YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Zaštita prirode

PU5006 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Povijesni prikaz zaštite prirode u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Temeljna načela zaštite prirode i razvoja ideja o zaštiti 2. prirodnih bogatstava. Problemi vezani uz prihvaćanje načela i provedbu kroz zakonske propise. Uvjeti za proglašavanje i osnivanje zaštićenih područja. Zakonski propisi vezani uz područje zaštite prirode. 3. Mjere provedbe i nadzora u nacionalnom zakonodavstvu, te međunarodna zakonska regulativa. Poseban osvrt na međunarodne konvencije i propise prihvaćene u naše zakonodavstvo. 4. Zaštićene prirodne vrijednosti prema Zakonu o zaštiti prirode. 5. Nacionalni parkovi, povijesni razvoj i današnje stremljenje, zoniranje nacionalnih parkova, prostorni planovi i planovi upravljanja nacionalnim parkovima, podjele i organizacija rada nacionalnih parkova u svijetu. 6. Nacionalni parkovi u Hrvatskoj – osnovne značajke upravljanja i zoniranja. 7. Prostorni planovi i planovi upravljanja parkova prirode i drugih zaštićenih područja, organizacija i ustroj, mogućnosti gospodarenja u parku prirode. 8. Parkovi prirode u Hrvatskoj – osnovne značajke upravljanja i gospodarenja. 9. Turističko vrednovanje zaštićenih područja, problemi vezani uz turizam kao gospodarsku djelatnost i odnos prema zaštiti prirode. 10. Zaštita prirode na dinarskom kršu Hrvatske. Endemska čvorišta flore i faune. Odnos zaštite prirode i gospodarskih djelatnosti, stanje i smjernice prema održivom razvitku. 11. Zaštita flore i ugroženost biljnih vrsta, zakonom zaštićene biljne vrsta, mjere i načini učinkovite zaštite i očuvanja. 12. Zaštita faune; temeljne podjele i očuvanje faune u sklopu biološke raznolikosti. Integralni sustav upravljanja lovnogospodarskim vrstama u zaštićenim područjima. 13. Odnos šumarstva i zaštite prirode, uvažavanje načela, mogućnosti učinkovite zaštite i gospodarenja šumskim ekosustavima. Poticajne mjere zaštite prirode (zelena infrastruktura). Priprema i donošenje okolišnog programa u poljoprivredi i turizmu. Financiranje i ulaganje u zaštitu prirode. 14. Biološka raznolikost Hrvatske, vrijednost u Europskim i svjetskim okvirima, metode očuvanja, nedostaci i potrebe u provedbi propisa koji se odnose na biološku raznolikost. 15. Nacionalna klasifikacija staništa i europska ekološka mreža Natura 2000. Poticanje istraživanja i praćenja stanja ciljanih vrsta i staništa u prirodi. 1. Značenje i pojam zaštite prirode, odnos zaštite prirode i gospodarskog razvoja kroz stanje u našoj zemlji. 2. Strogi rezervati; objašnjenje pojma i prikaz zaštite u toj kategoriji, uvjeti i očuvanje prirodnih vrijednosti na primjeru strogih rezervata u Hrvatskoj. 3. Posebni rezervati; objašnjenje pojma, podjela, stanje i smjernice razvoja šumske vegetacije, upravljanje. 4. Nacionalni parkovi i Parkovi prirode, izrade planova upravljanja, modeli održivosti. 5. Park šume; stanje i problemi očuvanja, mogućnosti obnove park-šuma, nadzor i upravljanje. 6. Značajni krajobrazi i regionalni parkovi; problemi zaštite i vrednovanja, planovi upravljanja. 7. Spomenici parkovne arhitekture; perivoji, botanički vrtovi, arboretumi, gradski parkovi i drvoredi. 8. Spomenici prirode; geološki, geomorfološki, hidrološki, botanički. 9. Zaštićene svojte; strogo zaštićene i zaštićene divlje svojte, Zaštićene zavičajne udomaćene svojte. Mjere učinkovite zaštite zakonski zaštićenih vrsta, te ugroženih i rijetkih vrsta. Biološko-ekološke značajke i zaštita staništa. 10. Zaštićeni minerali i fosili, definicije i provedba zakonskih propisa. 11. Načini i metode sudjelovanja javnosti u procesima odlučivanja o zaštiti prirode, razlika između vladinih i nevladinih udruga, mogućnosti promicanja i prihvaćanja načela zaštite prirode. 12. Mjere zaštite i očuvanja biološke raznolikosti, ex-situ i in-situ očuvanje, međunarodna i domaća iskustva u provedbi zaštitnih mjera. 13. Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM). 14. Praćenje stanja u područjima pod ekološkom mrežom, ciljane vrste i priroritetna staništa. 15. Procjene utjecaja na okoliš – metode izrade i primjeri u Republici Hrvatskoj. Terenska nastava u zaštićenim područjima (Nacionalni park i prirode)
Literatura:

Obavezna literatura:
1.    Španjol, Ž., Barčić, D., 2020: Zaštita prirode (interna skripta), Šumarski fakultet, Zagreb.
2.     RAUŠ, Đ. 1991:Zaštita prirode i čovjekova okoliša. Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
3.     ŠPANJOL, Ž., 1994:Problematika nacionalnih parkova u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Glas.šum. pokuse 30: 61-94, Zagreb.

4.     ŠPANJOL,   Ž.   1993: Uloga posebno zaštićenih objekata prirode u turizmu, Glas.   šum.   pokuse,posebno   izdanje 4 :231-242, Zagreb.

Preporučena literatura:
5.     Pregled stanja biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske sa strategijom i akcijskim planovima zaštite, 1999: Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša. Zagreb, 151.Biološka raznolikost - priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja, 2006: Državni zavod za zaštitu prirode. Zagreb.

6.     ENGER, E., SMITH, B 2000: Environmental Science: a study of interrelationships, seventh edition. McGraw-Hill, Boston.MARINOVIĆ-UZELAC, A. 2001: Prostorno planiranje, Dom i svijet, Zagreb.

7.     MARTINIĆ, I., 2010: Upravljanje zaštićenim područjima. Planiranje, razvoj i održivost. Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet. Zagreb.
8.     MARINOVIĆ-UZELAC, A. 2001: Prostorno planiranje, Dom i svijet, Zagreb.
9.     MILLER TAYLER, G. 1994: Living in the environment: principles, connections and solutions, eight edition. International Thomson Publishing, Belmont.
10.   NIKOLIĆ, T., TOPIĆ, J., 2005: Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode Republike Hrvatske. Zagreb. 693 str.
11.     SMITHSON,     P.,     ADDISON,    K.,    ATKINSON,     K.     2002:Fundamentals of the physical environment, Routledge, London. World  Resources  2000-2001:  People  and  Ecosystems:  The Fraying Web of life, 2000: Elsevier Science. Oxford
12.     Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske, 2004: Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb. 112 str.
13.     http://www.conservation.org
14.      http://www.unesco.org
14.     http://www.greenpeace.org
 


Nositelji

prof. dr. sc. Željko Španjol

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: zspanjol@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Damir Barčić

Redoviti profesor

Email: dbarcic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Roman Rosavec

Izvanredni profesor

Email: rrosavec@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije