YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Anatomska građa drva (ŠO)

ŠP1006N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 30(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Prvi je zadatak predmeta da putem predavanja uputi studente u izučavanje mikroskopske i makroskopske građe ksilema drvenastih biljaka i njenu važnost u razumijevanju temeljnih svojstava i ponašanja drva. Drugi je zadatak predmeta da putem vježbi osposobi studente za stručno prepoznavanje odabranih vrsta drva uz upotrebu ključa za prepoznavanje.
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod u anatomiju drva. Odrednica pojma drvo i anatomija drva. Uloga drva u stablu. Porijeklo drva u sistematici biljnog carstva. Komercijalno korištenje. 2. Metode rada u anatomiji drva: 3. Makroskopska građa drva. Glavni presjeci i smjerovi u drvu. Tekstura, žica, godovi, pore drva, bjeljika i srž. 4. Stvaranje drva u stablu, kambij. Struktura vaskularnog bilja: Osnovni dijelovi vaskularne biljke, primarni i sekundarni rast. 5. Staničja. Formiranje kambija. Kambij: organizacija stanica, veličine, načini diobe, vrijeme djelovanja, postakmbijski rast stanica. Ontogeneza staničja drva. 6. Sekundarno kožno staničje. Periderm, struktura, postanak, protezanje i trajanje. Kora, unutarnja, vanjska, ritidoma, pluto 7. Stijenke stanica drva: Slojevi, submikroskopska građa, jažice i ostale skulpture stanične stijenke. 8. Elementi građe. Morfologija stanica drva, njihove dimenzije i funkcija. 9. Histološka građa drva četinjača. Raspored i oblik stanica i staničja u drvu listača, korisna obilježja u identifikaciji drva listača, komparativna anatomija domaćih komercijalnih vrsta drva listača. četinjača. 10. Histološka građa drva listača. Raspored i oblik stanica i staničja u drvu listača, korisna obilježja u identifikaciji drva listača, komparativna anatomija domaćih komercijalnih vrsta drva listača. 11. Identifikacija vrsta drva. Dihotomni i politomni ključevi za mikorskopsku i makroskopsku identifikaciju komercijalnih vrsta drva, granične mogućnosti primjene ključeva, primjeri. Primjeri identifikacije (studije slučaja. 12. Varijacije građe drva. Varijacije građe drva unutar stabla na različitim razinama: unutar goda, između godova, po radijusu poprečnog presjeka, po visini debla, između korijena, debla i grana. 13. Uzroci varijabilnosti građe drva unutar vrste i unutar stabla. Podrijetlo, položaj i svojstva juvenilnog i zrelog drva u stablu. Širina goda: udjel kasnog drva u godu. 14. Nepravilnosti građe drva. Reakcijsko drvo, kompresijske greške, lomna srž, usukanost žice, valovitost žice, kvrge, lažni i prekinuti godovi, mrazna srž, smolne vrećice. 15. Utjecaj anatomske građe drva na tehnička svojstva drva i njegovu upotrebu. Anatomska građa drva i sadržaj vode. Sadržaj vode i tehnička svojstva drva. Utezanje i bubrenje drva. Anatomska građa drva i gustoća drva. Gustoća drva i tehnička svojstva drva. Laboratorijske vježbe 1. Mikroskopiranje biološkim školskim mikroskopom 2. Mikroskopska građa stanica drva četinjača 3. Mikroskopska građa stanica drva listača 4. Obilježja građe drva četinjača važna za identifikaciju drva 5. Obilježja građe drva četinjača važna za identifikaciju drva 6. Obilježja građe drva četinjača važna za identifikaciju drva 7. Mikroskopske karakteristike drva listača 8. Mikroskopske karakteristike drva listača 9. Mikroskopske karakteristike drva listača 10. Makroskopske karakteristike drva četinjača 11. Makroskopske karakteristike karakteristike drva četinjača 12. Makroskopske karakteristike drva prstenasto poroznih listača 13. Makroskopske karakteristike drva prstenasto poroznih listača 14. Makroskopske karakteristike drva rastresito poroznih listača 15. Makroskopske karakteristike drva rastresito poroznih listača
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokviji
Literatura:

Obavezna literatura:

  1. Predavanja iz predmeta strukturna svojstva drva (skripta, autori: Jelena Trajković i Bogoslav Šefc, pdf dokument oko 3 MB) i Atlas slika uz predavanja (Ilustracije uz predavanja, sabrali: Jelena Trajković i Bogoslav Šefc, pdf dokument oko 39 MB, 2018 
  2.  Špoljarić, Z., 1978: Anatomija drva, skripta za slušače Šumarskog odjela Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 266 str.

Preporučena literatura:

  1. Panshin, A. J.; Zeew, C. de, 1980: Textbook of wood technology, McGraw-Hill, Inc. 722 str.
  2. Schweingruber, F.H., 1990: Anatomy of European woods, Paul Haupt Berne and Stuttgart Publishers, 800 str.
  3. Špoljarić, Z.; Petrić, B.; Šćukanec, V., 1969: Višejezični rječnik stručnih izraza u anatomiji drva, Poslovno udruženje šumskoprivrednih organizacija, Zagreb, 85 str.
  4. *** Šumarska enciklopedija, HLZ, 1978
  5. Pojmovnik hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja (2018), Šumarski fakultet Zagreb, str. 423

Nositelji

Jelena Trajković
prof. dr. sc. Jelena Trajković

Redovita profesorica u trajnom zvanju

Email: jtrajkovic@sumfak.hr
više
Bogoslav Šefc
izv. prof. dr. sc. Bogoslav Šefc

Izvanredni profesor

Email: bsefc@sumfak.hr
više

Suradnici

Iva Ištok
doc. dr. sc. Iva Ištok

Docentica

Email: iistok@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije