YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Matematika (DT)

DT1001N - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Sadržaj predmeta je prilagođen studentima drvne tehnologije. Nastoji se sačuvati cjeloviti materijal koji se odnosi na funkcije, diferencijalni i integralni račun, ali tako da je pristup svim važnijim pojmovima maksimalno pojednostavljen. Težište je stavljeno na ovladavanje vještinama postupaka s matematičkim modelima, razvoj apstraktnog mišljenja i analitičkog mišljenja, preciznost izražavanja, uočavanje bitnog.
Sadržaj predmeta: 1. Skupovi brojeva i točaka. Realni brojevi. Infimum i supremum skupa. 2. Nejednadžbe (linearne, kvadratne, eksponencijalne, trigonometrijske, etc.). 3. Funkcije (algebarske i transcedentne). 4. Limes funkcije. Neprekidnost funkcije. 5. Pojam derivacije. Derivacija elementarnih funkcija. 6. Diferencijalni račun. 7. Analiza algebarskih funkcija pomoću diferencijalnog računa. 8. Analiza transcedentnih funkcija pomoću diferencijalnog računa. 9. Funkcije dvije varijable. 10. Neodređeni integral. Neke metode integriranja. 11. Određeni integral – problem površine. 12. Primjena integralnog računa (površina, volumeni, momenti, težište). 13. Diferencijalne jednadžbe. 14. Vektori u ravnini i prostoru. Operacije s vektorima. 15. Matrice i matrični račun.
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava ☒ samostalni zadaci ☒ multimedija i mreža ☐ laboratorij ☒ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokvij
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Bradić, T. i sur. 1998: Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb.   

 


Preporučena literatura:
2.     Moro, M.: Zbirka ispitnih zadataka (radni materijal)


Nositelji

doc. dr. sc. Maja Moro

Docentica

Email: mmoro@sumfak.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Maja Moro

Docentica

Email: mmoro@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije