YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Zoologija u šumarstvu

ŠP1005N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Cilj predmeta: Predmet je koncipiran na načelima suvremene šumarske znanosti i polazi s osnova potrajnoga i ekološkog gospodarenja šumskim ekosustavom u kojem je zoobiotička komponenta jedna od glavnih sastavnica kompleksnoga šumskog ekosustava. Nastava se izvodi uz uporabu suvremenih nastavnih sredstava (multimedija, video, slajdovi) te laboratorijski i terenski organizirane vježbe.
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznaju sa osnovnim osobitostima životinjskoga carstva. Upoznaju se sa osnovama taksonomije i podjelom životinja na koljena te morfološkim, fiziološkim, ekološkim i etološkim razlikama među njima. Pregled nižih taksona od koljena osobito se koncentrira na šumarski relevantnim organizmima, njihovom biologijom, ekološkom ulogom i eventualnom štetnošću u šumarskoj i lovnoj privredi. Isto tako, naglasak je na važnosti životinjskih organizama šumskog ekosustava u procesima kruženja materije i energije te održanja stabilnosti i raznolikosti života na različitim biotopima. Sadržaj predavanja: 1. Zoologija kao znanost. Opći pojmovi. Funkcionalna i strukturna svojstva živog organizma. Glavne razlike između biljaka i životinja. Podjela zoologije kao znanosti. Osnovna metodologijska načela u zoologijskim istraživanjima. Zoologija u šumarstvu – povijest, značaj i smisao predmeta. 2. Veličina i oblik životinja. Plan građe tijela životinja (promorfologija). Položaj životinja u prostoru i vremenu (ekologijski, zemljopisni, geologijski 3. Filogenija životinja. Nasljednost i evolucija. Taksonomija životinja. Carstvo Monera. Carstvo Protoctista. Carstvo Animalia (životinje). Tip organizacije Parazoa. Tip organizacije Ameria (beskolutićavci) – morfologija, biologija i važnost kao parazita čovjeka i šumskih životinja. Tip organizacije Polymeria (mnogokolutićavci) – morfologija, biologija i važnost kao parazita čovjeka i šumskih životinja. Tip organizacije Oligomeria (malokolutićavci) – morfologija, biologija i važnost kao parazita čovjeka i šumskih životinja. Tip organizacije Chordonia (svitkovci). 4. Pojava konzervativizma i paralelizma u životinja. Populacija. Vrsta (tipologijski, morfologijski i biologijski pojam). Agamospecies. Subspecies. Dem. Monotipske i politipske vrste. Specijacija. Izolacijski mehanizmi. Životne zajednice i ekosustavi. 5. Pokrovni ili integumentni sustav kod pojedinih životinjskih skupina važnih za šumske ekosustave. Potporni ili skeletni sustav kod pojedinih životinjskih skupina važnih za šumske ekosustave. 6. Mišićni ili muskularni sustav kod pojedinih životinjskih skupina važnih za šumske ekosustave. Živčani ili neuronski sustav kod pojedinih životinjskih skupina važnih za šumske ekosustave. 7. Osjetilni ili receptorni sustav kod pojedinih životinjskih skupina važnih za šumske ekosustave. Mehanoreceptori. Organi za sluh. Termoreceptori. Kemoreceptori. Gustoreceptori. Stiboreceptori. Fotoreceptori. 8. Probavni ili digestivni sustav kod pojedinih životinjskih skupina važnih za šumske ekosustave. Oblici hrane. Način uzimanja hrane kod životinja. Oblici probavnog sustava. 9. Dišni ili respiracijski sustav kod pojedinih životinjskih skupina važnih za šumske ekosustave. Aerobno i anaerobno disanje. Oblici dišnih organa u životinja. 10. Optjecajni ili cirkulacijski sustav kod pojedinih životinjskih skupina važnih za šumske ekosustave. Hormonalni ili endokrini sustav kod pojedinih životinjskih skupina važnih za šumske ekosustave. 11. Mokraćni ili ekskrecijski sustav kod pojedinih životinjskih skupina važnih za šumske ekosustave. 12. Rasplodni ili reprodukcijski sustav kod pojedinih životinjskih skupina važnih za šumske ekosustave. Osobine i oblici nespolnoga razmnožavanja. Regeneracija. Kloniranje. Autotomija. 13. Opće osobine i oblici spolnoga razmnožavanja. Plazmogamija. Autogamija. Konjugacija. Spermatogeneza. Oogeneza. Partenogeneza (prirodna i umjetna). Embriogeneza. Određivanje spola (diplomodifikacijsko, haplomodifikacijsko, diplogenetičko, gonosomno). Izmjena generacija. Heterogonija. 14. Osmoregulacija životinja na kopnu. Bioluminiscencija. 15. Ponašanje životinjskih skupina Sadržaj vježbi: 1. Uvod: Mikroskop, binokular, priprema preparata za mikroskopiranje 2. Porifera (morfologija, anatomija), Cnidaria: (morfologija, anatomija) 3. Paraziti: Nematoda, Platyhelminthes (morfologija, anatomija) 4. Arachnida: Scorpiones, Pseudoscorpiones (morfologija, anatomija) 5. Arachnida: Araneae, Acari (morfologija, anatomija) 6. Insecta: Hemiptera, Coleoptera (morfologija, anatomija) 7. Insecta: Hymenoptera, Diptera (morfologija, anatomija) 8. Insecta: Lepidoptera: usni aparati, građa ticala, građa krila (ljuskice) 9. Annelida: Lumbricus terrestis (morfologija, anatomija) 10. Acari: Ixodes ricinus (morfologija, anatomija), morfologija usnog aparata 11. Osteichthyes, Chondrichthyes: ljuske različitih vrsta oba razreda 12. Amphibia: larva, punoglavac, žaba (morfologija), koža salamandera 13. Aves: građa želuca, građa pera 14. Mitoza, mejoza 15. Mammalia: Rattus rattus: maternica s embrijem Izrada crteža mikroskopskih preparata za vrijeme trajanja vježbi. Izrađeni crteži se predaju po završetku svake tematske cjeline vježbi i ocjenjuju se. Gradivo vježbi ne ulazi u ispit, a ocjena vježbi čini 25% završne ocjene. Teren: Upoznavanje sa glavnim skupinama životinja – terenski obilazak šumskog ekosustava. Metode sakupljanja i ulova životinja, konzerviranje i pohrana za laboratorijsku obradu.
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: x predavanja ☐ seminari i radionice x vježbe ☐ on line u cijelosti x mješovito e-učenje x terenska nastava
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokviji
Literatura:

Obavezna literatura:

  1. Matoničkin, I., 1981: Beskralješnjaci, Biologija viših avertebrata, Školska knjiga, Zagreb.
  2. Oštrec, Lj., 1998: Zoologija, štetne i korisne životinje u poljoprivredi. Zrinski d.d., Čakovec, 232 str.
  3. Matoničkin, I., Erben, R., 2002: Opća zoologija, Školska knjiga, Zagreb, 381 str.

 


Preporučena literatura:

  1. Young, J. Z., 1995: The life of vertebrates, 3rd edn., Oxford University Press Inc., New York, 645 pp.
  2. Randal, D., Burggren, W., French, K., 1998: Eckert animal physiology. Mechanisms and adaptations; W. H. Freeman and Company, New York, 825 pp
  3. Mitchell-Jones, A.J., Amori, G., Bogdanwicz, W., Kryštufek, B., Reijnders, P.J.H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J.B.M., Vohralík, V. & Zima, J., 1999: The Atlas of European Mammals, T&A D Poyser fot the Societas Europaea Mammalogica, 484 str.
  4. Burnie, D., 2008: Illustrated encyclopedia of Animals. Dorling Kindersley, London, 624 pp
  5. Hickman Cleveland P., 2008: Laboratory studies in integrated principles of Zoology, McGraw-Hill, 438 pp.
  6. Maljković, Z., 2014:  Zagonetna priroda. Leo Paper, Hong Kong, 320 pp
  7. HickmanC., Keen, S., Eisenhour, D., Larson, A., I'Anson, H., 2020: Integrated Principles of Zoology, 18 th Edition, McGrow-Hill  

 

 


Nositelji

prof. dr. sc. Josip Margaletić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jmargaletic@sumfak.hr
više
Marko Vucelja
doc. dr. sc. Marko Vucelja

Docent

Email: mvucelja@sumfak.hr
više

Suradnici

Linda Bjedov
dr. sc. Linda Bjedov

Poslijedoktorandica

Email: lbjedov@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije