YouTube
Instagram
Facebook
×

izv. prof. dr. sc. Daniel Krstonošić

Izvanredni profesor

Lokacija: smeđa zgrada, 2. kat, soba 227

Telefon kućni: +385 1 2352 546

E-mail: dkrstonosic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, njemački
Termin konzultacija: po dogovoru


Nastava

Šumarska botanika – Sistematika biljaka

Botanika – Sistematika biljaka

Šumarska botanika – Morfologija biljaka

Ukrasne trajnice i jednogodišnje biljke

Cvjećarstvo

Zaštićeni dijelovi prirode

 

 

Znanstveno-nastavno napredovanje

2022 – danas: izvanredni profesor

2017 - 2022: docent

2013 - 2017: viši asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka
2006 - 2013: asistent - znanstveni novak

 

 

Znanstveni interesi

Biljna taksonomija
Floristička istraživanja

Vegetacijska ekologija
Istraživanja bioraznolikosti staništa
Ukrasno zeljasto bilje u uređenju urbanog zelenila

 

Projekti

Znanstveni

 • Izrada i razvoj programa praćenja za floru i stanišne tipove s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja u sklopu projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“ (OIKON d.o.o.)

 • Fenotipski odgovor provenijencija obične bukve i hrasta kitnjaka na dugotrajnu sušu u interakciji s različitom koncentracijom fosfora u tlu (PhenoInter) (Hrvatska zaklada za znanost – HRZZ)

 • Usluga kartiranja stranih i invazivnih stranih vrsta biljaka te izrada, dorada i testiranje programa praćenja u sklopu projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ (OIKON d.o.o.)

 • Motrenje stanja i kartiranje posebno značajnih šumskih asocijacija PP Biokovo (JU Park prirode Biokovo)

 • Florističke i vegetacijske značajke šumskih sastojina Nacionalnoga parka Mljet (JU Nacionalni park Mljet)
 • Sukcesija napuštenih poljoprivrednih površina u Nacionalnom parku Mljet (JU Nacionalni park Mljet)
 • Diversity of vegetation of wet medows in climatic gradient along the southern edge of the Pannionian plain Bilateral. HR-RS (MZOS - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)
 • Fenotipski i epigenetski odgovor na sušni stres i prilagodljivost populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uzduž gradijenta zemljopisne širine (HRZZ IP-09-2014-4686)
 • Fenotipska i genetska raznolikost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Europe (ESF HR.3.2.01-0079)
 • Terrestrial Habitat Mapping of the Republic of Croatia (MZOIP No. MENP/QCBS/13/04)
 • Studija trenutnog stanja mediteranskih suhih travnjaka (vapnenački pašnjaci i travnjaci) u Parku prirode Biokovo (JU Park prirode Biokovo)
 • Establishment of a European Red List of Habitats (Multilateralni – 24 europske zemlje, European comission)
 • Projekt Braun-Blaquet: karakterizacija europskih vegetacijskih tipova (Europski socijalni fond i Vlada Češke Republike, Postdoc II, CZ, 1.07/2.3.00/30.0037)
 • Utjecaj sukcesije na smanjenje raznolikosti brdskoga područja Slovenije i Hrvatske Bilateral. HR-SI (MZOS – ARRS)
 • Travnjačka vegetacija duž klimatskoga gradijenta sjeverozapadnoga Balkana Bilateral. HR-SI (MZOS – ARRS)
 • Fitogeografska istraživanja šuma požeško-slavonskog gorja (Hrvatske šume d.o.o.)
 • Fiziološke osnove plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Spačvi (Hrvatske šume d.o.o.)
 • Idejno rješenje očuvanja bioraznolikosti (bioraznovrsnosti) parka prirode Velebit s naglaskom na travnjačke površine (JU Park prirode Velebit)
 • Idejno rješenje sanacije staništa rijetkih, ugroženih i zaštićenih biljnih vrsta u parku prirode Velebit (JU Park prirode Velebit)
 • Fiziološke i anatomske značajke hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)  iz odabranih populacija (Hrvatske šume d.o.o.)
 • Vegetacijske značajke bukovih šuma na području parka prirode Učka (JU Park prirode Učka)
 • Vegetacijske značajke bukovih šuma na području parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje (JU Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje)
 • Sukcesija vegetacije na području Parka Prirode Papuk (JU Park prirode Papuk)
 • Gospodarenje staništima zahvaćenih sukcesijom u nizinskom području Hrvatske (MZOS 068-0680722-0564)
 • Istraživanja brezovih šuma i njihove sindinamike u Sloveniji i Hrvatskoj Bilateral. HR-SI (MZOS – ARRS)

Stručni

 • Valorizacija socioekonomskih funkcija šuma i nedrvnih šumskih proizvoda grada Zagreba (Grad Zagreb)      

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije