YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Zaštićeni dijelovi prirode

UD3007
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju s problematikom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti u Republici Hrvatskoj. Nastava obuhvaća upoznavanje s zaštićenim, ugroženim i rijetkim vrstama flore i faune, te načelima njihove zaštite. Isto tako obrađuju se sve prostorne kategorije zaštićenih dijelova prirode (nacionalni park, park prirode, strogi rezervat, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park šuma, spomenik parkovne arhitekture) u nazaštićenom i zaštićenom prostoru. Studenti se upoznaju s načelima zaštite i praktičnom mjerama očuvanja pojedinih biljnih i životinjskih vrsta u nezaštićenom i zaštićenom prostoru. Cilj je upoznati studente sa zakonskom regulativom proglašenja, definicije, upravljanja, vrednovanja, prostornog planiranja, zoniranja, financiranja, ekološkog monitoringa temeljnih fenomena i dr.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite, 1999, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša. Zagreb.
2.     Španjol, Ž., 1994: Problematika nacionalnih parkova u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Glas.šum. pokuse 30: 61-94, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
3.     Rauš, Đ., 1991: Zaštita prirode i čovjekova okoliša. Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb.
4.     Španjol, Ž., 1993: Uloga posebno zaštićenih objekata prirode u turizmu, Glas. šum. pokuse, posebno izdanje 4: 231-242, Zagreb.
5.     Crvena knjiga biljnih vrsta Republike Hrvatske, 1994, Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
6.     Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske, 1994, Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša, Zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
7.     Ekološki leksikon, 2001: Barbat i Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH. Zagreb.
8.     World Resources 2000-2001: People and Ecosystems: The Fraying Web of life, 2000: Elsevier Science. Oxford.
9.     SABOR Republike Hrvatske, 1997: Propisi o zaštiti okoliša , Zagreb.
10.     http://www.conservation.org http://www.unesco.org http://www.greenpeace.org http://www.fao.org http://www.dnr.de
11.     Časopisi ?World Conservation ? IUCN Bulletin?, ?Šumarski list?, ?Priroda?, ?Okoliš? i dr.


Nositelji

prof. dr. sc. Željko Španjol

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: zspanjol@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Daniel Krstonošić

izv. prof. dr. sc.

Email: dkrstonosic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije