YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Dendrometrija

ŠP3001 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod. Mjere i mjerni sustavi. Pogreške mjerenja. Prikazivanje mjernih podataka. Planiranje izmjere. 2. Izmjera promjera i opsega stabala: procedure, instrumenti, pogreške. 3. Izmjera visina. Princip rada visinomjera. Greške pri izmjeri visina. Izmjera visina visinomjerima koji rade na geometrijskom principu. 4. Izmjera visina visinomjerima Blume-Leiss i Vertex. 5. Izmjera visina zrcalnim relaskopom s standardnom i CP skalom.Izmjera nedohvatnih promjera pomoću zrcalnog relaskopa. 6. Volumen stabala i njegovih dijelova. 7. Dvoulazne volumne tablice. 8. Uređajna inventura. Bonitet. 9. Uzorak. Veličina uzorka. 10. Primjerne površine: Vrste i oblik; način postavljanja i izmjere na njima. 11. Distribucije prsnih promjera jednodobnih i prebornih sastojina. 12. Visinske krivulje – jednodobne sastojine: uzorak, izrada, pomak visinske krivulje. Visinske krivulje – preborne sastojine: uzorak, izrada. 13. Jednoulazne volumne tablice – tarife: izrada, primjena. 14. Prirasnoprihodne tablice. Normale. 15. Predhodne izmjere. Uzorak za određivanje prirasta stabala. Vježbe (terenske, računalne) 1. Uvod. Upoznavanje sa instrumentima za mjerenje promjera i opsega stabala. Rektifikacija promjerki. 2. Procedure pri izmjeri promjera i opsega stabala. 3. Upoznavanje s visinomjerima Haga, Blume-Leiss, Vertex, 4. Christen-Eić. 5. Upoznavanje s Bitterlichovim zrcalnim relaskopom sa standardnom i CP skalom. 6. Izmjera promjera stabala: promjerkom, relaskopom i mjernom vrpcom (opseg). 7. Analiza razlika promjera izmjerenih različitim instrumentima. 8. Određivanje volumena stabla metodom sekcioniranja. 9. Izmjera promjera i visina stabala za obračun volumena pomoću dvoulaznih volumnih tablica. 10. Obračun volumena stabla pomoću dvoulaznih volumnih tablica. 11. Upoznavanje sa različitim tipovima primjernih ploha (krug, kvadrat, pruga, ugniježđeni krug). 12. Priprema za terensku nastavu, crtanje mreže točaka na karti i određivanje azimuta. 13. Obračun podataka s terena: Izračun raspodjele broja stabala po debljinskim stupnjevima, konstrukcija visinskih krivulja. 14. Obračun podataka s terena: konstrukcija tarife i obračun volumena. 15. Obračun podataka s terena: određivanje varijabilnosti izmjerenih podataka, popunjavanje obrasca. 16. Studentska prezentacija rezultata terenske nastave. Terenska nastava Izračun volumena konkretne sastojine glavni je cilj terenske nastave iz Dendrometrije. Za tu će svrhu studenti u uredu (u sklopu vježbi) postaviti na karti mrežu primjernih ploha na kojoj će na terenu provesti izmjere. Sama izmjera provesti će se za svaku grupu studenata kroz dva dana, na NPŠO Zagreb – G.J. Dotršćina. 1. DAN Nakon dolaska na NPŠO studente će se uputiti da na temelju karte i poznate točke pronađu svoje sastojine, u kojima će mjeriti. Izmjera prvog dana obuhvaća izmjeru varijabilnosti sastojine na osnovu varijabilnosti temeljnice koju će studenti pomoću Bitterlichovog relaskopa izmjeriti na uzorku od 10-15 stajališta. Nakon toga mjerit će visine i pripadajuće prsne promjere 50-100 stabala glavnih vrsta drveća u sastojini. Na temelju izmjerenih visina će se naknadno (na vježbama) konstruirati sastojinska visinska krivulja. 2. DAN Na uzorku od 10-15 ploha (ovisno o veličini pojedine sastojine), istim sastojinama kao i prvog dana izvršit će se izmjera raspodjele broja stabala po debljinskim stupnjevima. Izmjeru će provoditi na kružnim plohama unaprijed definiranog radijusa. Prije same izmjere studenti će biti upozoreni na najčešće greške koje se u izmjerama događaju, tako da se izbjegne ponavljanje istih.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Pranjić, A., Lukić, N., 1997: Izmjera šuma. Šumarski fakultet Sveučilišta u zagrebu, 410 str, Zagreb

2.    Čavlović, J., Božić, M., 2008: Nacionalna inventura šuma u Hrvatskoj – Metode terenskog prikupljanja podataka. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 146 str. Zagreb

3.    Božić, M., Goršić, E., Vedriš, M.: Prezentacije s predavanja i vježbi


Preporučena literatura:
1.    Van Laar, A., Akça, A., 2007: Forest Mensuration. Springer, 383 str.


Nositelji

prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor

Email: mbozic@sumfak.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor

Email: mbozic@sumfak.hr
više
doc. dr. sc. Ernest Goršić

Docent

Email: egorsic@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Mislav Vedriš

Izvanredni profesor

Email: mvedris@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije