YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Požari otvorenog prostora

ŠP6007
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Tijekom posljednjih godina zabilježen je porast broja požara otvorenog prostora i spaljene površine na širem području Sredozemlja, pa tako i u našoj zemlji. Požari otvorenog prostora u znatnoj mjeri onemogućuju zaštitu šumskog ekosustava koji je u uskoj vezi s biološkom raznolikošću i trajno održivim razvojem. Usavršavanje metoda prevencije i borba protiv šumskih požara omogućuje bitno smanjenje spaljenih šumskih površina. Poznavati čimbenike koji uvjetuju nastanak požara kao i čimbenike koji uzrokuju početno širenje vatre bitno je zbog pripreme i vođenja preventivnih aktivnosti. Jedna od najvažnijih preventivnih mjera jest poznavanje obilježja šumskih goriva, u prvom redu njihove zapaljivosti, gorivosti i sadržaja vlage. Svrha predmeta je upoznati studente s osnovnim postavkama navedene problematike. Predviđenim nastavnim jedinicama obuhvaćeni su temeljni preduvjeti za dobro razumijevanje i upoznavanje požara otvornog prostora.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Bertović, S. i dr. (1987): Osnove zaštite šuma od požara, Zagreb.
2.     Španjol, Ž.: Melioracije krša - (knjiga u tisku)

 


Preporučena literatura:
3.     Barčić, D. & Španjol, Ž. (2001): Sukcesija vegetacije na požarištima kultura alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u šumariji Pula. Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski institut Jastrebarsko: 19-29, Zagreb
4.     Vučetić, M, Španjol, Ž. & Barčić, D. (2002): "Prirodna obilježja i potencijalna opasnost od šumskih požara". Zbornik radova s međunarodnog, znanstvenog i stručnog savjetovanja "Sigurnost u okolišu i graditeljstvu", 9-11.5.2002. Šibenik.
5.     Bilandžija, J. (1992): Prirodno opterećenje sastojina alepskog, primorskog i crnog bora šumskim gorivima. Radovi, vol. 27, br. 2: 105-113, Šumarski institut, Jastrebarsko.
6.     Bilandžija, J. & Lindić V. (1993): Utjecaj strukture šumskog goriva na vjerojatnost pojave i razvoja požara u sastojinama alepskog bora. Radovi, vol. 28, br. 1-2: 215-224, Šumarski institut, Jastrebarsko.
7.     Bilandžija, J. (1995): Struktura goriva, vjerojatnost pojave i razvoj požara u sastojinama primorskog i crnog bora na Biokovu. Prirodoslovna istraživanja Biokovskog područja, Ekološke monografije 4, Zbornik radova sa Kongresa, 293-297, HED, Zagreb.
8.     Dimitrov, T. (1994): Šumski požari u priobalnom dijelu Jadrana s otocima tijekom 1994. godine. Izvanr. meteorol. hidrol. prilike Hrvat. 18, 121-125, Zagreb.
9.     Dimitrov, T. (1994): Biološki parametri prikladni za poboljšanje indeksa opasnosti od šumskih požara. Šumarski list, CXVIII (3-4): 105-113, Zagreb.
10.     Dimitrov, T. (1996): Kratak prikaz razvoja kanadskoga sustava procjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS) i mogućnost primjene u našoj zemlji. Šumarski list, CXX, 5-6: 267-273, Zagreb.
11.     Dimitrov, T (2000): Budući šumski požari u odnosu na globalno zatopljenje. Šumarski list, CXXIV, (3-4): 203-209, Zagreb
12.     Gaži-Boskova, V. & Šegulja, N. (1978): Prilog poznavanju promjena vegetacije izazvanih požarom. Šumarski list, CII, (11-12): 477-488, Zagreb.
13.     Martinović, J. (1978): Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu šumskog drveća. Šumarski list (3-4): 139-148, Zagreb.
14.     Španjol Ž. (1996): Prilog poznavanju šumskih požara u sastojinama alepskog bora (Pinus halepensis Mill.). Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski institut Jastrebarsko, Knjiga 1: 391-412, Zagreb
15.     Španjol Ž. (1997): Sanacija požarišta sastojina alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u makarskom primorju. Glas. šum. pokuse 34: 67-93, Zagreb.
16.     Španjol, Ž. & Barčić, D. (2001): Biološka sanacija šumskih požara u sastojinama crnog bora (Pinus nigra Arnold) - Šumarija Senj. Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim šumama, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šumarski institut Jastrebarsko: 141-152, Zagreb
17.     Trinajstić, I. (1993): Problem sukcesije vegetacije na požarištima alepskog bora (Pinus halepensis Mill.) u Hrvatskom primorju. Šumarski list CXVII (3-5): 131-137, Zagreb.


Nositelji

prof. dr. sc. Željko Španjol

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: zspanjol@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije