YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Sanacija degradiranog zemljišta (ŠDU)

ŠDU3014
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Ovaj izborni program realizira se kroz predavanja, a obuhvaća slijedeće osnovne cjeline: Koncept degradiranog terena ? čimbenici, procesi i pokazatelji degradacije Sanacija terena ? polazišta, mogućnosti, obveze Sanacija erodiranih terena Sanacija deponija Sanacija površinskih kopova mineralnih sirovina Sanacija prostora građevinskih zahvata Sanacija kontaminiranog tla i substrata U prvom dijelu studenti se detaljnije upoznaju s konceptom i definicijom degradiranog terena te s čimbenicima, procesima i pokazateljima degradacije, s posebnim osvrtom na tlo. U nastavku razmatraju se polazišta u sanaciji terena, vezano za karakter i razmjere devijacija u odnosu na prirodno stanje, te mogućnosti sanacije takvih devijacija. Nakon toga analiziraju se zakonske obveze za sanaciju terena ili stanišnih niša (npr. tlo), te smjernice koje proističu iz konvencija i međunarodnih deklaracija, vezano prvenstveno za sanaciju tla. U trećem, temeljnom dijelu programa, obrađuju se postupci i metode sanacije degradiranih terena. Najjači učinak u degradaciji najčešće se manifestira na svojstvima tla. Stoga je i u ovom dijelu program usmjeren u prvom redu na rehabilitaciju ekoloških funkcija tla.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Martinović, J., 1997: Tloznanstvo u zaštiti okoliša, priručnik za inženjere. DUZO, Zagreb, 288 p.
2.     Moffat, A., J. Mc Neill, 1994: Reclaiming disturbed land for forestry. Bulletin 110. HMSO, 103 str., London.
Preporučena literatura:
3.     Blume, H. P., 1992: Handbuch des Bodenschutzes. ecomed, Landsberg, 794 p.
4.     Blume, H. P. et al. (u stalnoj dopuni): Handbuch der Bodenkunde. ecomed, Landsberg.
5.     Lal, R., W. H. Blum, C. Valentine & B. A. Stewart, 1998: Methods for assessment of soil degradation. CRC Press, New York, 349 p.
6.     Riser-Roberts, E., 1998: Remediation of petroleum contaminated soils. Lewis Publishers, 542 p.
7.     Sredojević, J., 2003: Obrada i deponije otpada. Mašinski fakultet Zenica, 410 p.
8.     Lerner, D.N. & Walton, N.R.G. (Eds.),1998: Contaminated land and groundwater:Future directions, Geological Society, London, 248 p.


Nositelji

Nikola Pernar
prof. dr. sc. Nikola Pernar

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: npernar@sumfak.unizg.hr
više
akademik Igor Anić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ianic@sumfak.unizg.hr
više
Prof.dr.sc. Goran Durn
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije