YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Fiziologija šumskoga drveća

ŠP2005N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Razviti temeljna znanja neophodna za evaluaciju istraživanja u fiziologiji bilja i integriranje tih spoznaja u modele funkcioniranja biljaka. Razviti sposobnosti kritičkog promišljanja u području fiziologije bilja kao i razviti i unaprijediti vještine u dizajniranju eksperimenata i u analitici.
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Uvod u fiziologiju šumskoga drveća. Metabolizam mijene tvari i energije. Kemijski sastav biljnoga tijela. Enzimi 2. Voda i biljne stanice. Primanje vode u biljku. Provođenje vode kroz biljku. Embolija. Izlučivanje vode iz biljke. 3. Primanje i dostupnost mineralnih tvari. Asimilacija mineralnih tvari. Mikoriza. 4. Kemoautotrofija. Fotoautotrofija. Struktura fotosintetskoga aparata. 5. Fotosintetske reakcije. Utjecaj okolišnih čimbenika na fotosintezu. Heterotrofna prehrana. 6. Aerobno i anaerobno stanično disanje. Disanje čitave biljke. Regulacija stanične izmjene tvari. 7. Rast i diferencijacija. Starenje i otpadanje biljnih organa. 8. Biljni hormoni. Auksini. Giberilini. Citokinini. Apscizini i ostale fiziološki aktivne tvari. 9. Djelovanje temperature na fiziološke procese rasta i razvoja drvenastih biljaka. Dormantnost pupova. Dormantnost sjemena. Dormantnost embrija. 10. Djelovanje svjetlosti na rast i razvoj drvenastih biljaka. Fitokromi. Fotomorfogeneza. Kontrola cvjetanja. 11. Fiziologija plodonošenja šumskoga drveća. Fiziologija oplodnje. Fiziološki procesi od oplodnje do zrelosti ploda. Klijanje sjemena. 12. Fiziologija stresa. Otpornost drvenastih biljaka prema niskim i visokim temperaturama. 13. Otpornost drvenastih biljaka prema suši i ekstremnim pH vrijednostima tla. 14. Fiziološke prilagodbe šumskoga drveća na manjak kisika u tlu, onečišćenju vode, tla i zraka. Fiziološka otpornost šumskoga drveća prema bolestima. 15. Fiziologija gibanja. Pasivna gibanja. Gibanja organa. Slobodna lokomotorna gibanja. Gibanja u stanici. Fizikalna gibanja. Vježbe 1. Bojanje biljnih stanica vitalnim bojama s ciljem dokazivanja selektivne propusnosti staničnih membrana. 2. Promatranje tijeka plazmolize i deplazmolize biljnih stanica. 3. Određivanje relativnog sadržaja slobodne, higroskopske i ukupne vode u biljnom tkivu. 4. Određivanje vodnog statusa biljaka pomoću potometra 5. Određivanje intenziteta transpiracije vaganjem pomoću potometra. 6. Određivanje broja i veličine puči na lišću. 7. Određivanje fiziološko-morfoloških značajki lišća (sadržaj suhe tvari, specifična lisna površina). 8. Utvrđivanje klijavosti polena i energije njegova klijanja. 9. Praćenje razvoja biljnih organa na temelju fenoloških promjena (fenofaza). 10. Praktična primjena prijenosne tlačne komore za izmjeru vodnog potencijala u lišću. 11. Praktična primjena prijenosnog uređaja za izmjeru izmjene plinova između biljke i atmosfere. 12. Izmjera fluorescencije klorofila a s interpretacijom dobivenih rezultata. 13. Kalibracija optičkog klorofilmetra s ciljem nedestruktivne procjene sadržaja fotosintetskih pigmenata u lišću.
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: x predavanja ☐ seminari i radionice x vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava ☐ samostalni zadaci ☐ multimedija i mreža x laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - eksperimentalni rad - kolokviji
Literatura:

Obavezna literatura:

  1. Škvorc, Ž., Sever, K., Franjić, J., 2013: Fiziologija šumskoga drveća (interna skripta), Šumarski fakultet. Zagreb

 

Preporučena literatura:

  1. Larcher, W., 2003: Physiological Plant Ecology. 3rd ed. Springer. Berlin.
  2. Pevalek-Kozlina, B. 2002: Fiziologija bilja. Profil international. Zagreb
  3. Pallardy S. G. 2008: Physiology of Woody Plants, 3. izd. Elsevier Inc.

Nositelji

prof. dr. sc. Željko Škvorc

Redoviti profesor

Email: zskvorc@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Jozo Franjić

Redoviti profesor – trajno zvanje

Email: jfranjic@sumfak.hr
više
Krunoslav Sever
doc. dr. sc. Krunoslav Sever

Docent

Email: ksever@sumfak.hr
više

Suradnici

Krunoslav Sever
doc. dr. sc. Krunoslav Sever

Docent

Email: ksever@sumfak.hr
više
prof. dr. sc. Željko Škvorc

Redoviti profesor

Email: zskvorc@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije