YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Uzgajanje šuma I

ŠP5001 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 40(T)
Sadržaj predmeta: Sadržaj predmeta obuhvaća četiri cjeline: morfologiju šuma, njegu šuma, pomlađivanje šuma, osnovni gospodarski oblici šuma. Prva cjelina obuhvaća: pojam uzgajanja šuma; pregled literature; značenje uzgajanja šuma s obzirom na gospodarske, ekološke i socijalne koristi od šuma; uzgajanje šuma i ostale znanstvene discipline; pristupi uzgajanju šuma; značajke i povijest "Zagrebačke škole uzgajanja šuma"; mjesto i uloga uzgajanja šuma u šumarskoj znanosti i praksi; pojam šume; šuma kao tip vegetacije; rasprostranjenost šuma; šumski rub; granica šume; produkcija šume; postanak i dinamika šume; geneza i morfologija degradacijskih oblika šume; pionirske, prijelazne i konačne vrste drveća; pojam i elementi šumske sastojine; vodoravna i okomita struktura šumske sastojine; odnosi stabala u sastojini; izmjena vrsta drveća u sastojini; glavne i sporedne vrste drveća; sastojinski oblik; uzgojni oblik; razvojni stadiji sastojine; dinamika strukture sastojine. Druga cjelina obuhvaća: pojam i cilj njege šuma; biološki, ekološki i šumskogospodarski karakter njege šuma; unutarvrsna i međuvrsna konkurencija; biološki odnosi i prirodno izlučivanje stabala tijekom razvoja sastojine; klasifikacija stabala u sastojini; klasifikacija šumskouzgojnih postupaka njege; njega pod zastorom krošanja; postupci s tlom; postupci zaštite mladoga naraštaja; popunjavanje nedovoljno pomlađenih površina; njega pomlatka nakon dovršnog sjeka; čišćenje sastojine; metode njege čišćenjem, racionalizacija njege čišćenjem, utjecaj njege čišćenjem; pojam i svrha prorjeđivanja sastojine; pregled metoda prorjeđivanja; prorjeđivanje sastojina u nas danas - ciljevi, intenzitet, volumen, metoda i turnus prorjede; utjecaj i efekt prorjeda; ostali postupci njege šuma; njega u prebornoj sastojini; njega u panjači; primjena mehanizacije i kemijskih sredstava u njezi šuma; planiranje, organizacija i izvedba njege šuma; izvedba njege po vrstama šumskih sastojina u nas. Treća cjelina obuhvaća: pojam pomlađivanja; vrste pomlađivanja; pomladna površina; početak i trajanje prirodnoga pomlađivanja; metode prirodnoga pomlađivanja; uvjeti za prirodno pomlađivanje; priprema staništa; prirodno pomlađivanje u prašumi; ekologija i biologija prirodnoga pomlađivanja pod zastorom i na goloj pomladnoj površini; prirodno pomlađivanje oplodnim sječama: opis metode, ekologija prirodnoga pomlađivanja oplodnim sječama, oblici oplodnih sječa, prednosti i nedostaci; prirodno pomlađivanje prebornom sječom: opis metode, ekologija prirodnoga pomlađivanja prebornom sječom, oblici preborne sječe, prednosti i nedostaci; prirodno pomlađivanje čistom sječom: opis metode, ekologija prirodnoga pomlađivanja čistom sječom, oblici čiste sječe, prednosti i nedostaci; prirodno pomlađivanje rubnom sječom; vegetativno pomlađivanje: opis metode, biologija i ekologija vegetativnoga pomlađivanja, prednosti i nedostaci; pregled kombiniranih metoda pomlađivanja; umjetno pomlađivanje: pojam, značajke; podsadnja i predsadnja; način pomlađivanja po vrstama šumskih sastojina u nas. Četvrta cjelina obuhvaća: cilj gospodarenja šumom; šumskouzgojno planiranje; pojmovi jednostavna i proširena biološka reprodukcija; visoka šuma, niska šuma, srednja šuma, regularno gospodarenje; preborno gospodarenje; revitalizacija degradacijskih oblika šume; šumskouzgojni postupci u šumama posebne namjene; supstitucija sastojinskog oblika; konverzija uzgojnih oblika; konverzija degradacijskih oblika u uzgojni oblik. Na vježbama se analiziraju ili praktično uvježbavaju sljedeće tematske cjeline: morfogeneza stabla; opis šumske sastojine; struktura šumskih sastojina; usporedna analiza strukture jednodobne i preborne sastojine; klasifikacija stabala u sastojini; postupci njege u sastojinama visokog i niskog uzgojnog oblika; doznaka u oplodnim sječama i prebornom gospodarenju; šumskouzgojne značajke šumskih sastojina u Hrvatskoj. Na terenskoj nastavi analiziraju se i uvježbavaju slijedeće teme: I - prirodno i umjetno pomlađivanje sastojina pod zastorom krošanja starih stabala oplodnim sječama (pripremni, naplodni i dovršni sjek - cilj, intenzitet, način provedbe), pomladno razdoblje, naplodno razdoblje, opće i specijalno pomladno razdoblje, pomladak i mladik (opisi razvojnih stadija), njega pomlatka pod zastorom krošanja starih stabala, njega pomlatka nakon dovršnog sjeka, njega čišćenjem, priprema staništa, količina sjemena/sadnica za umjetnu obnovu sastojine, omjer smjese. II - dinamika mediteranskih šuma, sastojine hrasta crnike i crnog jasena (stanište, struktura, njega, pomlađivanje), degradacijski oblici šuma hrasta crnike (makija, garig, kamenjara - opis, postanak, šumskouzgojni postupci), degradacijski stadiji šuma hrasta medunca (šikara, šibljak, kamenjara - opis, postanak, šumskouzgojni postupci), šumskouzgojni postupci u panjačama hrasta crnike/hrasta medunca (njega trijebljenjem, čišćenje, prorjeđivanje, pomlađivanje), srednja šuma (opis i način gospodarenja), konverzija panjače u viši uzgojni oblik njegom i pomlađivanjem, pionirske vrste drveća i njihova uloga, sastojine alepskog/crnog bora (njega, obnova, supstitucija sastojinskog oblika). III - morfologija i struktura prebornih sastojina stablimične strukture, morfologija i struktura prebornih sastojina grupimične strukture, značajke prebornog gospodarenja, prirodno pomlađivanje pod zastorom krošanja starih stabala prebornom sječom, normala i njezina uloga u prebornom gospodarenju, odabiranje stabala za sječu i intenzitet preborne sječe.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Anić, I., M. Oršanić, 2004: Uzgajanje šuma I. Skripta za internu uporabu, Zavod za uzgajanje šuma, Šumarski fakultet, Zagreb.
2.     Anić, I., M. Oršanić, S. Mikac, D. Drvodelić, 2004: Uzgajanje šuma I ? vježbe i terenska nastava. Skripta za internu uporabu, Zavod za uzgajanje šuma, Šumarski fakultet, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
3.     Matić, S., 1996: Uzgojni radovi na obnovi i njezi sastojina hrasta lužnjaka. U: D. Klepac (ur.), Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, HAZU i Hrvatske šume p.o. Zagreb, 167 - 212, Zagreb.
4.     Matić, S., 1994: Šume visokih gora i planina dinarskog područja. U: Đ. Rauš (ur.), Silvae nostrae Croatiae, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, 145 - 153, Zagreb.
5.     Matić, S., 1991: Njega šuma proredom. Šumarski fakultet, 45 str., Zagreb.
6.     Matić, S., J. Skenderović, 1992: Uzgajanje šuma. U: Đ. Rauš (ur.), Šume u Hrvatskoj, Šumarski fakutet Zagreb & Hrvatske šume p. o. Zagreb, 81 - 97.
7.     Matić, S., M. Harapin, 1986: Uzgajanje i zaštita šuma. Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije, 177 - 194, Zagreb


Nositelji

akademik Igor Anić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ianic@sumfak.unizg.hr
više
Stjepan Mikac
Izv. prof. dr. sc. Stjepan Mikac

Izvanredni profesor

Email: smikac@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

akademik Igor Anić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ianic@sumfak.unizg.hr
više
Stjepan Mikac
Izv. prof. dr. sc. Stjepan Mikac

Izvanredni profesor

Email: smikac@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije