YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Tipologija šuma

ŠDU2007
Opterećenje: 15(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Definicija i cilj tipologije šuma. Fitocenologija u tipologiji šuma. Povijesni razvoj. Tipološke škole u Europi (ruska, ukrajinska, češka, njemačka, finska, švedska). Hrvatska tipologija šuma. Osnovne komponente tipoloških istraživanja. Ekološko-biološke komponente. Geološko-litološka građa. Fitocenološka komponenta. Pedološka komponeneta. Mikroklimatološka komponenta. Šumsko-gospodarske komponente. Uzgojna komponenta. Uređivačka komponenta. Ekonomska komponenta. Sistematske jedinice u tipologiji šuma (područje, zona, tip, podtip). Označavanje sistematskih jedinica. Tipovi šuma u mediteranskom području. Tipovi šuma u kontinentalnom području (dinarsko, panonsko). Primjeri tipološke obrade šumskoga ekosustava. Primjena tipologije u šumarstvu. Predmet se temelji na osnovama hrvatske tipološke škole te se koriste najnovije spoznaje i tehnološka pomagala. Također se oslanja na načela prirodnosti, potrajnoga gospodarenja i biološke raznolikosti. Sastoji se od predavanja uz uporabu suvremenih nastavnih pomagala.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Bertović, S., V. Glavač, 1963: Tipologija šuma. Šumarska enciklopedija II, Zagreb.
2.     Horvat, I. i sur., 1950: Priručnik za tipološko istraživanje i kartiranje vegetacije. Ministarstvo šumarstva FNRJ, 227 str.
3.     Rauš, Đ., 1980: Šumarska fitocenologija (skripta) - drugo ispravljeno i dopunjeno izdanje. Šumarski fakultet Sveuč. u Zagrebu, Zagreb, 353 str.
4.     Stefanović, V., 1963: Tipologija šuma. Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 344 str.

 


Preporučena literatura:
5.     Bertović, S., 1961: Istraživanje tipova šuma i šumskih staništa. Šum. list 9-10, Zagreb.
6.     Cestar, D., Kalinić, M., Milković, S., Z. Pelcer, 1966: Tipološko istraživanje i kartiranje šuma i šumskih staništa SR Hrvatske. Svezak I. Institut za šum. istraž. Šumarskog fakulteta Sveuč. u Zagrebu, 58 str.
7.     Cestar i dr., 1986: Bukva i bukove šume Hrvatske. Radovi 69. Šumarski institut Jastrebarsko, 45 str.
8.     Pogrebnjak, P.S., 1955: Osnovi lesnicke tipologii - 2. izd.. Kiev.
9.     Zlatnik, A., 1976: Lesnicka fytocenologie. Statni zemedelske nakladatelstvi, Praha, 495 str.


Nositelji

prof. dr. sc. Joso Vukelić

Profesor emeritus (u mirovini)

Email: jvukelic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

15.05.2024

GREEN2024

 1st Announcement for conference GREEN2024

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije