YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Biometrika za prostorne valorizacije

PU2003N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Upoznati i osposobiti studente da samostalno prikupe, statistički obrade, prikažu i analiziraju prikupljene podatke. Osposobiti da mogu samostalno raspravljati i donositi zaključke na temelju već analiziranih podataka.
Sadržaj predmeta: Predavanja i vježbe: 1. Uvod. Tipovi varijabli. Mjerne vrijednosti obilježja. Grafički prikazi: stupičasti, histogram, linijski, poligon frekvencija, strukturni krug, stabljika-list prikaz, XY, Box-Whisker grafički prikaz. 2. Tablica frekvencija. Relativne frekvencije. Kumulativno apsolutne i kumulativno relativne frekvencije. 3. Mjere centralne tendencije. Aritmetička sredina. Geometrijska sredina. Harmonijska sredina. 4. Položajne mjere. Medijan. Kvartili. Percentili. Mod. 5. Mjere varijabilnosti. Raspon. Varijanca. Standardna devijacija. Koeficijent varijacije. 6. Empirijske distribucije. 7. Osnove vjerojatnosti. Očekivanje. 8. Kontinuirana slučajna varijabla. Normalna distribucija. 9. Diskretna slučajna varijabla. Binomna distribucija. Aproksimacija binomne distribucije normalnom. 10. Metode uzorkovanja. Distribucija uzoraka. Procjenitelji. Centralni granični teorem. Standardna pogreška. 11. Intervalna procjena očekivanja i proporcije. 12. Testiranje hipoteza. Testiranje očekivanja i proporcije. 13. Uspoređivanje proporcija. Uspoređivanje varijanci. 14. Uspoređivanje očekivanja. Test parova. 15. Analiza jednakosti opažene i očekivane frekvencije kategorijske varijable (2 test)
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: x predavanja □ seminari i radionice x vježbe □ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje □ terenska nastava □ samostalni zadaci □ multimedija i mreža □ laboratorij □ mentorski rad □ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokviji
Literatura:

Obavezna literatura:

  1. Jazbec, A (2009) OSNOVE STATISTIKE, drugo izdanje, Šumarski fakultet, Zagreb. (sveučilišni udžbenik)


Preporučena literatura:

  1. Sokal RR, Rohlf FJ. (1995) Biometry. Freeman and Company. New York
  2. Zar J.H.(1999) Biostatistical analysis, Prentice Hall
  3. Pranjić A. (1986) Šumarska biometrika, ŠF, Zagreb.
  4. Prodan M. (1968) Forest Biometrics, Pergamon press, Oxford

Nositelji

Anamarija Jazbec
prof. dr. sc. Anamarija Jazbec

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: ajazbec@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ernest Goršić

Izvanredni profesor

Email: egorsic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Mislav Vedriš

Izvanredni profesor

Email: mvedris@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije