×

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada

  • Doktorandica Ivana Plišo Vusić, dipl.ing.šum. imati će javnu obranu doktorskog rada pod naslovom “Ekološko-vegetacijske značajke šumskih stanišnih tipova Grada Zagreba obuhvaćenih ekološkom mrežom NATURA 2000“. Javna obrana održati će se 06. 12. 2019. u 10 sati u dvorani 040 (smeđa zgrada) Šumarskog fakulteta.

 

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije