YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Silvikultura

DŠT2004 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 24(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja (30 sati) 1. Uzgajanje šuma i prirodnost šuma: Pojam prirodne šume. Kriteriji za definiranje prirodne šume. Šume prema stupnju prirodnosti. Utjecaj uzgajanja šuma na uspostavljanje i očuvanje prirodnosti šuma. 2. Dinamika prašume i primjena u uzgajanju šuma: Pojam silvidinamike. Pionirska šuma. Prijelazna šuma. Konačna šuma. Definicija i važnost prašume za uzgajanje šuma. Rasprostranjenost prašuma u svijetu, Europi i u Hrvatskoj. Pristup istraživanju prašuma. Razvojne faze prašume. Silvidinamika i tekstura prašume. Biološka raznolikost prašume. Stabilnost prašume. Primjena u uzgajanju šuma. 3. Kontrola rasta, formiranje i održavanje sastojinske strukture: Formiranje sastojinskog oblika i oblika sklopa. Važnost podstojne etaže. Povijesni razvoj metoda prorjeđivanja šuma. Pregled metoda njege šumaprorjedom. Usporedba i ocjena metoda prorjeđivanja šuma. 4. Utjecaj i racionalizacija njege šuma: Utjecaj njege čišćenjem na morfologiju stabla i sastojine, vrstu, omjer i oblik smjese. Utjecaj njege prorjedom na sastojinsku strukturu, volumnu produkciju i vrijednost drvne zalihe. Utjecaj njege šuma na ekološke prilike u sastojini. Novi pristupi njezi šuma. Racionalizacija njege šuma čišćenjem i prorjedom. 5. Značajke i uvjeti prirodnog pomlađivanja šuma: Značajke generativnog pomlađivanja. Značajke vegetativnog pomlađivanja. Ekologija pomlađivanja šuma: fiziološki, klimatski, klimatskoedafski, edafski, orografski i biotski preduvjeti pomlađivanja. 6. Umjetno pomlađivanje po načelima prirodnog: Pojam. Vrste, kakvoća i izbor šumskog reprodukcijskog materijala za umjetno pomlađivanje. Metode umjetnog pomlađivanja. Broj biljaka i količina sjemena za umjetno pomlađivanje u različitim sastojinskim i stanišnim uvjetima. Ocjena metoda umjetnog pomlađivanja. Pomoćni postupci: Predsadnja. Podsadnja. Oplemenjivanje. Očetinjavanje. Izbor pomlađivanja šuma s obzirom na metodu i vrstu reprodukcijskog materijala. 7. Pomlađivanje šuma oplodnim sječama na malim površinama: Pojam male pomladne površine. Opće i specijalno pomladno razdoblje. Pomladna jezgra. Usporedba pomladnih jezgri u gospodarenim šumama i u prašumama. Oplodne sječe na malim površinama u obliku krugova. Oplodne sječe na malim površinama u obliku pruga. Primjena u praksi. Usporedba s klasičnim metodama pomlađivanja. Stvaranje raznodobne sastojine. 8. Kombinirane metode pomlađivanja: Aditivne metode, bavarska grupimično-postupična sječa, bavarska kombinirana sječa, švicarska metoda grupimično postupičnog gospodarenja. Supstitucijske metode, Wagnerova sječa, Eberhardova klinolika sječa, Phillip-Kurtzova sječa. Pregled ostalih kombiniranih metoda. Neke posebne metode uzgajanja šuma: Gospodarenje s pričuvcima. Dvosastojinsko gospodarenje. Šumsko-poljsko gospodarenje. Slobodna tehnika uzgajanja šuma. Mozaične šume. 9. Prevođenje šuma: Pojam, ciljevi i metode prevođenja. Prevođenje sastojinskih oblika. Prevođenje uzgojnih oblika. Prevođenje strukture sastojina visokog uzgojnog oblika. Prevođenje degradacijskih oblika šuma. 10. Uzgajanje šuma i zaštita prirode: Razvoj načela potrajnostiu kontekstu odnosa čovjeka prema šumi. Višenamjensko uzgajanje šuma. Uzgajanje šuma i posebni uvjeti zaštite prirode. Prilagodba uzgajanja šuma promjenama u okolišu. Šumskouzgojni postupci nakon šumskih šteta. 11. Šumskouzgojna analiza i šumskouzgojno planiranje: Načela šumskouzgojne analize. Pojam, sadržaj i stvaranje šumskouzgojnog plana. Načela šumskouzgojnog planiranja u različitim sastojinskim strukturnim i ekološkim prilikama. 12. Uzgajanje šuma nizinskog vegetacijskog pojasa: Ritske šume vrba i topola. Šume crne johe. Šume poljskog jasena. Šume hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Šume hrasta lužnjaka i običnog graba. Uzgojni postupci u uvjetima odumiranja stabala i sastojina nizinskih šuma. 13. Uzgajanje šuma brežuljkastog vegetacijskog pojasa: Šume hrasta kitnjaka. Šume hrasta kitnjaka i običnog graba. Šume pitomog kestena. Šume obične breze. Uzgojni postupci u degradacijskim stadijima šuma brežuljkastog vegetacijskog pojasa. Uzgajanje šuma brdskog vegetacijskog pojasa: Šume obične bukve. Šume lipe i tise. Uzgojni postupci u degradacijskim stadijima brdskih šuma. 14. Uzgajanje šuma gorskog vegetacijskog pojasa: Jelovobukove šume. Šume gorskog javora i običnog jasena. Jelovo-smrekove šume. Kontinentalne šume crnog bora. Šume običnog bora. Uzgojni postupci u uvjetima odumiranja stabala i sastojina gorskih šuma. Uzgajanje šuma pretplaninskog vegetacijskog pojasa: Šume obične smreke. Pretplaninske bukove šume. Gornja granica šume i uzgajanje šuma. Uzgojni postupci u uvjetima odumiranja stabala i sastojina pretplaninskog pojasa. 15. Uzgajanje šuma mediteransko-litoralnog i mediteranskomontanskog vegetacijskog pojasa: Šumskouzgojne značajke mediteranskih šuma. Silvidinamika sredozemnih šuma i važnost u uzgajanju šuma. Šume alepskoga bora. Šume crnoga bora. Šume hrasta crnike. Šume hrasta medunca. Uzgojni postupci u degradacijskim stadijima mediteranskih šuma. Ostale šume sredozemnog područja. Vježbe (30 sati): 1. Struktura i tekstura prašumske sastojine 2. Usporedba prašume i gospodarene šume 3. Njega čistih i mješovitih sastojina u mlađim razvojnim stadijima 4. Njega čistih i mješovitih sastojina prorjedom 5. Pomlađivanje sastojine oplodnim sječama na malim površinama 6. Prevođenje sastojinskih i uzgojnih oblika 7. Prevođenje strukture sastojina visokog uzgojnog oblika 8. Uzgojni postupci nakon šumskih šteta 9. Uzgojne značajke i postupci u šumama nizinskog vegetacijskog pojasa 10. Uzgojne značajke i postupci u šumama brežuljkastog vegetacijskog pojasa 11. Uzgojne značajke i postupci u šumama brdskog vegetacijskog pojasa 12. Uzgojne značajke i postupci u šumama gorskog vegetacijskog pojasa 13. Uzgojne značajke i postupci u šumama pretplaninskog vegetacijskog pojasa 14. Uzgojne značajke i postupci u šumama mediteranskolitoralnog vegetacijskog pojasa 15. Uzgojne značajke i postupci u šumama mediteranskomontanskog vegetacijskog pojasa Terenska nastava (24 sata): 1. Šumskouzgojni plan u uvjetima odumiranja stabala i sastojina 2. Šumskouzgojno planiranje u prebornom gospodarenju 3. Šumskouzgojne značajke na izabranom vegetacijskom profilu
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Anić, I., 2020: Silvikultura (predavanja). Interna skripta, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2.     Anić, I., S. Mikac, 2020: Silvikultura (vježbe i terenska nastava). Interna skripta, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 

Preporučena literatura:
3.     Anić, I., S. Matić, M. Oršanić, Ž. Majer, 2005: Pomlađivanje i njega šuma poplavnih područja. U: J. Vukelić (gl. ur.), Poplavne šume u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, str. 263 – 276.
4.     Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, S. Mikac, 2011: Njega i obnova šuma hrvatskoga Sredozemlja. U: S. Matić (ur.), Šume hrvatskog Sredozemlja, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, str. 375 – 386.
5.    Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 2003: Uzgojni postupci u bukovim šumama. U: S. Matić (ur.), Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, 340 – 369, Zagreb
6.     Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 2001: Uzgojni postupci u prebornim šumama. U: B. Prpić (ur.), Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, Akademija šumarskih znanosti, 407–460, Zagreb.
7.     Roehrig, E., N. Barthsch, B. v Luepke, 2006: Waldbau auf oekologischer grundlage. Ulmer verlag, Stuttgart, 479 p
 


Nositelji

akademik Igor Anić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ianic@sumfak.unizg.hr
više
Stjepan Mikac
Izv. prof. dr. sc. Stjepan Mikac

Izvanredni profesor

Email: smikac@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

akademik Igor Anić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ianic@sumfak.unizg.hr
više
Stjepan Mikac
Izv. prof. dr. sc. Stjepan Mikac

Izvanredni profesor

Email: smikac@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije