YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Dario Baričević

Redoviti profesor u trajnom izboru

Dario Baričević

Lokacija: smeđa zgrada, prizemlje, soba 035

Telefon kućni: +385 1 2352 563

E-mail: dbaricevic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: pon. do pet. od 9 do 14 sati


 

Znanstveno-nastavno napredovanje

2017 - redoviti profesor u trajnom zvanju
2012 - 2017: redoviti profesor
2008 - 2012: izvanredni profesor
2004 - 2008: docent
2003 - 2004: viši asistent
1998 - 2003: asistent
1995 - 1998: mlađi asistent

 

Radno iskustvo

1995 - 2019: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

 

Nastava

Šumarska fitocenologija – prediplomski studij Šumarstvo, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveuč. u Zagrebu
Fitocenologija – prediplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveuč. u Zagrebu
Šumska vegetacija – diplomski studij Šumarstvo, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveuč. u Zagrebu
Poznavanje vegetacije – diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveuč. u Zagrebu
Sinmorfologija i kartiranje šumske vegetacije, diplomski studij Šumarstvo – smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveuč. u Zagrebu
Sinmorfologija i kartiranje šumske vegetacije, diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveuč. u Zagrebu
Primjenjena vegetacijska ekologija, diplomski studij Krajobrazna arhitektura, Agronomski fakultet Sveuč. u Zagrebu
Vegetacija kao element prostornog planiranja i korištenja, poslijediplomski specijalistički studij Ekološko oblikovanje krajolika, zaštita prirode i hortikultultura, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveuč. u Zagrebu
Florni sastav kao pokazatelj stanišnih prilika, poslijediplomski specijalistički studij Uzgajanje i osnivanje šuma, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveuč. u Zagrebu
Uvod u fitocenologiju, studij Arhitektura i urbanizam, Arhitektonski fakultet Sveuč. u Zagrebu 
Florni sastav kao pokazatelj stanja ekosustava, poslijediplomski sveučilišni  interdisciplinarni specijalistički  studij Ekoinženjerstvo, nositelj Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveuč. u Zagrebu
Primjenjena šumarska fitocenologija, doktorski studij Šumarstvo, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveuč. u Zagrebu

 

Znanstveni interesi

Šumarska fitocenologija
Poznavanje šumske vegetacije
Sinekološko-vegetacijska istraživanja šumskih ekosustava
Kartiranje šumske vegetacije 
Utvrđivanje stanja i monitoring šumske vegetacije 

 

Projekti


Znanstveni

 • Sinekološko-vegetacijsko istraživanje i kartiranje šuma panonskoga gorja – voditelj; naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Sinekološko-fitocenološke značajke šumske vegetacije Banovine – voditelj; naručitelj MZOŠ
 • Fitocenološke karakteristike šuma u slavonskom gorju – voditelj, naručitelj Hrvatske šume d.o.o. 
 • Primjena novih tehnologija u izradi vegetacijskih karata – voditelj, naručitelj Hrvatske šume d.o.o. 
 • Fitocenološka istraživanja šuma u Istri – voditelj; naručitelj Hrvatske šume d.o.o. 
 • Fitocenološke značajke šumskih ekosustava kontinentalnih Dinarida Hrvatske – suradnik; naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Uloga biotičkih čimbenika na vitalnost poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u poplavnim šumama Hrvatske [FRAXINPRO] – suradnik; naručitelj Hrvatska zaklada za znanost 
 • Sto trajnih ploha Republike Hrvatske – Ekološka istraživanja – suradnik; naručitelj MZOŠ
 • Uzgojne mjere i stojbine šuma Hrvatske – suradnik; naručitelj MZOŠ
 • Pedološko-vegetacijska istraživanja šumskih ekosustava u Hrvatskoj – suradnik; naručitelj MZOŠ
 • Šumska staništa i šumske zajednice na Medvednici    – suradnik; naručitelj MZOŠ
 • Unapređenje proizvodnje i organizacije u šumarstvu Hrvatske – suradnik; naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Osiguranje obnove kao mjera stabilnosti i potrajne proizvodnje fitomase u prirodnim šumskim ekosustavima – suradnik; naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Šumska vegetacija Velebita – suradnik; naručitelj Hrvatske šume d.o.o.
 • Pedološka istraživanja šuma Istre – suradnik; naručitelj Hrvatske šume d.o.o.

Stručni

 • Nacionalna ekološka mreža – šumska staništa – suradnik; naručitelj Državni zavod za zaštitu prirode
 • Istraživanje utjecaja ugljikovodika na šumski ekosustav Žutice – suradnik; naručitelj INA d.d.
 • Gospodarenje šumama i šumskim prostorom na području grada Zagreba i Zagrebačke županije – suradnik; naručitelj Grad Zagreb, Gradski ured za poljop. i šum.
 • Procjena utjecaja vodogospodarskog uređivanja sustava obrane od poplava u Srednjoj Posavini na šumske ekosustave – suradnik; naručitelj Hrvatske vode d.o.o.
 • Studija utjecaja na okoliš područja projekta „Družba Adria“ kopneni dio – šumarstvo – suradnik; naručitelj JANAF 
 • Idejno rješenje za uređenje park šume Bundek – suradnik; naručitelj Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo grada Zagreba

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije