YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Opća i krajobrazna ekologija (ŠDU)

ŠDU1003 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Predmet Opća i krajobrazna ekologija obuhvaća osnove ekologije, povijesni razvoj ekologije i njezinih podgrana, odnos i položaj ekologije prema drugim znanstvenim disciplinama, značenje ekologije za ljudsku civilizaciju, globalni i regionalni ekološki problemi. Uvod u ekologiju krajobraza, pojam krajobraza, definicije krajobraza, funkcija i promjene krajobraza, elementi krajobraza, pojam ekosustava, glavni tipovi ekosustava na Zemlji, biološki odnosi, procesi proizvodnje i razgradnje u ekosustavima, homeostatski odnosi u ekosustavu, ugroženost i propadanje ekosustava. Raznolikost krajobraza, protok energije, promjena i stabilnost krajobraza. Tipovi biogeokemijskog kruženja tvari, ekološke zakonitosti, fizikalni čimbenici presudni za razvoj organizama, temperatura, svjetlo, radijacija, voda, klima, hranjiva, organizmi u ekosustavima, biljke, životinje, mikroogranizmi, odnosi organizama na razini populacija i zajednica, tipovi interakcija, odnosi vrsta u ekosustavu. Ekologija svježih voda, osnovni ekološki odnosi u jezerima i vodotocima, ekologija mora, organizmi i zoniranje u morima. Ekologija kopnenih ekosustava na Zemlji, tundra, vazdazelene šume sjevernih područja, vlažne šume Sjeverne Amerike, šume umjerenih područja, subtropske šume listača, pašnjaci umjerenih područja, tropske savane, tropske kišne šume, pustinje. Utjecaj poljoprivrede, šumarstva i lovstva na prirodne resurse. Ekologija čovjeka, struktura krajobraza, analiza elemenata krajobraza, prirodni procesi u krajobrazu, oblici reljefa, hidrološki sustav, geološka podloga, utjecaj čovjeka. Planiranje i upravljanje krajobrazima.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     EKOLOŠKI LEKSIKON, Glavni urednik Oskar Springer, Zagreb: Barbat, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, 2001., 361 str.
2.     Vjekoslav Glavač, 1999. UVOD U GLOBALNU EKOLOGIJU, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša : Hrvatske šume. 207 str., Zagreb.
3.     Mihovil Gračanin, Ljudevit Ilijanić, UVOD U EKOLOGIJU BILJA, Školska knjiga, Zagreb 1977.
4.     ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, Knjiga 1,1980, Knjiga 2, 1983, Knjiga 3, 1987.

 


Preporučena literatura:
5.     Daniel B. Botkin, Edward A. Keller; : ENVIRONMENTAL SCIENCE EARTH AS A LIVING PLANET (1-649 str.)
6.     Eugene P. Odum, 1971.: FUNDAMENTALS OF ECOLOGY (1-574 str.)
7.     Robert E. Ricklefs, 1990.: ECOLOGY (1-885 str.)
8.     BIOLOŠKA I KRAJOBRAZNA RAZNOLIKOST HRVATSKE, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, Zagreb 1999, str. 151.
9.     Richard T.T. Forman, Michel Godron, 1986: LANDSCAPE ECOLOGY. John Wiley and Sons, Inc. New York, p. 1-620.
10.     BIODIVERSITY, E.O.Wilson, Editor, National Academy of Science, 1988, p. 521

Nositelji

prof. dr. sc. Ivica Tikvić

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Email: itikvic@sumfak.hr
više
izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković

Izvanredni profesor

Email: dugarkovic@sumfak.hr
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Damir Ugarković

Izvanredni profesor

Email: dugarkovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije