YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Primijenjena zoologija

PU1004N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Cilj predmeta: Osnovni cilj predmeta je studente upoznati sa važnosti i ulogom faune u održavanju stabilnosti šumskih, urbanih i zaštićenih područja Hrvatske. Počevši od razumijevanja temeljnih načela funkcioniranja životinjskih organizama, studenti će kroz savladavanja znanstvene podjele (sistematike) životinja upoznati se sa skupinama beskralješnjaka (npr. člankonošci) i kralješnjaka (npr. vodozemci, gmazovi, ptice i sisavci) značajnima u raznim aspektima gospodarenja šumskim ili upravljanja urbanim ili zaštićenim prirodnim područjima. Nadalje, jedan od ciljeva biti će usvajanje znanja (građa, biologija, ekologija, ponašanje) o najznačajnijim životinjskim vrstama beskralješnjaka i kralješnjaka koje pridolaze u raznim tipovima staništa diljem Hrvatske (npr. nizine rijeka, močvare, poplavne, brdske, planinske, mediteranske šume, kamenjari, ljudska naselja). Jedan od ciljeva biti će podizanje svijesti studenata o utjecaju invazivnih životinjskih organizama sve češćih, kao u Europi, tako i u našoj zemlji.
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Zoologija i životinje - značenje, područja, povijest, temeljne značajke životinjskih organizama, evolucija, klasifikacija 2. Građa tijela: kosturi, mišići, tjelesni pokrovi 3. Građa tijela: tjelesni sustavi: disanje, optjecanje, probava 4. Građa tijela: tjelesni sustavi: regulacija tekućina i temperature, mozak, živci, hormoni, osjeti 5. Raznolikost faune Hrvatske 6. Skupine životinja: beskralješnjaci: oblići, kolutićavci, mekušci 7. Skupine životinja: beskralješnjaci: člankonošci: paučnjaci 8. Skupine životinja: beskralješnjaci: člankonošci: rakovi, stonoge 9. Skupine životinja: beskralješnjaci: člankonošci: kukci: građa 10. Skupine životinja: beskralješnjaci: člankonošci: kukci: sistematika 11. Skupine životinja: kralješnjaci: beščeljuste, hrskavičnjače, koštunjače 12. Skupine životinja: kralješnjaci: vodozemci 13. Skupine životinja: kralješnjaci: gmazovi 14. Skupine životinja: kralješnjaci: ptice 15. Skupine životinja: kralješnjaci: sisavci Vježbe: 1. Uvod: Mikroskop, binokular, priprema preparata za mikroskopranje 2. Porifera (morfologija, anatomija), Cnidaria: (morfologija, anatomija) 3. Paraziti: Nematoda, Platyhelminthes (morfologija, anatomija) 4. Mollusca (morfologija, anatomija) 5. Arachnida: Scorpiones, Araneae, Acari (morfologija, anatomija) 6. Crustacea (morfologija, anatomija) 7. Myriapoda (morfologija, anatomija) 8. Insecta: Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera (morfologija, anatomija) 9. Insecta: Lepidoptera: usni aparati, građa ticala, građa krila (ljuskice) 10. Annelida: Lumbricus terrestis (morfologija, anatomija) 11. Acari: Ixodes ricinus (morfologija, anatomija), morfologija usnog aparata 12. Osteichthyes, Chondrichthyes: ljuske različitih vrsta oba razreda 13. Amphibia: larva, punoglavac, žaba (morfologija) 14. Aves: građa želuca, građa pera 15. Mitoza, mejoza Izrada crteža mikroskopskih preparata za vrijeme trajanja vježbi. Izrađeni crteži se predaju po završetku svake tematske cjeline vježbi i ocjenjuju se. Gradivo vježbi ne ulazi u ispit, a ocjena vježbi čini 25% završne ocjene.
Način polaganja ispita : - pismeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☒ seminari i radionice ☒ vježbe □ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje □ terenska nastava □ samostalni zadaci □ multimedija i mreža ☒ laboratorij □ mentorski rad □ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - seminarski rad - praktični rad
Literatura:

Obavezna literatura:

  1. Oštrec, Lj., 1998: Zoologija, štetne i korisne životinje u poljoprivredi. Zrinski d.d., Čakovec, 232 str.
  2. Matoničkin, I., Klobučar, G., Kučinić, M., 2010: Opća zoologija, Školska knjiga, Zagreb, 467. str.
  3. Matoničkin, I., Habdija, I., Primc- Habdija, B., 1999: Biologija viših avertebrata, Školska knjiga, Zagreb, 609. str.
  4. Uhlenbroek, C., 2009: Svijet životinja, Profil, 512. str.
  5. Šafarek, G., 2014: Životinje Hrvatske, Mozaik knjiga, Zagreb, 330. str.


Preporučena literatura:

  1. Antolović, J., Frković, A., Grubešić, M., Holcer, D., Vuković, M., Flajšman, E., Grgurev, M., Hamidović, D., Pavlinić, I. i Tvrtković, N., 2006: Crvena knjiga sisavaca Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 128. str.
  2. Tutiš, V., Kralj, J., Radović, D., Ćiković, D., Barišić, S. (ur.), 2013: Crvena knjiga ptica Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 258 str.
  3. Jelić, D., Kuljerić, M., Koren, T., Treer, D., Šalamon, D., Lončar, M., Podnar-Lešić, M., Janev Hutinec, B., Bogdanović, T., Mekinić, S. i Jelić, K., 2015: Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 232. str.
  4. Mrakovčić, M., Brigić, A., Buj, I., Ćaleta, M., Mustafić, P. i Zanella, D., 2006: Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske. Ministarstvo kulture i Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 256. str.
  5. Janicki, Z., Slavica, A., Konjević, D., Severin, K., 2007: Zoologija divljači, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zagreb, 209. str.

Nositelji

prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: jmargaletic@sumfak.unizg.hr
više
Marko Vucelja
izv. prof. dr. sc. Marko Vucelja

Izvanredni profesor

Email: mvucelja@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Linda Bjedov
dr. sc. Linda Bjedov

Docentica

Email: lbjedov@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije