YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Osnove tehnologije drva

DŠT1007
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Studenti se upoznavaju i proučavaju drva kao odrvenjelu biomasu iz šumarske proizvodnje. Upoznavanje s komercijalnim vrstama drveća. Dijelovi i oblik stabla. Čimbenici tipovi i modifikacije stabla. Građa drva kao čimbenik svojstava drva. Makroskopska svojstva drva. Svojstva presjeka drva. Bijel i srž. Klasifikacija. Osržavanje. Teorije procesa osržavanja. širina goda. Zona ranog i kasnog drvo i udio zone kasnog drva. Finoća drva. Boja i sjaj drva. Miris drva. Tekstura drva. Gustoća drvne tvari. Gustoća drva. Postupci određivanja gustoće drva. Čimbenici gustoće drva. Raspoređenost gustoće u drvu i drvetu. Vezanje vode na drvo. Slobodna i vezana voda u drvu. Postupci određivanja sadržaja vode u drvu. Stanja sadržaja vode drva. Raspoređenost sadržaja vode u drvetu i proizvodima od drva. Gradijent sadržaja vode u drvu. Tipovi gradijenata sadržaja vode u drvu. Adsorpcija i desorpcija. Higroskopska ravnoteža. Točka zasićenosti vlakanaca. Najveći sadržaj vode u drvu. Utezanje i bubrenje. Anizotropija utezanja i bubrenja. Dilatacija. Specifična toplina drva. Vodijivost topline u drvu. Ogrjevna snaga drva. Trajnost drva. Električna vodijivost drva. Dielektrična i piezoelektrična svojstva drva. Brzina i otpor zvuka u drvu. Prigušivanje i rezonancija zvuka u drvu. Čvrstoća drva na vlak. tlak, smicanje, savijanje i sukanje. Čvrstoća na cijepanje, udarac i tvrdoća drva. Otpornost drva protiv habanja. Čimbenici mehaničkih svojstava drva. Različitosti svojstava i strukture drva te njihovi čimbenici. Greške drva. Klasifikacija. Greške zbog vremenskih prilika, požara i mehaničkih ozljeda drva, sušenja i obradbe drva. Greške piljenog drva. Osnovna tehnološka svojstva drva.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Horvat, I. i sur.: Osnove nauke o drvu, Zagreb, 1985, str. 1-89.
2.     Karahasanović, A.:Nauka o drvetu, Sararevo 1988, str. 1-426.

 


Preporučena literatura:
3.     Kollmann, F. R., Cote, W. A. Jr.: Solid wood, New York, 1968, str. 1-592.
4.     Tsoumis, G.: Science and Technology of Wood, New York,1991, str. 1-233.


Nositelji

Tomislav Sinković
prof. dr. sc. Tomislav Sinković

Redoviti profesor

Email: tsinkovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije