YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom izboru

Renata Pernar

Lokacija: zelena zgrada, 3. kat, soba 318

Telefon kućni: +385 1 2352 452

E-mail: rpernar@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 10 do 12 sati, po dogovoru


Znanstveno-nastavno napredovanje

2014 – do danas    redovita profesorica u trajnom zvanju
2009 – 2014:  redovita profesorica
2006 – 2009: izvanredna profesorica
2001 – 2006: docentica 
1997 – 2001: viši asistent 
1995 – 1997: asistent
1990 – 1995: mladi istraživač (znanstvena novakinja)
1989. – 1990. stručna suradnica

 

Radno iskustvo

1989 – do danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Nastava

Prediplomski sveučilišni studij:
Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu (ŠP)
Daljinska istraživanja i GIS zaštićenih i urbanih područja (PU)
Izmjera terena s osnovama kartografije (ŠP)
Izmjera terena s osnovama kartografije (PU)

Osnove digitalne kartografije (ŠP)

 

Diplomski sveučilišni studij:
Analiza i valorizacija prostora (UD)
Analiza i valorizacija prostora (ŠDU)
Digitalna kartografija u šumarstvu (DŠT)
Digitalna kartografija u šumarstvu (ŠDU)
Fotointerpretacija u šumarstvu (ŠDU)
Primijenjena fotointerpretacija (UD)

Prostorno - vremenske analize u GIS-u (ŠDU)

Prikupljanje i obrada 3D podataka (UD)

 

Poslijediplomski doktorski studij
Procjena stanja šuma metodama daljinskih istraživanja 
Primjena daljinskih istraživanja i GIS-a u kartiranju i modeliranju 
Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu 

 

 

 

Znanstveni interesi

Vizualna interpretacija aerosnimaka (kolor, infrakolor) u stereomodelu (3D) i snimaka sa bespilotnih letjelica s težištem na prepoznavanje vrsta drveća i određivanje zdravstvenog stanja pojedinačnih stabala
Mjerna fotointerpretacija (određivanje visine stabala, projekcije krošnje, sklopa, drvne mase, itd.)
Digitalna interpretacija multispektralnih i hiperspektralnih satelitskih snimaka (nadgledana i nenadgledana klasifikacija), te snimaka visoke prostorne i vremenske rezolucije (IKONOS, Quick Bird, WorldView), za praćenje stanja, promjena i biološke raznolikosti šuma; kartiranje načina korištenja zemljišta; kartiranje biotopa urbanih i močvarnih staništa, i dr..
Mogućnosti primjene LiDAR-a u šumarstvu
Primjena termalnih snimaka u šumarstvu 

 

Ostala područja interesa uključuju:

Primjena neuronskih mreža u detekciji oštećenosti šuma
Praćenje kretanja i aktivnosti divljih životinja telemetrijskim metodama
Izrada digitalnog modela reljefa (DMR), digitalnog ortofota (DOF) za okolišno modeliranje (raster-GIS analize, prostorno-vremenske analize, geostatistika)

 

Projekti

Međunarodni znanstveni

 • FAO & EC Zajednički istraživački centar (JRC) - Globalna procjena šumskih resursa (FRA 2010), Daljinska istraživanja: Klasifikacija korištenja zemljišta/pokrova i otkrivanje promjena, (2010–2011)
 • Program tehničke suradnje - TCP / CRO / 3101 (A); Razvoj održive industrije drvenog ugljena: prostorna baza i struktura baza podataka, FAO, (2006–2008)
 • SMART - WP4-Svemirski i zračni alati za redukciju miniranih područja, EC IST-2000-25044; Klasifikacija i validacija zemljišnog pokrova, Europska komisija (EC), (2001–2004)
 • ARC-4 – Zračno smanjenje površine minskog polja, EC IST-2000-25300; Subjektivna interpretacija scene sumnjiih područja na temelju zrakoplovnih snimaka. Europska komisija (EC), (2001–2003)

Nacionalni znanstveni

 

 • Mogućnosti primjene metoda daljinskih istraživanja (LiDAR) pri operativnom uređivanju šuma, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2022-2023)

 • Program monitoringa rezistentnosti štetnih organizama na sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, (2018-2020)
 • Uloga biotičkih agensa na vitalnosti lista poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u hrvatskim poplavnim šumama, HRZZ, (2014–2018)
 • HR.3.1.15-0035: Unapređivanje studijskih programa u biotehničkom području prema načelima HKO-a Europski socijalni fond (EU), (2015–2016)
 • Metodologija za procjenu šteta na šumskim sastojinama u kontinentalnim šumama uzrokovanih velikim prirodnim nepogodama (led, snijeg, vjetar, poplave, požari) mjere sanacije i gospodarske mjere za umanjivanje rizika, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2013–2014)
 • Utvrđivanje oštećenosti jele i detekcija imele na multispektralnim i hiperspektralnim snimkama, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Praćenje oštećenosti šuma hrasta lužnjaka metodama daljinskih istraživanja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Mogućnost interpretacije satelitskih snimaka za potrebe planiranja i gospodarenja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2013)
 • Procjena zdravstvenoga stanja stabala područja GJ „Park šume Grada Zagreba“ metodama daljinskih istraživanja, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2011–2012)
 • Kartiranje travnjaka, utvrđivanje promjena travnjačkih površina i izrada karte pokrova zemljišta u NP Sjeverni Velebit, Ministarstvo kulture - Zavod za zaštitu prirode okoliša, (2009–2010)
 • Praćenje zdravstvenog stanja šuma metodama daljinskih istraživanja (068-0681966-2786), MZOŠ, (2007–2013)
 • Šumski ekosustavi kao prirodna žarišta hantavirusa i leptospira (068-0681966-2786), MZOŠ, (2007–2010)
 • Primjena daljinskih istraživanja pri gospodarenju šuma bukve i jele s posebnim osvrtom na problematiku izraženog sušenja jele, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2006–2010)
 • Primjena satelitskih snimaka visoke rezolucije pri planiranju i gospodarenju nizinskih šuma hrasta lužnjaka, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2006–2010)
 • TP-06/0007-01- Sustav za multisenzorsko zrakoplovno izviđanje i nadzor u izvanrednim situacijama i zaštiti okoliša. Tehnologijski projekt MZOŠ, (2006–2008)
 • Imele u Hrvatskoj - biologija, ekologija, rasprostranjenost i vrste domaćini (0068101), MZOŠ, (2002–2005)
 • Modeli planiranja šumskih resursa kao osnova potrajnog gospodarenja u šumarstvu (068105), MZOŠ, (2002–2005)
 • Istraživanje primjene GPS-a, DMR-a i GIS-a za racionalizaciju radova i planiranje u šumarstvu (šifra 1.4.10), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 • Praćenje stanja i promjena šumske vegetacije metodama daljinskih istraživanja (šifra 1.4.9.), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 • Istraživanje stanja šumske vegetacije u urbanim, zaštitnim i šumama posebne namjene (šifra: 1.4.6.), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 • Istraživanje optimalnih modela šumarske kartografije (šifra: 1.4.7.), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 • Optimiziranje inventarizacije miniranih šuma i šumskog zemljišta primjenom metoda daljinskih istraživanja (šifra: 1.4.8.), Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2001–2005)
 • Kartiranje staništa Republike Hrvatske - Vizualna interpretacija satelitskih slika, MZOPUG, (2000–2003)
 • SUZA7 – Interpretacija satelitskih snimaka za nadopunu topografskih karata, MORH, (2000–2003)
 • Modeli planiranja u šumarstvu (068002): Primjena GIS-a i daljinskih istraživanja u oštećenim šumskim ekosustavima, MZOŠ, (1996–2000)

Stručni

 • Mogućnosti smanjenja terenskog prikupljanja podataka pri operativnom uređivanju šuma hrasta lužnjaka, Ministarstvo poljoprivrede, (2016–2018)
 • Aerofotogrametrijsko infrakolor snimanje područja Lipovljana (G.J. Josip Kozarac) u svrhu procjene oštećenosti šuma, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2008–2009)
 • Utvrđivanje oštećenosti šuma šumskog bazena Spačva interpretacijom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimki, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2005–2007)
 • Utvrđivanje oštećenosti šuma i inventarizacija sušaca za područje Like interpretacijom infracrvenih kolornih aerosnimki, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, (2005–2007)
 • Osiguranje održivog asortimana proizvodnje i uporabe prirodnih sastojina po ekološko-gospodarskim tipovima šuma (I-A-16) - Prostorna valorizacija putem GIS-a, JPHŠ, (1996–2000)
 • Ustanovljavanje i praćenje ekološko-zdravstvenog stanja šuma Republike Hrvatske metodama daljinskih istraživanja (II-B-8) - Propadanje i obnova šumskih ekosistema, JPHŠ, (1991–1995)
 • Istraživanje organizacije, ekonomike i sociologije šumarstva (III-B-12) - Geografski informacijski sustav u šumarstvu, JPHŠ, (1991–1995)

 

Publikacije

Bibliografija (CroRIS)

Google Scholar

Research Gate

ORCID

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije