YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Poplavne šume

ŠDU3012
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Obrađuju se temeljni pojmovi: nizinska šuma ? poplavna šuma ? ritska šuma. Analizira se rasprostranjenost poplavnih šuma u Europi i Hrvatskoj. Obrađuju se značenje poplavnih šuma u okolišu te povijest odnosa čovjek ? poplavna šuma. Analiziraju se glavni čimbenici koji utječu na stanje poplavnih šuma danas. Obrađuju se geomorfologija aluvijalnog područja, analiziraju fluvijalni procesi te daje pregled tala. Obrađuju se vrste drveća poplavnih šuma i daje pregled vegetacije poplavnih područja. Analizira se dinamika poplavnih šuma. Obrađuju se produkcija poplavnih šuma (gospodarske, ekološke i socijalne vrijednosti) i njihova biološka raznolikost. Analizira se morfologija šumskih sastojina. Analiziraju se povijest gospodarenja poplavnim šumama u različitim europskim zemljama te povijest gospodarenja šumama poplavnoga područja u Hrvatskoj. Obrađuju se šumskouzgojni postupci u poplavnim šumama tvrde bjelogorice, šumskouzgojni postupci u poplavnim šumama meke bjelogorice, šumskouzgojni postupci u uvjetima promijenjenih vodnih odnosa. Obrađuje se prilagodba šumskouzgojnih postupaka dinamici poplavnih šuma. Obrađuje se utjecaj zahvata u okolišu na poplavne šume te analiziraju primjeri u nekim europskim zemljama i u nas. Obrađuje se pojam očuvanja i revitalizacije poplavnih šuma na primjerima nekih europskih zemalja (case studies).
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Vukelić, J. (gl. ur.), 2005: Poplavne šume u Hrvatskoj. Akademija šumarskih znanosti, Zagreb.
2.     Klimo, E., H. Hager (ur.), 2001: The floodplain forests in Europe ? current situation and perspectives. European Forest Institute, Brill, 267 str., Leiden ? Boston ? Koeln.
3.     Penka, M., M. Vyskot, E. Klimo, F. Vašiček, 1985: Floodplain forest Ecosystem. Academia, knjiga I, 466 str., Praha.
4.     Penka, M., M. Vyskot, E. Klimo, F. Vašiček, 1991: Floodplain forest Ecosystem. Academia, knjiga II, 629 str., Praha.

 


Preporučena literatura:
5.     Anić, I., 2001: Uspijevanje i pomlađivanje sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Posavini. Disertacija, Šumarski fakultet, 197 str., Zagreb.
6.     Baričević, D., 1999: Ekološko-vegetacijske promjene u šumama hrasta lužnjaka na području g.j. Žutica. Šum. list CXXIII(1/2): 17 ? 28, Zagreb.
7.     Bušić, G., 1998: Proizvodnost fluvisola varaždinske podravine u odonsu na uspijevanje bijele topole (Populus alba L.). Magistarski rad. Šumarski fakultet, 131 str., Zagreb.
8.     Dekanić, I., 1962: Utjecaj podzemne vode na pridolazak i uspijevanje šumskog drveća u posavskim šumama kod Lipovljana. Glas. šum. pokuse 15: 5 ? 118, Zagreb.
9.     Matić, S., I. Anić, M. Oršanić, 1998: Utjecaj promjena stanišnih prilika na strukturu, razvoj i proizvodnju nizinskih šumskih ekosustava. U: B. Prpić, H. Jakovac (ur.), Međunarodna konferencija održivo gospodarsko korištenje nizinskih rijeka i zaštita pri
10.     Matić, S. M. Oršanić, I. Anić, 1996: Istraživanja obnove i njege šuma na području pokupskog bazena. Radovi 31(1/2): 111 ? 124, Jastrebarsko.
11.     Oberdorfer, E., 1953: Der europaeische Auenwald. Beitr. nat. Foresch. Suddwetsdeutsch. 12: 23 ? 70.
12.     Prpić, B., 1974: Ekološko-biološke značajke šuma jugoistočne Slavonije. U: M. Vidaković, S. Horvatinović, D. Švagelj (ur.), Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, JAZU, str. 65 ? 77, Vinkovci?Slavonski brod.
13.     Rauš, Đ., 1976: Vegetacija ritskih šuma dijela Podunavlja od Aljmaša do Iloka. Glasnik za šumske pokuse 19: 5?75, Zagreb.
14.     Rauš, Đ., 1975: Vegetacijski i sinekološki odnosi šuma u bazenu Spačva. Glas. šum. pokuse 18: 225 ? 346, Zagreb.


Nositelji

akademik Igor Anić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ianic@sumfak.unizg.hr
više
Stjepan Mikac
Izv. prof. dr. sc. Stjepan Mikac

Izvanredni profesor

Email: smikac@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije