YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Osnove elektrotehnike

DT2005N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Električna energija je osnovna pogonska energija u drvnoj industriji. Za njeno ispravno i optimalno korištenje nužno je odgovarajuće znanje i poznavanje zakonitosti tog područja što je posebno korisno za ispravno upravljanje i odabiranje pogonskih uređaja potrebnih tehnologiji.
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1. Uvod u elektrotehniku. Elektrostatika. Coulombov zakon. Električno polje točkastog naboja. 2. Električno polje u materijalima. Dielektrični pomak. 3. Električni potencijal i napon. 4. Kapacitet kondenzatora. Spojevi kondenzatora. 5. Strujni krug istosmjerne struje. Jakost struje, napon, energija i snaga u krugovima istosmjerne struje. Strujni i naponski izvor. 6. Serijski i paralelni spoj otpornika. Kirchhoffova paravila za struje i napone. Složeni strujni krugovi istosmjerne struje. 7. Elektromagnetizam. Elektromagnetska indukcija. Faradayev zakon. Lenzovo pravilo. 8. Nastajanje i prikaz izmjenične struje. Radni, kapacitivni i induktivni otpor u krugu izmjenične struje. Rezonancija. 9. Trofazni sustav izmjenične struje. Rotacijsko magnetsko polje. 10. Električni strojevi istosmjerne struje. 11. Električni strojevi izmjenične struje. Asinkroni motori. Transformatori. Električne veličine u pogonu drvne industrije. 12. Električna rasvjeta. Vježbe: 1. Analitički i konceptualni zadaci određivanja osnovnih veličina električnog polja točkastog naboja. 2. Određivanje dielektričnog pomaka u materijalima koji su izloženi djelovanju vanjskog električnog polja. 3. Analitički i koncepzualni zadaci određivanja električnog potencijala i napona točkastog naboja, metalne ploče i kondenzatora. 4. Određivanje kapaciteta pločastog kondenzatora. Analitički zadaci određivanja naboja i napona kondenzatora u serijskom i paralelnom spoju. 5. Proračun parametara strujnog kruga istosmjerne struje. 6. Analiza serijskog i paralelnog spoja istosmjerne struje. Primjena Kirchhoffovih pravila na složene strujne krugove. 7. Magnetska svojstva istosmjerne struje. Elektromagnetska indukcija u ravnom vodiču i zavojnici. 8. Analiza radnog, kapacitivnog i induktivnog otpora u krugu izmjenične struje. 9. Nastanak trofazne struje. Proračun vodova trofaznog sustava. 10. Pogonski dijagram stroja istosmjerne struje. 11. Pogonski dijagram asinkronih strojeva. Natpisna pločica asinkronog stroja. Analiza električnih veličina u drvnoj industriji. 12. Analiza svjetlosnih veličina. Proračun električne rasvjete za potrebe drvne industrije.
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☐ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava ☐ samostalni zadaci ☒ multimedija i mreža ☐ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - kolokviji - seminarski rad
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     M. Essert, J. Grilec, „Elektricitet i magnetizam“ FSB Zagreb 2009
2.     Ivan Mandić, Veselko Tomljenović, Milica Pužar, „Sinkroni i asinkroni električni strojevi“, TVZ Zagreb 2012.
3.     Ivan Felja, Danira Koračin  „Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike“ (1. i 2. dio), Školska knjiga Zagreb, 1992.

 

Preporučena literatura:
4.     Borislav Kuzmanovič „Osnove elektrotehnike“, Element 2000.
2.     Eugen Stanić „Osnove elektrotehnike“, Školska knjiga Zagreb 2007.
3.     R. Stojanović: ''Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike'', Školska knjiga, Zagreb, 2005.


Nositelji

doc. dr. sc. Kristijan Radmanović

Docent

Email: kradmanovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

doc. dr. sc. Kristijan Radmanović

Docent

Email: kradmanovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije