YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Sociologija urbanih i zaštićenih prostora

PU1005N - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Upoznavanje studenata s osnovnim postavkama suvremene urbano-sociološke tematike u globalizacijskom i socijalno- ekološkom kontekstu. Razumjeti uzročno-posljedične veze današnjeg urbanizacijskog konteksta u kojem prevladavaju urbane, socijalne, ekonomske i ekološke dihotomije. Moguća rješenja i postojeće modele koji su primjenjivi i na naše gradove moći će upoznati kroz koncept urbane održivosti i europeizacijske modele (uspješne ili manje uspješne primjere implementacije) na razini EU gradova i šire.
Sadržaj predmeta: Nastavne cjeline: 1. Studenti će se upoznati s fenomenom urbanizacije i hiperurbanizacije u suvremenom svijetu (porast urbanog stanovništva, urbanog siromaštva i urbanih problema). 2. Objasnit će se i položaj Hrvatske u današnjem urbanizacijskom kontekstu, uzročno-posljedične veze između globalnih, nacionalnih i lokalnih (urbanih) procesa. 3. Informirat će se i o važnijim urbano-sociološkim teorijama od početka 19. st. do današnje postmoderne faze, odnosno kako postmoderni i informacijski kontekst današnjih gradova omogućuje novo vrednovanje grada i kvalitetu života u njemu. 4. Analizirat će se i fenomen modernizacije i globalizacije te globalnog (glokalnog) razvoja u neoliberalnom kontekstu. 5. Istaknuti fenomene i procese urbane obnove i revitalizacije gradova u kojima posebnu ulogu imaju procesi gentrifikacije i komercijalizacije prostora (primjer postsocijalističkih gradova posebno Zagreba). 6. Predstaviti će se koncept održivog razvoja (važnost i uloga međunarodnih dogovora i dokumenata kojima se nastoji riješiti socijalno-ekološka kriza (npr. Kyoto protokol i Pariški sporazum), te mjera ekološkog otiska. 7. Analizirati elemente ekološkog kriminala (načini i vrste kojima se antropogenim utjecajima i aktivnostima na okoliš dovelo do destrukcije prirodnih i javnih prostora (apartmanizacija i turistifikacija središta gradova i obalnih prostora) 8. Istaknut će se važnost urbane održivosti za poboljšanje kvalitete života u gradovima danas (EU modeli održivih gradova) posebno na razini lokalnih prostora i manjih urbanih zajednica (važnost procesa participacije građana u procesu odlučivanja). 9. Primjeri green capital koncepta na razini Europe i usporedba grada Zagreba s Ljubljanom kao uspješnim primjerom i nositeljem titule. 10. Primjeri urbanog šumarstva i urbanog vrtlarenja za održivost današnjeg urbanog prostora (zagrebački urbani vrtovi).
Način polaganja ispita : - pismeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☒ seminari i radionice □ vježbe □ on line u cijelosti □ mješovito e-učenje □ terenska nastava ☒ samostalni zadaci □ multimedija i mreža □ laboratorij ☒ mentorski rad □ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave
Literatura:

Obavezna literatura:

 1. Cifrić, I.(2003):Okoliš i održivi razvoj-ugroženost okoliša i estetika krajolika,HSD, Zagreb
 2. Šarinić, J. i Čaldarović, O. (2015). Suvremena sociologija grada. Od „nove urbane sociologije“ prema „sociologiji urbanog“, Sociološka biblioteka, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb
 3. Davis, M. (2011). Planet slumova, VBZ, Zagreb
 4. Svirčić Gotovac, A. i Zlatar Gamberožić, J. (2020). Obrana javnih prostora u zagrebačkim slučajevima „Čuvamo naš park“ i „Vratite magnoliju“. Sociologija i prostor, 58 (1), 5-31.
 5. Svirčić Gotovac, A., Kerbler, B. (2019). From Post-socialist to Sustainable: The City of Ljubljana. Sustainability, 11 (7126), 1–16.
 6. Link na Merlinu na sva predavanja u toj akademskoj godini od strane nositeljice kolegija.

Preporučena literatura:

 1. Girardet, H. (1999). Creating Sustainable Cities, 1st ed.; Green Books; Totnes, UK, 1999.
 2. David Harvey (2013). Kratka povijest neoliberalizma, VBZ, Zagreb
 3. Vladimir Lay (Ed.). (2007.) Razvoj sposoban za budućnost. Prinosi promišljanju održivog razvoja Hrvatske. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar., 2007
 4. Naomi Klein (2000). No logo. Flamingo. Great Britain.
 5. Berrini, M.; Bono, L. (2010). Measuring Urban Sustainability: Analysis of the European Green Capital Award 2010 & 2011 Application Round, 1st ed.; Ambiente Italia: Milan, Italy

Nositelji

doc. dr. sc. doc. dr. sc. Sara Ursić
više

Suradnici

doc. dr. sc. doc. dr. sc. Sara Ursić
više
Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije