YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Upravljanje i nadzor u zaštićenim područjima

PU6003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Sadržaj predmeta: Sadržaj predmeta posebno obuhvaća: funkciju posebno zaštićenih područja (ZP), pravne režime i dokumente upravljanja ZP (prostorni plan, plan upravljanja, posebne mjere sukladno drugim zakonima, Pravilnik o unutarnjem redu..). Nadalje razmatraju se stručne službe uprave ZP, njihova organizacija (ustrojstvo, brojnost, kvalifikacije) te godišnji operativni planovi ZP (Plan očuvanja i zaštite, Plan promocije i korištenje.). Kao važna funkcija ZP obrađuje se sustav posjećivanja (centri za posjetitelje, prihvatni kapaciteti, interni prometni sustavi, pomoć i nadzor posjetitelja). Posebne cjeline su komuniciranje (informiranje i upozoravanje) te stručno vođenje i interpretacija. Dio sadržaja je i financiranje upravljanja ZP (proračunska sredstva, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, projektna sredstva) te prihodovanje po modelu koncesija te prodaja usluga, roba i programa. Kao najvažnjije funkcije ZP obrađuju se istraživanja i monitoring u ZP s naglaskom na organizaciju istraživačkog rada (institucije) te njihovo povezivanje i razmjenu podataka. Nadzor u ZP obrađuje se kroz pravni okvir nadziranja, inspekcijske i nadzorničke službe. Obrazlaže se uloga rendžerske službe u ZP, profesionalni nadzornici i nadzornici volonteri te potrebne osobine i stručna znanja nadzornika. Sadržaj predmeta čine i tehnike nadzora te poovezanost i suradnja s drugim javnim službama. U smislu predmeta nadzora obrađuje se nadzor dopuštenih djelatnosti u ZP, nadzor privrednih djelatnosti (šumarstvo, lov, rudarstvo, turizam..) te nadzor u odvijanju prometa. Posebno se obrađuje nadzor nedopuštenih aktivnosti s upravni postupcima vezanima za mandatne kazne i prekršajne prijave. Od posebnih zadataka nadzornika obrađuju se pružanje pomoći u istraživanjima i motrenjima, pri provođenju mjera zaštite staništa i vrsta, ali i edukacijske zadaće (suradnja s lokalnim zajednicama, školama i vlasnicima zemljišta, predavanja, video projekcije, škola u prirodi. Sadržaj predmeta čine i teme sigurnosti u ZP: zaštita pri različitim aktivnostima, pružanje prve pomoći, potraga i spašavanje te spriječavanje i postupanje u slučaju požara na otvorenim prostorima.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Martinić, I.: Rendžerske službe u nacionalnim parkovima Europe. MZOPU RH, 1-60, Zagreb, 2002.
2.     Martinić, I.: Planovi upravljanja za hrvatske nacionalne parkove i parkove prirode. Šumarski list, CXXVII (1-2): 21-29, Zagreb 2003..
3.     Vidaković, P.: National Parks in the World. Masmedia, Zagreb 1997.
4.     Wildermuth, H: Priroda kao zadaća. DUZPO, Zagreb, 1994.
5.     ** Zakon o zaštiti prirode (NN 162/03), Zagreb 2003.
6.     Schroder, W., Lhota, S., Gugić, G.: Priručnik za nadzornike i vodiče. JU PP Lonjsko polje, 2004.

 


Preporučena literatura:
7.     Martinić, I.: Rendžerske službe u nacionalnim parkovima Europe. MZOPU RH, 1-60, Zagreb, 2002.
8.     Burnie, D.: Leksikon prirode. Mozaik knjiga, Zagreb 1998.
9.     Bralić, I.: Hrvatski nacionalni parkovi. Školska knjiga, Zagreb 1995.
10.     Glavač, V.: Uvod u globalnu ekologiju. Hrvatska sveučilišna naklada, MZOPU RH, Pučko otvoreno učilište Zagreb, 2001.
11.     O'Riordan, T., Stoll-Kleemann, S.: Biodiversity, Sustainability and Human Communities ? Protecting beyond the Protected. Cambridge University Press, 2002.
12.     ** Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN br. 81/99.), Zagreb 1999.
13.     Marinović-Uzelac, A.: Prostorno planiranje. DOM & SVIJET, Zagreb 2001.
14.     ** Ekološki leksikon. MZOPU & Barbat. Zagreb 2001.


Nositelji

Ivan Martinić
prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: imartinic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Mario Šporčić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: msporcic@sumfak.unizg.hr
više
Matija Landekić
izv. prof. dr. sc. Matija Landekić

Izvanredni profesor

Email: mlandekic@sumfak.unizg.hr
više
dr. sc. Matija Bakarić

Poslijedoktorand

Email: mbakaric@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije