YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Drvnoindustrijsko strojarstvo 2 (SS)

SS204N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Zakonsko mjeriteljstvo. Česte mjerne jedinice u DI-strojarstvu. Znaci i kratice za neke mjerne veličine u DI-inženjerstvu. Proizvodno (industrijsko) mjeriteljstvo u DI-strojarstvu. Norme i normiranje u DI-strojarstvu. Uvod u mehaniku. Statika krutih tijela. Sastavljanje i rastavljanje sila. Statički moment, spreg. Redukcija grupe sila. Grafičke metode određivanja položaja i veličine rezultante. Ravnoteža tijela. Uvjeti ravnoteže tijela. Trenje. Sile trenja. Pojam granične ravnoteže pri suhom trenju. Trenje u strojnim dijelovima. Užetno trenje. Unutarnje sile. Jednostavni i sastavljeni nosači. Konstrukcija Q-dijagrama, M-dijagrama i N-dijagrama. Težišta. Pojam težišta. Definicija i pojam naprezanja. Transformacija naprezanja. Glavna naprezanja. Mohrova kružnica naprezanja. Definicija pomaka i deformacija. Aksijalno opterećenje štapa (vlak i tlak). Unutarnje sile i naprezanje. Deformacije i pomaci štapa. Smicanje (odrez). Geometrijska svojstva ravnih površina. Statički momenti površina. Momenti inercije. Momenti inercije složenih površina. Glavni momenti inercije. Uvijanje (torzija). Uvijanje štapova okruglog presjeka. Savijanje. Unutarnje sile. Naprezanje pri čistom savijanju. Deformacije i pomaci pri savijanju. Izvijanje. Pojam stabilnosti. Eulerova formula za izvijanje štapova. Vitkost štapa. Podjela i svojstva kovinskih materijala. Mehanička svojstva i njihova ispitivanja. Materijali na osnovi željeza (željezni lijevovi, konstrukcijski i alatni čelici). Laki i obojeni metali i njihove legure. Kovinski materijali za gradnu DI-oruđa i proizvoda (alata, naprava, strojeva ...). Toplinska obradba čelika. Nekovinski materijali u DI-strojarstvu. Kompozitni materijali. Karakteristični elementi u DI-strojarstvu. Definicija stroja, uređaja, elementa. Dosjedanje strojnih dijelova. Tolerancije mjera, oblika i položaja. Elementi za spajanje; nerastavljivi (zavareni, lemljeni, lijepljeni, zakovani i stezni) i rastavljivi spojevi (vijci, klinovi i pera, zatici, svornjaci, opruge). Elementi za prijenos snage i gibanja (osovine, vratila, rukavci, ležaji; remenski, tarni i zupčasti prijenos te užetni i lančani prijenos. Elementi protoka. Cijevi i armatura. Brtvljenje elemenata protoka u procesima i na strojevima u drvnoj industriji. Toplinski pogonski i radni strojevi i uređaji. Osnovni pojmovi nauke o toplini. Jednadžba stanja. Idealni plinovi. Unutarnja energija. Promjene stanja idealnih plinova. Kružni procesi. Motori s unutarnjim izgaranjem. Primjena u drvnoj industriji. Parni kotlovi. Radna obilježja DI-parnih kotlova. Zasičena i pregrijana vodena para, vlažni zrak. Tipovi i područje primjene u drvnoj industriji. Parne turbine. Moguća primjena u drvnoj industriji. Prijenos topline. Vođenje topline. Konvekcijski prijelaz topline. Zračenje topline. Prolaz topline kroz stijenke. Izgaranje. Goriva. Procesi izgaranja. Pretičak zraka. Ogrjevna vrijednost. Pregled energetskih problema drvne industrije. Hidraulični strojevi u drvnoj industriji. Osnovna obilježja i zakoni hidromehanike. Zakoni hidrostatike i hidrodinamike. Bernoullijeva jednadžba. Hidraulični uređaji. Podjela sisaljki. Osnovna eksploatacijska obilježja. Radna obilježja turbopumpi. Hidraulični motori. Osnovna obilježja radijalnih i aksijalnih ventilatora. Kompresori. Obilježja i vrste kompresora u drvnoj industriji.

Nositelji

prof. dr. sc. Stjepan Risović

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: risovic@sumfak.hr
više

Suradnici

Branimir Šafran
doc. dr. sc. Branimir Šafran

Docent

Email: bsafran@sumfak.hr
više
Marko Rastija
Marko Rastija mag. ing. mech.

Asistent

Email: mrastija@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije