YouTube
Instagram
Facebook
×

Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada (07022022)


Obrana teme doktorskog rada Doroteje Bitunjac, mag. ing. silv. pod naslovom: „Zalihe i promjene zaliha ugljika u neživoj organskoj tvari i tlu šuma Hrvatske“ održati će se on-line u petak, 11.2.2022. godine s početkom u 13:00 h.

Poveznica:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ai0ef55E9rrRCZkLxYXUXBrebPAeE2fLm4j2-GS3ErHo1%40thread.tacv2/1644238192821?context=%7b%22Tid%22%3a%22d5da5f61-5337-4a69-9911-7cad4b7981d2%22%2c%22Oid%22%3a%228164ec21-7acf-4d43-8f5b-a969ab1a96e0%22%7d

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije