YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Osnove pridobivanja drva

Opterećenje: P30+A15+T8
Cilj predmeta: Materija je kolegija usmjerena prema znanjima koja su potrebna obrazovnom profilu, a prije svega se odnose na poznavanje šumskih proizvoda obloga drva, koji su sirovinska osnova drvnoj preradbi te načinima i značajkama tehnika i tehnologija njihovoga dobivanja i transporta do pogona drvne preradbe.
Sadržaj predmeta: Predavanja se sastoje od slijedećih cjelima: Uvod u pridobivanje drva – opseg, svrha i cilj predmeta; Ograničavajući čimbenici pridobivanja drva (društveni, terenski, sastojinski, položaj kupaca, »5E« kriteriji); Sječa (rušenje) stabala motornom pilom; Izradba drva motornom pilom; Razvrstavanje izrađenog drva, sortimentna struktura; Mehanizirana sječa i izradba drva; Uvod u transport drva i pokazatelji pristupnosti šumi; Privlačenje drva šumskim vozilima; Iznošenje drva šumskim žičarama i helikopterom; Prijevoz drva kamionima; Daljinski transport drva željeznicom i vodenim putovima; Pridobivanje šumske biomase za energiju; Uzroci i posljedice oštećenja sastojina i staništa pridobivanjem drva; Mjere za smanjivanje oštećenja sastojina i staništa pridobivanjem drva; Sustavi pridobivanja drva. Vježbe tematski slijede nastavne jedinice predavanja te se dijele na slijedeće cjeline: Izmjera drva; Greške i nepravilnosti drva I (nepravilnosti oblika obloga drva, nepravilnosti anatomske građe drva); Greške i nepravilnosti drva II (nepravilnosti drva zbog fizičko-mehaničkih utjecaja, promjene boje (i) konzistencije drva, oštećenja od insekata); Razvrstavanje drva listača i četinjača po namjeni (JUS); Razvrstavanje drva listača i četinjača po kakvoći (EN); Procjena stabla u dubećem stanju; Izračun Plana sječa; Sastavnice Elaborata radilišta; Određivanje optimalnog međusobnog razmaka šumskih cesta; Izračun proizvodnosti i troškova privlačenja drva skiderom; Izračun proizvodnosti i troškova izvoženja drva forvarderom; Analiza učinka i troškova prijevoza drva kamionom; Priprema za mjernu terensku nastavu „Iskorištenje drva pri sječi i izradbi hrasta lužnjaka“; Obrada podataka sa mjerne terenske nastave; Analiza polučenih rezultata s mjerne terenske nastave Praktične vještine studenti stječu putem mjerne terenske nastave „Iskorištenje pri sječi i izradbi drva hrasta lužnjaka“.
Literatura:

Obvezna literatura:

1. Poršinsky, T., Đuka, A.: Prezentacije predavanja, vježbi i priprema za terensku nastavu iz kolegija Pridobivanje drva I.

2. Zečić, Ž., Vusić, D., 2020: Katalog drvnih šumskih proizvoda. Šumarski fakultet Zagreb, 1-182.

 

Dopunska literatura :

1. MacDonald, AJ., 1999: Harvesting Systems and Equipment in British Columbia. FERIC, Handbook No., HB-12: 1-197.

2. Sessions, J., 2007: Harvesting operations in the tropics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1-170.

3. Längin, D., Ackerman, P., Krieg, B., Immelmann, A., Potgieter, C.,van Rooyen, J., Upfold, S., 2010: South African Ground Based Harvesting Handbook. Forest Engineering Southern Africa and Institute for Commercial Forestry Research, Scottsville, South Africa, 1-182.

4. Krpan, A.P.B., Poršinsky, T., 2002: Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredi kulture običnoga bora. Šumarski list 126(11-12):551-561.

5. Poršinsky, T., Stankić, I., 2005: Prilog poznavanju iznošenja drva šumskim žičarama. Nova meh. šumar. 26: 39-54.

6. Sabo, A., Poršinsky, T., 2005: Skidding of fir roundwood by Timberjack 240C from selective forests of Gorski Kotar. Croat. j. for. eng. 26(1): 13-27.

7. Prka, M., Poršinsky, T., 2009: Usporedba strukture tehničke oblovine jednodobnih bukovih sječina u sortimentnim tablicama izrađenim primjenom normi HRN (1995) i HRN EN 1316-1: 1999. Šum. list 133(1-2): 15-25.


Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije