YouTube
Instagram
Facebook
×

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Sever

Izvanredni profesor

Krunoslav Sever

Lokacija: smeđa zgrada, 2. kat, soba 227

Telefon kućni: +385 1 2352 549

E-mail: ksever@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 10 do 11 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

2018 - danas: docent
2013 - 2018: viši asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka
2007 - 2013: asistent - znanstveni novak

 

Radno iskustvo

2007 - danas: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije
2006 - 2007: Hrvatske šume d.o.o.

 

Nastava

Fiziologija šumskoga drveća 
Fiziologija bilja
Ishrana bilja
Šumarska botanika
Botanika 

 

Znanstveni interesi

Trenutni interes mu je istraživanje uloge mineralnih hraniva u odgovoru šumskoga drveća na dugotrajna sušna razdoblja kao sastavne komponente klimatskih promjena. U skladu s tim, analizira utjecaj dugotrajne suše i/ili mineralnih hraniva (dušika i/ili fosfora) na fenotipske značajke šumskoga drveća, uglavnom na vegetativni rast i fotosintetsku aktivnost. Uz to, do sada je istraživao dinamiku dušičnih hraniva u lišću šumskoga drveća kao i fiziološke procese generativnog razvoja šumskoga drveća s posebnim osvrtom na fenologiju cvjetanja i polinaciju hrasta lužnjaka.   

 

Projekti

U razdoblju od 2007. do 2021. godine sudjelovao je na ukupno 16 znanstvenih projekata financiranih od strane: Europskog socijalnog fonda, Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Hrvatske zaklade za znanost, Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Parkova prirode; Velebit, Učka i Žumberak-Samoborsko gorje, Nacionalnog parka Mljet, Javnog poduzeća Hrvatske šume d.o.o. i Grada Zagreba. Trenutno je voditelj jednog nacionalnog znanstvenog projekta, naslovljenoga: „Fenotipski odgovor provenijencija obične bukve i hrasta kitnjaka na dugotrajnu sušu u interakciji s različitom koncentracijom fosfora u tlu (PhenoInter): IP-2020-02-5204„ koji je finaciran sredstvima Hrvatske zaklade za znanost.

Lista projekata uz njihov kratak opis:

2021. – 2024.     Fenotipski odgovor provenijencija obične bukve i hrasta kitnjaka na dugotrajnu sušu u interakciji s različitom koncentracijom fosfora u tlu (PhenoInter); Voditelj; Opis predmeta istraživanja: Utvrđivanje povišene koncentracije fosfora u tlu na toleranciju obične bukve i hrasta kitnjaka prema sušnom stresu. Utvrđivanje lokalne adaptiranosti provenijencija obične bukve i hrasta kitnjaka na sušni stres, kao i genotipskih razlika u toleranciji na sušu pod utjecajem povišene koncentracije fosfora u tlu. Utvrđivanje postojanja tzv. memorijskih efekata (after efekata) nakon pretrpljenog sušnog stresa kod obične bukve i hrasta kitnjaka, odnosno utjecaj povišene koncentracije fosfora u tlu na takve efekte; Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ).

2018. – 2019. Florističke i vegetacijske značajke šumskih sastojina Nacionalnoga parka Mljet; Suradnik; Opis predmeta istraživanja: Intenzivna floristička i vegetacijska istraživanja šuma na cijelom području NP Mljet s ciljem utvrđivanja: broja i prostornog rasporeda različitih tipova šumske vegetacije, florističkih i ekoloških značajki svih tipova šumske vegetacije, sukcesijskih stadija na temelju razvoja u prošlosti, predviđanja sukcesijskog razvoja pojedinih tipova šumske vegetacije. Nacinalni park Mljet

2016. – 2018.     Sukcesija napuštenih poljoprivrednih površina u Nacionalnom parku Mljet; Suradnik; Opis predmeta istraživanja: Detaljno istraživanje sukcesijskih procesa koji se odvijaju nakon prestanka gospodarenja poljoprivrednim površinama na nekoliko lokaliteta na području Nacionalnoga parka Mljet. Nacinalni park Mljet

2015. – 2016.     Fenotipska i genetska raznolikost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Europe (FGErobur); Voditelj; Opis predmeta istraživanja: Utvrđivanje i međusobna usporedba fenotipske i genetske raznolikosti populacija hrasta lužnjaka na području Europe s obzirom na raznolikost okolišnih prilika u kojima se te populacije razvijaju. Utvrđivanje značajki ekološke niše hrasta lužnjaka na području Europe; Izvor financiranja: Europski socijalni fond (ESF) i Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (MZOS).

2015. – 2019.     Fenotipski i epigenetski odgovor na sušni stres i prilagodljivost populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) uzduž gradijenta zemljopisne širine (PerdaQuercus); Suradnik; Utvrđivanje, neutralne gentske i epigenetske strukture te kvantitativne genetske varijabilnosti, diferencijacije i fenotipske plastičnosti odabranih populacija hrasta lužnjaka uzduž gradijenta zemljopisne širine na području njegova areala u Europi. Utvrđivanje fenotipskog odgovora (biokemijskog, fotosintetskog, morfološkog i fenološkog) odabranih populacija na sušni stres. Utvrđivanje trenutne ekološke niše i glavnih okolišnih varijabli odgovornih za rasprostranjenost hrasta lužnjaka na području Europe uz modelitanje ekološke niše hrasta lužnjaka s ciljem procijene njegove buduće rasprostranjenosti s obzirom na različite scenarije nadolazećih klimatskih promjena. Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ).

2012. – 2013.     Utjecaj sukcesije na smanjenje raznolikosti brdskoga područja Slovenije i Hrvatske; Suradnik; Opis predmeta istraživanja: Utvrđivanje utjecaja dinamike vegetacije na bioraznolikost brdskog područja Slovenije i Hrvatske; Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (MZOS) i Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

2012. – 2013.     Travnjačka vegetacija duž klimatskoga gradijenta sjeverozapadnoga Balkana; Suradnik; Opis predmeta istraživanja: Utvrđivanje florističkih i vegetacijskih značajki travnjaka sjeverozapadnog Balkana; Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (MZOS) i Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

2011. – 2013.     Fitogeografska istraživanja šuma požeško-slavonskog gorja; Suradnik; Opis predmeta istraživanja: Analiza flornog sastava šumskih zajednica požeško-slavonskog gorja s posebnim naglaskom na područja i vegetacijske tipove koji do sada nisu detaljnije istraživani. Na temelju prikupljenih vegetacijskih snimaka definirati i razgraničiti istraživane biljne zajednice te analizirati ekološke i fitogeografske značajke koje određuju njihov pridolazak; Izvor financiranja: Hrvatske šume d.o.o.

2010. – 2014.     Idejno rješenje očuvanja bioraznolikosti (bioraznovrsnosti) parka prirode Velebit s naglaskom na travnjačke površine; Suradnik; Opis predmeta istraživanja: Procjena bioraznolikosti travnjačkih površina parka prirode Velebit s ciljem izrade idejnog riješenja za očuvanje i unaprijeđenje postojećeg stanja; Izvor financiranja: Park prirode Velebit

2010. – 2014.     Idejno rješenje sanacije staništa rijetkih, ugroženih i zaštićenih biljnih vrsta u parku prirode Velebit; Suradnik; Procjena stanja postojećih staništa na kojima pridolaze rijetke, ugrožene i zaštičene biljne vrste na području parka prirode Velebit s ciljem izdavanja preporuka za sanaciju degradiranih staništa; Izvor financiranja: Park prirode Velebit

2010. – 2012.     Fiziološke osnove plodonošenja hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Spačvi; Suradnik; Opis predmeta istraživanja: Utvrđivanje dinamike plodonošenja hrasta lužnjaka na području Spačvanskog bazena uz implikaciju stanišnih čimbenika na dinamiku plodonošenja; Izvor financiranja: Hrvatske šume d.o.o.

2010. – 2012.     Fiziološke i anatomske značajke hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)  iz odabranih populacija; Suradnik; Opis predmeta istraživanja: Utvrđivanje varijabilnosti anatomske građe lišća odabranih hrvatskih populacija hrasta lužnjaka. Utvrđivanje razlika u fiziološkim značajkama (stopa asimilacije CO2, stopa transpiracije H2O, koncentracija fotosintetskih pigmenata u lišću) između odabranih populacija s obzirom na vlažnost pokusnog nasada i tip staništa; Izvor financiranja: Hrvatske šume d.o.o.

2010. – 2010.     Vegetacijske značajke bukovih šuma na području parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje; Suradnik; Opis predmeta istraživanja: Utvrđivanje sintaksonomske pripadnosti bukovih zajednica parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje te istraživanje njihovih florističkih i ekoloških značajki; Izvor financiranja: Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje

2010. – 2010.     Vegetacijske značajke bukovih šuma na području parka prirode Učka; Suradnik; Opis predmeta istraživanja: Utvrditi razlike između primorskih i pretplaninskih bukovih šuma na području parka prirode Učka s obzirom na njihove florističke i vegetacijske značajke; Izvor financiranja: Park prirode Učka

2007. – 2012.     Gospodarenje staništima zahvaćenih sukcesijom u nizinskom području Hrvatske (068-0680722-0564); Suradnik; Opis predmeta istraživanja: Utvrđivanje florističkih i vegetacijskih značajki staništa zahvačenih sukcesijom na području nizinske Hrvatske s ciljem izdavanja preporuka za budući oblik gospodarenja s takvim staništima u svrhu očuvanja njihove bioraznolikosti; Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (MZOS)

2007. – 2008.     Valorizacija socijalnih funkcija i nedrvnih šumskih proizvoda grada Zagreba; Suradnik; Opis predmeta istraživanja: Utvrđivanje strukture šuma na području Grada Zagreba. Vrednovanje općekorisnih funkcija šuma. Utvrđivanje mogućnosti iskorištavanja sporednih šumskih proizvoda. Usklađivanje postojećih spoznaja i dobivenih rezultata istraživanja sa zakonskim odredbama; Izvor financiranja: Grad Zagreb 

 

Publikacije

Najvažniji radovi

  • Joseph, J., J. Luster, A. Bottero, N. Buser, L. Baechli, K. Sever, A. Gessler, 2020: Effects of drought on nitrogen uptake and carbon dynamics in trees. Tree Physiology, tpaa146, https://doi.org/10.1093/treephys/tpaa146
  • Čehulić, I., K. Sever, I. K. Bogdan, A. Jazbec, Ž. Škvorc, S. Bogdan, 2019: Drought impact on leaf phenology and spring frost susceptibility in a Quercus robur L. provenance trial. Forests, 10, 50; doi:10.3390/f10010050
  • Hagedorn, F., J. Joseph, M. Peter, J. Luster, K.  Pritsch, U. Geppert, R. Kerner, V. Molinier, S. Egli, M. Schaub, J.F. Liu, M. Li, K. Sever, M. Weiler, R. T. W. Siegwolf, A. Gessler, M. Arend, 2016: Recovery of trees from drought depends on belowground sink control. Nature plants 2, Article number: 16111 (2016), DOI: 10.1038/NPLANTS.2016.111   
  • Arend, M.,  K. Sever, E. Pflug, A. Gessler, M. Schaub, 2016: Seasonal photosynthetic response of European beech to severe summer drought: Limitation, recovery and post-drought stimulation. Agr. Forest. Meterol., 220 (2016): 83–89.  
  • Sever, K., S. Bogdan, Ž. Škvorc, M.Z. Ostrogović Sever, J. Franjić, 2016: Estimation of leaf nitrogen concentrations in Quercus robur L. using the CCM-200 portable chlorophyll meter for different patterns of vegetative growth and acorn production. New Forests, 47:513–527.
  • Sever, K., Ž. Škvorc, S. Bogdan, J. Franjić, D. Krstonošić, I. Alešković, S. Kereša, G. Fruk, T. Jemrić, 2012: In vitro pollen germination and pollen tube growth differences among Quercus robur L. clones in response to meteorological conditions, Grana, 51 (1): 25-34.
  • Franjić, J., K. Sever, S. Bogdan, Ž. Škvorc, D. Krstonošić, I. Alešković, 2011: Phenological asynchronization as a restrictive factor of efficient pollination in clonal seed orchards of pedunculate oak (Quercus robur L.). Croat. Jour. For. Eng. 32 (1): 141-156.

Kompletna lista radova 

Bibliografija (CROSBI)
Google Scholar

Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije