YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Izmjera terena s osnovama kartografije (PU)

PU2004N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 24(T)
Cilj predmeta: Upoznati studente s potrebom izmjere terena i kartografije u urbanom šumarstvu, zaštiti prirode i okoliša. Osim toga studente je potrebno upoznati s osnovama kartografije i izmjere terena kako bi ih se pripremilo za izučavanje i praktičnu primjenu metoda kartiranja i izmjere terena u daljnjem studiju te praksi.
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Kartografija - definicija i podjela, prikazivanje terena, objekata i pojava na kartama, vrste karata – topografske i tematske karte 2. Mjerenje, mjerila, mjerne jedinice, norme, pogreške i popravci mjerenja, načini izmjere 3. Predočavanje topografske plohe projekcijom. Vrste projekcija. Osnove ortogonalne i kotirane projekcije, primjena kotirane projekcije, presjeci ravninom i pravcem 4. Oblik i veličina Zemlje, elipsoidi, vrste koordinata 5. Kartografske projekcije, Gauss – Krüger projekcija, HTRS96/TM projekcija, geodetski datumi 6. Katastar, mjerila, stari katastar, novi katastar, zemljišna knjiga (gruntovnica) 7. Katastarski planovi, direktno i indirektno mjerenje površina, vrste indirektnog određivanja površina 8. Elementi izmjere terena. Načini izmjere točaka, dužina, kuteva, površina, visinskih razlika. Geodetske točke, triangulacija, poligonometrija, teodoliti 9. Mjerenje dužina, redukcija dužina na horizont, indirektno mjerenje dužina, daljinomjeri – optički, elektronski 10. Vrste kuteva, poligoni kut, smjerni kut, azimuti, deklinacija, orijentacija, konvergencija meridijana, elevacioni kut, depresivni kut, zenitna udaljenost 11. Mjerenje visinskih razlika, vrste nivelmana (generalni i detaljni, linijski i plošni, geometrijski i trigonometrijski nivelman) 12. Snimanja detalja - ortogonalna i polarna metoda. Ortogonalna metoda – pentgonalna prizma, pravokutne koordinate (apscisa i ordinata). Polarna metoda – tahimetrija, polarne koordinate (horizontalni i vertikalni kut, kosa dužina) 13. Vrste busola. Busolni vlakovi – načini mjerenja i kartiranje. Iskolčenja točaka i linija 14. Globalni navigacijski satelitski sustav (GNSS) – satelitsko pozicioniranje (GPS, GLONASS, GALLILEO), organizacija sustava 15. Globalni pozicijski sustav (GPS), načini mjerenja, točnost i primjena u urbanom šumarstvu, zaštiti prirode i okoliša Vježbe: 1. Vrste pisama na kartama. Kartografski znakovi i simboli. Formati papira, vrste linija, savijanje papira 2. Vrste mjerila – numerička, grafička, određivanje mjerila, računanje udaljenosti između objekata ovisno o mjerilu karte/plana 3. Konstrukcija grafičkih mjerila – linearni i transverzalni razmjernik, računanje dozvoljenih odstupanja i popravaka mjerenja 4. Presjek topografske plohe vertikalnom ravninom, presjek topografske plohe pravcem, dogledanja. Izrada profila terena 5. Određivanje nagiba terena. Računanje linije najvećeg nagiba, konstrukcija linije stalnog nagiba. Određivanje nadmorskih visina točaka 6. Načini prikazivanja pojedinih objekata i pojava na kartama. Čitanje i interpretacija karata. Izdvajanje objekata prikaza i imena objekata (toponima) na topografskim kartama različitih mjerila 7. Određivanje koordinata na topografskim kartama mjerila 1: 5000 i 1: 50000. Određivanje mjernih veličina (kut, duljina, visinska razlika, nagib,...) na topografskim kartama 8. Korištenje katastarskih planova. Mjerenje usuha na starim katastarskim planovima. Određivanje dozvoljenih odstupanja i popravaka mjerenja kod računanja površina 9. Indirektno određivanje površina parcela mrežom točaka i mrežom kvadrata (statistički) 10. Indirektno određivanje površina parcela pomoću koordinata točaka (analitički) 11. Geodetsko računanje. Direktni i indirektni geodetski zadatak. Određivanje koordinata točaka na temelju kuta i dužine. Određivanje kuta i dužine na temelju koordinata 12. Mjerenje azimuta na kartama. Orijentacija karte. Kartiranje točaka na temelju azimuta i dužine 13. Ortogonalna metoda – snimanje i kartiranje detalja. Busolni vlakovi - mjerenje i kartiranje. Projektiranje iskolčenja na kartama. Iskolčenja točaka i linija (prosjeka). Popravci iskolčenja 14. Mjerenje visinskih razlika. Računanje visinskih razlika iz trigonometrijskog i geometrijskog nivelmana. Izrada profila terena na temelju mjerenja visinskih razlika 15. Korištenje GPS prijamnika, određivanje položaja točaka pomoću GPS-a, kartiranje točaka na temelju provedenih GPS mjerenja Terenska nastava: 1. Orijentacija na terenu, pronalaženje objekata na temelju čitanja karte, pronalaženje objekata pomoću busole, pronalaženje objekata pomoću GPS-a 2. Postavljanje i mjerenje busolnih vlakova. Mjerenje dužina na ravnom i kosom terenu, određivanje nagiba terena 3. Postavljanje i mjerenje detaljnih nivelmana, linijski i plošni nivelman, mjerenje i obračun
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja □ seminari i radionice ☒ vježbe □ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☒ terenska nastava ☒ samostalni zadaci □ multimedija i mreža □ laboratorij □ mentorski rad □ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokviji
Literatura:

Obavezna literatura:

 1. Benčić, D., Solarić, N. (2008): Mjerni instrumenti i sustavi u geodeziji i geoinformatici, Školska knjiga, Zagreb
 2. Pernar, R. (2019): Prezentacije s predavanja
 3. Niče, V.: Deskriptivna geometrija (odabrana poglavlja), Školska knjiga Zagreb (bilo koje izdanje)
 4. Lovrić, P. (1988): Opća kartografija, SNL Zagreb, 291 str.
 5. Pribičević, B. i D. Medak (2003): Geodezija u građevinarstvu (odabrana poglavlja), V.B.Z., Zagreb, 223 str.
 6. Neidhardt, N. i Tomašegović, Z.: Geodezija u šumarstvu, Zagreb, 266 str.


Preporučena literatura:

 1. Brinker and Minnick, R. (1995): The surveying handbook (second edition), New York, 840 str.
 2. Möser, M.; Müller, G.; Schlemmer, H.; Werner, H. [2000]: Handbuch der Ingenieurgeodäsie - Grundlagen. 3. Neubearbeitete Auflage, Wichmann, Heidelberg
 3. Mulahusić, A., Topoljak., J, Tuno, N. (2017): Geodezija za građevinske inžinjere. Politehnički fakultet, 295 str.
 4. Macarol, S.: Praktična geodezija, (bilo koje izdanje) Zagreb
 5. Šumarska enciklopedija: Geodezija, Geodetski instrumenti, Zagreb

Nositelji

Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: rpernar@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Ante Seletković

Redoviti profesor

Email: aseletkovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Mario Ančić

Izvanredni profesor

Email: mancic@sumfak.unizg.hr
više
doc. dr. sc. Jelena Kolić

Docentica

Email: jkolic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije