YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Digitalna kartografija u šumarstvu (ŠDU)

ŠDU1008
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Predavanjima su obuhvaćene sljedeće tematske cjeline: Osnove digitalne kartografije; Oblik i vrsta podataka; Digitalizacija karata; Skeniranje; Vektorizacija; Kartografske projekcije; Transformacije koordinata; Georeferenciranje karata; Ortorektifikacija; Standardizacija procedura, boja i simbola za automatizaciju izrade karata, Izrada topografskih i tematskih karata; Prednosti i nedostaci digitalne kartografje.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Frančula, N. (2000): Digitalna kartografija, Zagreb, 187 str.
2.     Kereković, D. (1998) GIS u Hrvatskoj. INA-INFO, Zagreb, 450 str.
3.     Kušan (ed.) (1994): Nove tehnike izmjere i kartografije, Zagreb, 75 str.
4.     Pernar, R.: Prezentacije s predavanja

 


Preporučena literatura:
5.     Digital Photogrametric Systems, Karlsruhe, 1991, 344 str.


Nositelji

Renata Pernar
prof. dr. sc. Renata Pernar

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: rpernar@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije