YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Mario Božić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Lokacija: zelena zgrada, 3. kat, soba 311

Telefon kućni: +385 1 2352 498

E-mail: mbozic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, njemački, engleski
Termin konzultacija: utorak 9 do 11 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2017 – do danas: redoviti profesor
2009 - 2017: izvanredni profesor
2006 - 2009: docent
2003 - 2006: viši asistent 
1999 - 2003: asistent
1996 - 1999: mlađi asistent
1995 - 1996: znanstveni novak

 

Radno iskustvo

1995 – do danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Nastava

Prediplomski sveučilišni studij:
Dendrometrija
Izmjera stabala
Diplomski sveučilišni studij:
Rast i prirast
Uređivanje šuma
Poslijediplomski doktorski studij:
Modeliranje rasta i prirasta šumskih vrsta drveća i sastojina
Periodične inventure šuma i šumskog zemljišta

 

Znanstveni interesi

Izmjera stabala/šumskih prostora
Praćenje promjena strukture sastojine protekom vremena te njihov odnos prema modelnim sastojinama 
Modeliranje rasta i prirasta stabala/sastojina

 

Projekti

Znanstveni

 • Određivanje prirasta u sastojinama hrasta lužnjaka na temelju kontinuiranih izmjera na trajnim pokusnim plohama (voditelj, 2011-2013)
 • Istraživanje i izrada modela uređivanja i izmjere šuma u šumama šumoposjednika (voditelj, 2008-2011)
 • Dinamika prirasta jelovih i bukovo-jelovih sastojina (voditelj, 2008-2011)
 • Problematika uređivanja šumskih sastojina bukve i jele (voditelj, 2006-2010)
 • Planiranje gospodarenja privatnim šumama u Hrvatskoj obzirom na obilježja šumoposjeda i gospodarske zahtjeve šumoposjednika (suradnik, 2016-2018)
 • Matematički i statistički modeli za praćenje stanja i gospodarenja u šumarstvu (suradnik, 2007-2010)
 • Modeli planiranja šumskih resursa kao osnova potrajnog gospodarenja  u šumarstvu (suradnik, 2002-2005)
 • Pokazatelji za donošenje odluka za prijevremenu i odgođenu obnovu (etata glavnog prihoda) u sastojinama hrasta lužnjaka (suradnik, 2006-2010) 
 • Modeli planiranja u šumarstvu kao temeljna pretpostavka potrajnog gospodarenja i stabilnosti ekosustava (suradnik, 1996-2000)
 • Osiguranje održivog asortimana proizvodnje i uporabe prirodnih sastojina po ekološko-gospodarskim tipovima (suradnik, 1996-2000)
 • Unapređenje ekološke stabilnosti mediteranskih šuma (suradnik, 1995)
 • Europska istraživačka akcija Cost E42: Uzgoj plemenitih listača (suradnik, 2005-2008)
 • Utjecaj gospodarenja i klimatskih promjena na dinamiku rasta stabala i sastojina jele Dinarskog područja Hrvatske – FirGroDin (suradnik, 2018-2022)

Stručni

 • Okrupnjavanje šumoposjeda i udruživanje šumoposjednika kao pretpostavka održivog i učinkovitog gospodarenja sitnim privatnim šumama (voditelj, 2016-2018)
 • Nacionalna inventura šumskih resursa RH (suradnik, 2005-2009)

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije