YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Fizika

DT1002N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Poznavanje osnovnih zakonitosti na kojima se temelji jedan dio struke drvne tehnologije. Ovladavanje znanstvenim fizikalnim pristupom eksperimentalnog promatranja i matematičkog modeliranja stvarnosti, radi primjene tog načina u području drvne tehnologije. Student treba moći samostalno objasniti određene procese i način utvrđivanja njihovih parametara. Način fizikalnog pristupa osnažuje razinu zaključivanja.
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Uvod u fiziku. Sustav mjernih jedinica. Skalarne i vektorske veličine. 2. Kinematika. Jednolika translacijska i rotacijska gibanja. Grafička analiza gibanja. 3. Složena gibanja. Vertikalni, horizontalni i kosi hitac. 4. Dinamika. Međudjelovanje čestica. Newtonovi zakoni. 5. Impuls sile i količina gibanja. Zakon očuvanja količine gibanja. Elastični i plastični sudari. Djelomično elastični sudari. Faktor restitucije. 6. Rad sile. Konzervativna sila. Disipativne sile. Kinetička i potencijalna energija. Zakon očuvanja mehaničke i ukupne energije. 7. Mehanika fluida. Hidraulički i hidrostatski tlak. Sila uzgona. Jednadžba kontinuiteta. Bernoullijeva jednadžba. 8. Toplina i temperatura. Nulti zakon termodinamike. Toplinsko širenje materijala. Kalorimetrijska jednadžba. Specifični toplinski kapacitet i specifična toplina. 9. Molekularno kinetička teorija plinova. Tlak, volumen i temperatura. Jednadžba stanja idealnih plinova. 10. Promjene stanja idealnih plinova. Izohorna, izobarna, izotermna i adijabatska promjena stanja. 11. Prvi zakon termodinamike. Rad plina. Kružni procesi. Carnotov kružni proces. 12. Entalpija, entropija. Drugi zakon termodinamike 13. Prijenos topline kondukcijom, konvekcijom i zračenjem. Prolaz topline kroz višeslojnu stijenku. 14. Vlažni zrak. Promjene stanja vlažnog zraka. Mollierov hx dijagram. Vježbe: 1. Pretvaranje mjernih jedinica. Određivanje iznosa i smjera vektorskih veličina zadanih u Kartezijevom koordinatnom sustavu. 2. Analitički i grafički opis gibanja. S-t, x – t, v – t i a – t graf translacijskih gibanja. Iznos i smjer brzine i centripetalne akceleracije kod rotacijskih gibanja. 3. Analitički opis složenih gibanja. 4. Sila teža, sila trenja, sila napetosti, sila podloge i elastična sila. Sustav sila. Primjena newtonovih zakona na sustav sa dva i više tijela. 5. Primjena zakona očuvanja količine gibanja na sudare. Određivanje faktora restitucije kod djelomično elastičnih sudara. 6. Primjena zakona očuvanja mehaničke i ukupne energije u konceptualnim zadacima. 7. Određivanje gustoće pomoću U cijevi. Primjena jednadžbe kontinuiteta u konceptualnim i analitičkim zadacima. Primjena Bernoullijeve jednadžbe. Određivanje dinamičkog tlaka pomoću Venturijeve cijevi. 8. Određivanje linearnog koeficijenta toplinskog rastezanja materijala. Analitičko određivanje ravnotežne temperature pri dodiru dva i više tijela. Određivanje specifične topline pri promjeni agregatnog stanja. 9. Aanlitičko odreživanje tlaka, volumena i temperature pomoću jednadžbe stanja idealnih plinova. 10. Analitički i konceptualni zadaci određivanja termodinamičkih veličina pri izohornoj, izobarnoj, izotermnoj i adijabatskoj promjeni stanja idealnog plina. 11. Određivanje funkcija stanja i funkcija procesa u kružnim procesima. 12. Analitički i konceptualni zadaci određivanja entalpije i entropije. 13. Određivanje koeficijenta toplinske vodljivosti materijala. Izračunavanje temperature stijenki materijala pri prolazu topline kroz višeslojnu stijenku. 14. Određivanje temperature, entalpije, relativne i apsolutne vlažnosti pomoću Mollierovog hx dijagrama. Promjene stanja vlažnog zraka u Mollierovom dijagramu.
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava ☐ samostalni zadaci ☒ multimedija i mreža ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokvij - seminarski rad
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Petar Kulišić i dr., „Mehanika i toplina“, Školska knjiga Zagreb, 2005.

2.     Nedjeljka Petric, Ivo Vojnović, Vanja Martinac, „Tehnička termodinamika“, KTF Split, 2007.

3. Petar Kulišić i dr. „Riješeni zadaci iz mehanike i topline“, Školska knjiga Zagreb, 2007.

4. E. Babić, R. Krsnik, M. Očko „Zbirka riješenih zadataka iz fizike“, Školska knjiga Zagreb, 1988

 

Preporučena literatura:

5. Antonije Dulčić „Mehanika“, PMF Zagreb, 2019. (online izdanje)
6. Charles Kittel and all „Mehanika“, Tehnička knjiga Zagreb, 1982.
7. F. Bošnjaković, „Nauka o toplini I i II, Tehnička knjiga Zagreb, 1976. i 1978.
8. Jakov Labor „Fizika 1“, Alfa d.d., 2019.
9. Nada Brković „Zbirka zafataka iz fizike“ LUK d.o.o., 2001.


Nositelji

doc. dr. sc. Kristijan Radmanović

Docent

Email: kradmanovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Kristijan Radmanović

Docent

Email: kradmanovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije