YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Botanika - Morfologija biljaka

PU1006N - obavezni
Opterećenje: 15(P) + 15(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Studenti se upoznaju s osnovnim botaničkim pojmovima koji su temelj ostalim kolegijima na višim godinama. Osim toga upoznaju se s anatomskom i morfološkom građom i funkcijom biljnih stanica, tkiva i organa. Sve to im omogućuje razumijevanje funkcioniranja i ulogu biljaka u ekosustavima u kojima će raditi nakon završetka studija.
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod, povijesni razvoj. Osnovna organizacija biljnog tijela. (1h) 2. Citologija - Protoplast, Stanična stijenka. Stanična jezgra - kromatin, kromosomi, DNA. Diobe biljnih stanica - mitoza, mejoza. (2h) 3. Histologija - opće značajke, vrste staničja. Primarna tvorna staničja. Sekundarna tvorna staničja. Trajna staničja. Kožno staničje. Žiljno staničje - razvoj provodnih žila, tipovi i građa provodnih žila. (2h) 4. Morfologija vegetativnih organa. Primarni i sekundarni rast. Rast u debljinu. Korijen - građa korijena, tipovi korijena, pretvorbe korijena. Izdanak – građa izdanka, pretvorbe izdanka, anatomska građa drva. (2h) 5. Morfologija vegetativnih organa. List – građa, oblik, polimorfizam, trajanje listova, pretvorbe listova. Morfološke prilagodbe na stresne uvjete okoliša. (2h) 6. Morfologija reproduktivnih organa. Izmjena generacija. Sporangiji i sporofili, Gametofit, (2h) 7. Morfologija reproduktivnih organa. Cvijet. Pelud. Cvat. (2h) 8. Oprašivanje i oplodnja. Sjemenka. Plod – anatomska građa, klasifikacija. Disperzija plodova. Klijanje i klica. (2h) Vježbe 1. Upoznavanje s radom u praktikumu. Građa mikroskopa. Osnove mikroskopiranja. Izrada preparata. Promatranje biljnih stanica pri malom povećanju. (2h) 2. Gibanje citoplazme. Živi i neživi dijelovi biljne stanice. Vegetacijski vrh stabljike na uzdužnom prerezu. Podjela tkiva. Primarni meristem, inicijalne stanice. (2h) 3. Građa amarilidejskog i graminejskog tipa puči. Promatranje epiderme lista. Prelazak na veliko povećanje. Otvaranje i zatvaranje puči. (2h) 4. Dijelovi lista. Oblici listova. Anatomska građa dorziventralnog i koncentričnog lista. Asimilacijski i transpiracijski parenhim. Lišće svjetla i sjene. (4h) 5. Oblici i izgled izdanka. Pupovi. Pretvorbe stabljike. (2h) 6. Primarna građa dikotilsko-gimnospermske stabljike. Primarna kora. Centralni cilindar. Vrste žiljnog staničja. Otvorena kolateralna žila. (2h) 7. Građa monokotilske stabljike. Zatvorena kolateralna žila. (2h) 8. Tipovi i pretvorbe korijena. Primarna građa korijena. Vegetacijski vrh korijena. Korijenove dlačice. Radijalna žila. (2h) 9. Građa periderma. Građa i izgled kore. Lenticele. (2h) 10. Građa drva – golosjemenjače i kritosjemenjače. Karakteristični presjeci drva. (4h) 11. Morfologija cvijeta. Anatomska građa pojedinih dijelova cvijeta. Morfologija polena. (2h) 12. Građa sjemenke – golosjemenjače, kritosjemenjače. (2h) 13. Vrste plodova. Građa plodova. (2h)
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokviji
Literatura:

Obavezna literatura:

  1. Franjić, J., Škvorc, Ž., Trinajstić, I., 2008: Anatomija bilja (interna skripta), 1-62. Zagreb.
  2. Franjić, J., 1998: Praktikum iz anatomije bilja (interna skripta), 1-22. Zagreb.
  3. Franjić, J., Ž. Škvorc, 2010: Šumsko drveće i grmlje Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu-Šumarski fakultet
  4. Franjić, J., Ž. Škvorc, 2014: Šumsko zeljasto bilje Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu-Šumarski fakultet.
  5. Franjić, J., Ž. Škvorc, 2020: Šumsko drveće i grmlje Hrvatske (Novo izdanje). Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet, 516 str. Zagreb.

Dopunska literatura:

  1. Nikolić, T., 2017: Morfologija biljaka – razvoj, građa i uloga biljnih tkiva i organskih sustava. Alfa d. d. Zagreb.
  2. Idžojtić, M., 2013: Dendrologija – Cvijet, češer, plod, sjeme. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 672 pp.
  3. Glimn-Lacy, J., Kaufman, P. B., 2006: Botany Illustrated. Introduction to Plants, Major Groups, Flowering Plant Families. Springer. 146 p.

Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije