YouTube
Instagram
Facebook
×

prof. dr. sc. Joso Vukelić

Profesor emeritus (u mirovini)

Lokacija: smeđa zgrada, prizemlje, soba 035

Telefon kućni: +385 1 2352 598

E-mail: jvukelic@sumfak.unizg.hr

Nastava


Jezik komuniciranja: hrvatski, njemački
Termin konzultacija: ponedjeljak: 10 do 14 sati


Znanstveno-nastavno napredovanje

1990. – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doktor biotehničkih znanosti
1984. – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, magistar biotehničkih znanosti 
1979. – Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, diplomirani inženjer šumarstva

 

Radno iskustvo

2000 do danas: redoviti profesor u trajnom zvanju, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
1997 – 2000: redoviti profesor, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
1993 – 1997: izvanredni profesor, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
1990 – 1993: docent, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
1981 – 1990: asistent, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
1980 – 1981: srednjoškolski profesor, Šumarska škola u Karlovcu
1979 – 1980: referent za uređivanje šuma, Šumsko gospodarstvo Sisak

 

Nastava

Fitocenologija - preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
Šumarska fitocenologija - preddiplomski studij Šumarstvo 
Poznavanje vegetacije - diplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
Šumska vegetacija - diplomski studij Šumarstvo
Tipologija šuma – diplomski studiji Šumarstvo i Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
Poslijediplomski specijalistički studij 
Šumarska fitocenologija i tipologija šuma 
Visokoplaninski šumski ekosustavi
Doktorski studij
Primjenjena šumarska fitocenologija
Močvarne i poplavne šume
Subalpinski šumski ekosustavi

 

Znanstveni interesi

fitocenologija, biljne zajednice, kartiranje šumske vegetacije, ekologija bilja, ekologija šuma, zaštita prirode

 

Izabrani projekti 
Znanstveni (voditelj)

 • Fitocenološke značajke i vegetacijska karta šumskih zajednica Nacionalnoga parka “Risnjak“
 • Vegetacijska i genetička raznolikost roda Alnus Mill. u Hrvatskoj
 • Uspostava dugoročnog znanstvenog monitoringa prirodnih šumskih ekosustava u Hrvatskoj 
 • Šumske zajednice na povremeno plavnim i vlažnim staništima hrvatskih Dinarida
 • Natura 2000 Management and Monitoring – Natura ManMon Croatia 
 • Sinekološko-vegetacijsko istraživanje i kartiranje šuma panonskoga gorja
 • Fitocenološke značajke i vegetacijska karta šumskih ekosustava Nacionalnog parka Plitvička jezera 
 • Fitocenološke značajke šumskih ekosustava kontinentalnih Dinarida Hrvatske 
 • Šumska staništa i šumske zajednice na Medvednici 
 • Nacionalna ekološka mreža – šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj 
 • Fitocenološke značajke šumske vegetacije sjevernoga Velebita
 • Šume i šumarstvo Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 • Fitocenološko-sinekološka istraživanja i kartiranja šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.) u savsko-dravskom međurječju Hrvatske

Stručni

 • Revizija Nacionalne klasifikacije staništa (NKS)
 • Šume i šumarstvo u Parku prirode „Velebit“  

 

Publikacije

Bibliografija (CROSBI)

Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije