YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Digitalna kartografija u šumarstvu (DŠT)

DŠT3001 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 15(A)
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Digitalna kartografija - definicija, ciljevi i zadaci digitalne kartografije 2. Kartografski podaci, oprema i programska podrška, prednosti i nedostaci digitalne kartografije 3. Vrste karata, topografske i tematske karte, sličnosti/razlike 4. Oblici podataka, vektorski i rasterski modeli podataka 5. Georeferenciranje, ortorektifikacija, način izrade tematskih karata 6. Osnovni elementi i svojstva karte - prostornost, mjerljivost, modelnost, cjelovitost, točnost, estetičnost 7. Sastavni dijelovi karte - vanjski ili formalni dio, unutrašnji ili sadržajni dio karte 8. Kartografska generalizacija, kvantitativna i kvalitativna generalizacija 9. Čimbenici koji utječu na generalizaciju, mjerilo, minimalne veličine, namjena karte i geografska obilježja prostora 10. Kartografske projekcije, transformacije koordinata 11. Digitalizacija, ručna-vektorska i automatska-rasterska digitalizacija 12. Digitalni model reljefa (DMR), izvori podataka za izradu DMR-a, načini izrade i vizualizacije DMR-a 13. Generiranje novih varijabli na temelju DMR-a, kvantitativne analize reljefa, primjena u šumarstvu (projektiranje prometnica) 14. Primjena daljinskih istraživanja u kartografiji, nadopuna karata na temelju metoda DI, izrada fotoplanova/karata 15. Digitalni ortofoto (DOF), načini izrade, primjena u šumarstvu (otvorenost šuma) Vježbe: 1. Kartografski znakovi, osnovni elementi i svojstva karte 2. Generalizacija točkastih, linijskih i površinskih objekata s naglaskom na tematske karte 3. Procesi generalizacije, izbor, sažimanje, pojednostavljivanje, povećanje, pomicanje, pretvorba metode prikaza 4. Vrste i oblici podataka (geometrijski, grafički, atributni), modeli podataka 5. Uspostava baze podataka, povezivanje podataka iz drugih baza 6. Georeferenciranje karata, ortorektifikacija 7. Generiranje varijabli za provođenje fragmentarne statistike (površina i opseg poligona, dužine linijskih objekata, broj poligona po jedinici površine, broj linijskih elemenata na nekom području, povezanost i udaljenost istovrsnih poligona, analize susjednih poligona, …) 8. Izrada različitih tematskih karata 9. Transformacija koordinata iz lokalnog sustava digitalizatora u sustav karte ili sustav geografskih koordinata 10. Vektorizacija slojnica, uređenje podataka za izradu DMR-a 11. Izrada i vizualizacija DMR-a (2D, 3D) 12. Generiranje novih varijabli na temelju DMR-a (nagib, dogledanja, profili terena, ...) 13. Povezivanje tematskih podataka s DMR-om 14. Izrada ortofota (DOF), interpretacija 15. Različite analize i pretraživanja s ciljem dobivanja novogdigitalnog kartografskog sloja
Literatura:

Obavezna literatura:

1. Frančula, N. (2004): Digitalna kartografija, 3. prošireno izdanje. Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet. 211 str.
2. Pernar R. & Ančić, M. (2019): Prezentacije s predavanja
3. Frančula, N. (2004): Kartografske projekcije. Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet. 228 str
4. Falkner, E. & Morgan, D. (2001): Aerial Mapping: Methods and Applications. Lewis Publisher, USA, 192 str

5. Frančula, N. (2003.): Kartografska generalizacija. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, Zagreb, 117 str

6. Maguire, D. J., Batty, M. (ur.) (2005): GIS, Spatial Analysis, and Modeling. ESRI Press, USA. 480 str


Dopunska literatura:
7. Ključanin, S., Poslončec-Petrić, V., Bačić, Ž. (2018): Osnove infrastrukture prostornih podataka, Sarajevo: Dobra knjiga. 166 str.

8. Mitchell, A. (1999):The ESRI Guide to GIS Analyses, Volume 1: Geographic Patterns and Relationships. ESRI Press, USA. 250 str

9. Andričević R., H. Gotovac, I. Ljubenkov, 2007: GEOSTATISTIKA: umijeće prostorne analize, Udžbenik

10. Kušan (ur.) (1994): Nove tehnike izmjere i kartografije, Zagreb, 75 str.


Nositelji

Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom izboru

Email: rpernar@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Mario Ančić

Izvanredni profesor

Email: mancic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Ante Seletković

Redoviti profesor

Email: aseletkovic@sumfak.unizg.hr
više
doc. dr. sc. Jelena Kolić

Docentica

Email: jkolic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije