×
Šumarski odsjek

Šumarska fitocenologija

ŠP4002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Sadržaj predmeta: Definicija i zadaće fitocenologije. Razvoj nauke o vegetaciji u Europi i u nas. Šuma kao fitocenoza, odnosno biocenoza. Pojam biogeocenoze ili ekosustava. Prirodne sastojine. Analitička obrada i sintetska razrada. Statistička obrada podataka. Sinekologija tj. odnos šumskih zajednica spram klime, tla, reljefa i biotskih čimbenika. Sindinamika. Progresivna i regresivna sukcesija. Razvojne faze i stadiji. Degradacijska stanja. Sinkronologija i sinhorologija. Areali šumskih zajednica naše zemlje. Prostorni raspored i zonacija biljnih zajednica. Kartiranje šumske vegetacije. Sistematika. Opći pregled fitogeografske raščlanjenosti šumske vegetacije. Opći pregled šumskih zajednica nizina, brežuljaka, gora i planina. Opći pregled šumskih zajednica mediteranske regije. Predmet se temelji na klasičnim postavkama Braun-Blanquetove škole, ali se koristi i najnovijim spoznajama i tehnološkim pomagalima. Sastoji se od predavanja i vježbi uz uporabu suvremenih nastavnih pomagala te terenskoga dijela nastave u konkretnim šumskim ekosustavima.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Vukelić, J. & Đ. Rauš, 1998: Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 310 str.

 


Preporučena literatura:
2.     Dierschke, H., 1994: Pflanzensoziologie. Ulmer, Stuttgart, 686 str.
3.     Glavač, V., 1996: Vegetationsökologie - Grundfragen, Aufgaben, Methoden. Gustav Fischer, Jena, Stuttgart, 385 str.
4.     Podani, J., 1994: Multivariate data analysis in Ecology and Systematics. SPB Academic Publishing bv. Den Haag.

Nositelji

Dario Baričević
prof. dr. sc. Dario Baričević

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: dario.baricevic@zg.htnet.hr
više
prof. dr. sc. Joso Vukelić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jvukelic@sumfak.hr
više

Suradnici

Dario Baričević
prof. dr. sc. Dario Baričević

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: dario.baricevic@zg.htnet.hr
više
dr. sc. Irena Šapić

Poslijedoktorandica

Email: isapic@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Joso Vukelić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: jvukelic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije