YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Botanika - Sistematika biljaka

PU2001N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 15(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Cilj predmeta: Studenti se upoznaju s osnovnim botaničkim i taksonomskim pojmovima koji su temelj ostalim kolegijima na višim godinama. Osim toga upoznaju se s velikom raznovrsnošću biljnoga svijeta, principima I metodama determinacije bilja te osnovnim značajkama pojedinih sistematskih skupina. Sve to im omogućuje razumijevanje funkcioniranja i ulogu biljaka u ekosustavima u kojima će raditi nakon završetka studija.
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod. Povijesni razvoj sistematike bilja. (1 h). 2. Nomenklatura i identifikacija biljaka. Ključevi. (3h) 3. Izvori taksonomskih podataka i klasifikacija biljaka. Herbariziranje biljaka i herbarijske zbirke. (3h) 4. Evolucija i filogenija biljaka. Specijacija. (3h) 5. Sistematska razdioba biljaka. Osnovne značajke i filogenetski odnosi embriofita. Mahovine. (2h) 6. Osnovne značajke i razdioba crvotočina i paprati. Osnovne značajke i razdioba sjemenjača. (2h) 7. Golosjemenjače – morfologija, ontogenetski razvoj, sistematska razdioba, pregled značajnijih porodica. (2h) 8. Kritosjemenjače - morfologija, ontogenetski razvoj, sistematska razdioba. (2h) 9. Magnolianae - pregled značajnijih porodica. (1h) 10. Jednosupnice - pregled značajnijih porodica. (3h) 11. Prave dvosupnice - pregled značajnijih porodica. (6h) 12. Biljna raznolikost Hrvatske – glavne značajke, endemizam, ugroženost. (2h) Vježbe 1. Prikupljanje i herbariziranje biljaka. (2h) 2. Morfološke značajke odabranih porodica golosjemenjača. Determinacija uz pomoć ključeva. (3h) 3. Morfološke značajke odabranih porodica kritosjemenjača - dvosupnica. Determinacija uz pomoć ključeva. (8h) 4. Morfološke značajke odabranih porodica kritosjemenjača - jednosupnica. Determinacija uz pomoć ključeva. (2h) Terenska nastava 1. Izvodi se u nizinskom do brdskom području kontinentalne Hrvatske gdje se sa studentima sakuplja herbarski materijal značajan za veliki broj termofilnih i mezofilnih šumskih biljnih zajednica. (1 dan, 8 h) 2. Izvodi se u gorskom području Hrvatske gdje se sa studentima sakuplja herbarski materijal značajan za veliki broj šumskih biljnih zajednica. (1 dan, 8 h) 3. Izvodi se u gorsko-planinskom i mediteranskom području Hrvatske gdje se sa studentima sakuplja herbarski materijal značajan za veliki broj gorsko-planinskih, submediteranskih i mediteranskih šumskih biljnih zajednica. (2 dana, 16 h)
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☒ terenska nastava
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokviji
Literatura:

Obavezna literatura:

 1. Vidaković, M., J. Franjić, 2004: Golosjemenjače. Sveučilište u Zagrebu-Šumarski fakultet. Zagreb
 2. Trinajstić, I., 1976: Sistematika bilja (opći dio, bakterije i gljive), (interna skripta), 1-43. Zagreb.
 3. Trinajstić, I., 1976: Sistematika bilja (Embriobyonta), (interna skripta), 1-117. Zagreb.
 4. Franjić, J., Ž. Škvorc, 2010: Šumsko drveće i grmlje Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu-Šumarski fakultet.
 5. Franjić, J., Ž. Škvorc, 2014: Šumsko zeljasto bilje Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu-Šumarski fakultet.
 6. Franjić, J., Ž. Škvorc, 2020: Šumsko drveće i grmlje Hrvatske (Novo izdanje). Sveučilište u Zagrebu – Šumarski fakultet, 516 str. Zagreb.
 7. Nikolić, T., 2019: Flora Croatica 4 - Vaskularna flora Republike Hrvatske. Alfa d.d.

Dopunska literatura:

 1. Nikolić, T., 2013: Sistematska botanika: raznolikost i evolucija biljnog svijeta, Alfa, Zagreb
 2. Nikolić, T., 2013: Praktikum sistematske botanike - Raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Alfa d.d.
 3. Nikolić, T., 1996: Herbarijski priručnik, 1-167. Zagreb.
 4. Nikolić, T., 2020: FLORA CROATICA Vaskularna flora Hrvatske 5. Alfa d.d. 262 str.
 5. Nikolić, T., Kovačić, S., 2008: Flora Medvednice. 250 najčešćih vrsta Zagrebačke gore. Školska knjiga d.d. & Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 4-543.
 6. Kovačić, S., Nikolić, T., Ruščić, M., Milović, M., Stamenković, V, Mihelj, D., Jasprica, N., Bogdanović, S., Topić, J., 2008: Flora jadranske obale i otoka - 250 najčešćih vrsta. Školska knjiga d.d. & Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 4-558.
 7. Idžojtić, M., 2013: Dendrologija – Cvijet, češer, plod, sjeme. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 672 pp.
 8. Šugar I., 1990: Latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski botanički leksikon. JAZU, Zagreb.
 9. Simpson, M. G., 2010: Plant Systematics. Academic Press. Elsevier.
 10. Glimn-Lacy, J., Kaufman, P. B., 2006: Botany Illustrated. Introduction to Plants, Major Groups, Flowering Plant Families. Springer. 146 p.
 11. Moore, R., W. D. CLARK, K. R. STERN, D. VODOPICH, 1995: Botany. WCB Dubuque.
 12. Nikolić, T., ur. 2020: Flora Croatica baza podataka. On-Line (http://hirc.botanic.hr/fcd). Botanički zavod, Prirodoslovno- matematički fakultet, Zagreb.

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Daniel Krstonošić

Izvanredni profesor

Email: dkrstonosic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Željko Škvorc

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: zskvorc@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije