YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Šumska vegetacija

ŠDU1002 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Uvod – zemljopisni položaj i sinekološki uvjeti za razvitak šumske vegetacije u R. Hrvatskoj. Horizontalna i vertikalna raščlanjenost šumske vegetacije R. Hrvatske. 2. Mediteranska regija – podjela, sinekološki uvjeti pojedinih zona, najznačajnije zajednice, sintaksonomski pregled. 3. Eurosibirsko-sjevernoamerička vegetacijska regija – podjela u zone, sinekološki uvjeti pojedinih zona, najznačajnije zajednice, sintaksonomski pregled. 4. Opis šumskih zajednica razreda Salicetea purpureae i Alnetea glutinosae. 5. Opis šumskih zajednica sveze Alnion incanae. 6. Opis šumskih zajednica sveze Carpinion betuli. 7. Opis srednjoeuropskih acidofilnih i neutrofilnih bukovih šumskih zajednica. 8. Opis ilirskih bukovih šumskih zajednica. 9. Opis i usporedba panonskih i dinarskih bukovo-jelovih šuma. Opis pretplaninskih bukovih šuma. 10. Opis termofilnih bukovih i jelovih šumskih zajednica. Opis šumske vegetacije plemenitih listaća. 11. Opis šumskih zajednica reda Quercetalia roboris-petraeae. 12. Opis šumskih zajednica reda Quercetalia pubescentis. 13. Opis šumskih zajednica razreda Erico-Pinetea. Opis šumskih zajednica obične jele. 14. Opis borealnih šuma razreda Vaccinio-Piceetea. 15. Opis mediteranskih šumskih zajednica razreda Quercetea ilicis. Vježbe: 1. Čimbenici horizontalne i vertikalne raščlanjenosti vegetacije R. Hrvatske. Svojstvene i razlikovne vrste za pojedine vegetacijske zone, njihove morfološke karakteristike. 2. Pojasevi i zone mediteranske regije, svojstvene i razlikovne vrste za pojedine dijelove mediteranskoga područja i njihove morfološke karakteristike, degradacijski oblici, ubikvisti. Kserofilne vrste. 3. Svojstvene i razlikovne vrste za pojedine visinske pojaseve eurosibirsko-sjevernoameričke regije – nizinski, brežuljkasti, brdski, gorski i pretplaninski vegetacijski pojas. 4. Florni sastav nizinskih, poplavnih šumskih zajednica. Hidrofilne i higrofilne vrste. Svojstvene i razlikovne vrste za pojedine vegetacijske jedinice nizinskih šuma i njihove morfološke karakteristike. Močvarni šaševi. 5. Florni sastav povremeno poplavnih šumskih zajednica poljskoga jasena, crne johe i hrasta lužnjaka. Morfološke i ekološke karakteristike dijagnostičkih vrsta. Odnosi poplavnih i vanpoplavnih šumskih ekosustava. 6. Florni sastav mezofilnih i neutrofilnih šumskih zajednica nizinskog i brežuljkastog pojasa. Morfološke i ekološke karakteristike dijagnostičkih vrsta šuma hrasta lužnjaka i šuma hrasta kitnjaka. 7. Florni sastav srednjoeuropskih bukovih šuma. Morfološke karakteristike reprezentativnih vrsta. 8. Florni sastav ilirskih bukovih šuma. Ilirski florni geoelement. Morfološka i ekološka karakterizacija ilirskih i ilirikoidnih vrsta. 9. Florni sastav i morfološke karakteristike svojstvenih i razlikovnih vrsta panonskih i dinarskih bukovo-jelovih šuma. Florni sastav pretplaninskih bukovih šuma. Morfološke i ekološke karakteristike dijagnostičkih vrsta. 10. Florni sastav i morfološke karakteristike svojstvenih i razlikovnih vrsta termofilnih bukovih i jelovih šumskih zajednica. Florni sastav i morfološke karakteristike svojstvenih i razlikovnih vrsta šumske vegetacije plemenitih listaća. 11. Florni sastav acidofilnih zajednica hrasta kitnjaka. Morfološke karakteristike reprezentativnih vrsta. 12. Florni sastav i morfološke karakteristike svojstvenih i razlikovnih vrsta šumskih zajednica reda Quercetalia pubescentis. Vrste indikatori termofilnih i bazofilnih uvjeta. 13. Florni sastav i morfološke karakteristike svojstvenih i razlikovnih vrsta šumskih zajednica razreda Erico-Pinetea. Dijagnostičke biljne vrste dolomitne geološke podloge. 14. Florni sastav zajednica obične smreke. Svojstvene i razlikovne vrste gorskih i pretplaninskih zajednica obične smreke i njihove morfološke karakteristike. Florni sastav vegetacije mrazišta i gornje granice šumske vegetacije. 15. Florni sastav i morfološke karakteristike svojstvenih i razlikovnih vrsta mediteranskih šumskih zajednica razreda Quercetea ilicis. Karakteristične vrste mediteranske regije. Način izvođenja vježbi – praktikum, herbarijska zbirka, teren. Terenska nastava (dva dana): 1. Terensko upoznavanje s funkcioniranjem (sinekologija, sindinamika, karakteristične biljne vrste), sistematikom i značajem kontinentalnih šumskih ekosustava. 2. Terensko upoznavanje s funkcioniranjem (sinekologija, sindinamika, karakteristične biljne vrste), sistematikom i značajem mediteranskih šumskih ekosustava.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Vukelić, J., 2012: Šumska vegetacija Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet i DZZP, 403 str.
 

 


Preporučena literatura:
2.     Vukelić, J., Mikac, S., Baričević, D., Bakšić, D., R. Rosavec, 2008: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj Nacionalna ekološka mreža. Državni zavod za zaštitu prirode, 263 str.
3.     Topić, J., Vukelić, J., 2009: Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU. Državni zavod za zaštitu prirode, 376 str
 


Nositelji

prof. dr. sc. Joso Vukelić

Profesor emeritus (u mirovini)

Email: jvukelic@sumfak.unizg.hr
više
Dario Baričević
prof. dr. sc. Dario Baričević

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: dbaricevic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Joso Vukelić

Profesor emeritus (u mirovini)

Email: jvukelic@sumfak.unizg.hr
više
Dario Baričević
prof. dr. sc. Dario Baričević

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: dbaricevic@sumfak.unizg.hr
više
doc. dr. sc. Irena Šapić

Docentica

Email: isapic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije