YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Pilanska tehnologija

DT-2418 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 45(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Uvod u pilansku obradbu drva, Osnovne postavke o mehaničkoj obradbi drva, Karakteristike pilanske obradbe drva, Karakteristične faze proizvodnje piljenica. Povijesni razvoj uređaja, strojeva i tehnologije u pilanskoj obradbi drva, Sadašnje stanje i razvoj pilanske tehnike i tehnologije, Novi procesi razdvajanja masivnog drva. Značenje pilanske industrije, Pilanska proizvodnja u Hrvatskoj, Pilanska proizvodnja u svijetu. Osnove pridobivanja drva, Izmjera oblog i prostornog drva. Pilanska sirovina, Oblici pilanske sirovine, Kvaliteta i greške drva na oblom drvu (trupcima), Norme oblog drva (trupaca). Pilanski proizvodi i drvni ostatak, Osnovne karakteristike pilanskih proizvoda, Kvaliteta i greške pilanskih proizvoda, Norme pilanskih proizvoda, Izmjera pilanskih proizvoda, Nadmjere na dimenzije pilanskih proizvoda, Pilanski ostatak. Pilansko postrojenje, Glavni dijelovi pilanskog postrojenja, Stovarište trupaca, Pilanska hala, Skladište piljenica i njihova otprema, Drugi dijelovi pilanskog postrojenja. Transport i manipulacija na pilani. Pilanski strojevi, Tračne pile trupčare i paralice, Jarmače, Kružne pile, Iverači trupaca. Kapacitet nekih pilanskih strojeva - Jarmača, Tračna pila trupčara, tračna pila paralica, Iverač trupaca, Kružna pila za uzdužno raspiljivanje, Kružna pila za poprečno raspiljivanje. Proizvodni i tehnološki procesi u pilani, Proizvodni tokovi i tehnološke karte obradbe trupaca, Kontinuitet pilanske proizvodnje. Načini piljenja trupaca i piljenica, Načini piljenja trupaca s obzirom na položaj raspiljka na poprečnom presjeku trupca, Načini piljenja trupaca s obzirom na položaj raspiljka u odnosu na os trupca, Obradba trupaca iveranjem, Ostali načini obradbe trupaca. Načini daljne obrade (piljenja) piljenica. Pokazatelji uspješnosti pilanske obradbe trupaca. Iskorištenje pilanskih trupaca, Iskorištenje u obliku piljenica (kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno), Kompleksno iskorištenje.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Brežnjak, M. 1997: Pilanska tehnologija drva, I dio, Udžbenik, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, (odabrana poglavlja).
2.     Brežnjak, M. 2000: Pilanska tehnologija drva, II dio, Udžbenik, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, (odabrana poglavlja).

3.     Dević, I.; Ištvanić, J., 2003: Alati i strojevi u obradbi drva 1, Element, Zagreb. (odabrana poglavlja)

4.     Goglia, V. 1994: Strojevi i alati za obradu drva I dio, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet. (odabrana poglavlja)


Preporučena literatura:
5.     Gornik Bučar, D., Merzelj, F. 1998: Žagarski praktikum, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo.
6.     Merzelj, F. 1996: Žagarstvo: Udžbenik, Kmečki glas, Ljubljana.
7.     Nikolić, M. 2004: Prerada drveta na pilanama, udžbenik, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd


Nositelji

Josip Ištvanić
izv. prof. dr. sc. Josip Ištvanić

Izvanredni profesor

Email: jistvanic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

Josip Ištvanić
izv. prof. dr. sc. Josip Ištvanić

Izvanredni profesor

Email: jistvanic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije