nastava x samostalni zadaci □ multimedija i mreža □ laboratorij □ mentorski rad □ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokviji
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Bradić, T. et al: Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb, 1998.
2.     Javor, P.: Matematička analiza 1, Element, Zagreb, 2003.

 


Preporučena literatura:
3.     Hitrec,V.: Matematika (analiza funkcija), skripta. Šumarski fakultet, Zagreb, 1986.
4.     Hitrec,V. :Matematika (funkcije od dvije varijable, integriranje i primjena), skripta, Zagreb, 1994.
5.     Štambuk Lj.: Matematika, Veleučilište u Rijeci, 2010.


Nositelji

doc. dr. sc. Azra Tafro

Docentica

Email: atafro@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Azra Tafro

Docentica

Email: atafro@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije