YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Tehnička mehanika

DT2001N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Cilj predmeta je razumijevanje Newtonovih aksioma i njihova primjena za rješavanje tehničkih problema. Student dobiva sposobnost analize problema na jednostavan i logičan način. Postaje sposoban dimenzionirati konstrukciju tj. odrediti takve dimenzije i materijal konstrukcije koje će izdržati dano opterećenje bez pojave loma.
Sadržaj predmeta: Osnove statike krutih tijela. Definicija sile i momenta. Određivanje rezultante sustava sila. Uvjeti ravnoteže tijela kao posljedica prvog aksioma mehanike. Zamjena realne konstrukcije proračunskim modelom. Fenomenologija trenja. Suho trenje. Granično trenje. Coulombov zakon. Osnove nauke čvrstoći. Razlika između krutog i deformabilnog čvrstog tijela. Definicija pojma naprezanja u točki koje zavisi od orijentacije presjeka na kojem se točka nalazi (tenzorska veličina). Definicija pojma deformacija te odnos naprezanje-deformacija u realnim materijalima (Hookeov zakon). Definicija pojmova proračunskog i dopuštenog naprezanja i koeficijenta sigurnosti za pojedinu vrstu materijala na osnovi mehaničkih ispitivanja. Izvod formula za određivanje naprezanja i deformacija u konstrukcijama opterećenim aksijalno, na smicanje, torziju i savijanje. Izvodi formula vrše se na razumljiv i logičan način uz jasno označene uvjete kada se mogu primijeniti na određeni tip konstrukcija. Analiza unutrašnjih sila i momenata kod štapova. Konstrukcija Q, M, N dijagrama. Izračunavanje statičkih neodređenih problema kao kombinacija analize deformacija i statičkih uvjeta ravnoteže sila. Osnove proračuna stabilnosti štapova (izvijanje).
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava ☐ samostalni zadaci ☐ multimedija i mreža ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokvij
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Damić, V. 2000: Statika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
2.     Matejiček, F., Semenski, D., Vnučec, Z. 1991: Uvod u statiku sa zbirkom zadataka, Golden marketing, Zagreb.
3.     Alfirević, I. 1989.: Nauka o čvrstoći, Tehnička knjiga, Zagreb.

 


Preporučena literatura:
4.     Beer F., Johnston R. 1988: Vector Mechanics for Engineers, Statics, McGraw-Hill, New York.
5.     Beer F., Johnston R. 1992: Mechanics for Materials, McGraw-Hill, New York.


Nositelji

prof. dr. sc. Stjepan Risović

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: risovic@sumfak.hr
više

Suradnici

Marko Rastija
Marko Rastija mag. ing. mech.

Asistent

Email: mrastija@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije