YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Osnove ekonomike u šumarstvu

ŠP3006 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Naziv, pojam, predmet i metode ekonomike šumarstva. Karakteristike ekonomike šumarstva i mjesto u znanosti. Šuma kao društveno-ekonomska kategorija. Funkcije šume. Specifičnosti proizvodnje u šumarstvu. Biološko-tehničke karakteristike i ekonomske posebnosti. Mjesto i značaj šumarstva u Hrvatskoj. Prirodne karakteristike Hrvatske. Šume u Hrvatskoj. Karakteristike šumskog fonda u odnosu na vlasništvo. Odnos šumarstva i prerade drva. Trgovina šumskih proizvoda. Udio šumarstva u bruto domaćem proizvodu. Osnove ekonomike prirodnih resursa, osnove ekonomike onečišćenja okoliša, bitne značajke šumarstva (ekonomske i tržišne odrednice). Prirodni resursi, značenje šumskih resursa i potrošači. Osnovne tržišne zakonitosti i njihov utjecaj na formiranje cijena šumskih resursa. Zakon ponude i potražnje. Proizvodnja u šumarstvu. Trajanje, djelatnosti i višenamjenski karakter proizvodnje u šumarstvu. Specifičnosti procesa planiranja u šumarstvu. Zemlja kao resurs, renta, šumska renta i šumska taksa. Kamatni račun. Značenje šume kao kapitala.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Figurić, M.: UVOD U EKONOMIKU ŠUMSKIH RESURSA, Šumarski fakultet, Zagreb, 1998.
2.     SABADI, R.: EKONOMIKA ŠUMARSTVA, Školska knjiga Zagreb, 1992.

 


Preporučena literatura:
3.     KLEMPERER, W.D.: FOREST RESOURCE ECONOMICS AND FINANCE, McGraw-Hill Book Comp., New York, 1996.


Nositelji

prof. dr. sc. Stjepan Posavec

Redoviti profesor

Email: sposavec@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Karlo Beljan

Docent

Email: beljank@gmail.com
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije