YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Tehnika mjerenja

SS206N - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: Predmet se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu obrađuju se slijedeće cjeline. Teorija mjerenja : - temeljni pojmovi mjerne tehnike, metrološka informacija i mjerni postupak, mjerne veličine, jedinice, etaloni, mjerne pogreške, direktno i indirektno mjerenje s proračunom grešaka, mjerna nesigurnost. Mjerni uređaji i mjerni lanci: - mjerni uređaji za mjerenje električnih veličina, mjerni uređaji neelektričnih veličina, mjerni lanci, standardni dijelovi mjernog lanca, dinamička mjerenja, statičke i dinamičke karakteristike mjerne veličine i mjernog lanca, ograničenja i smetnje, pretvornici pomaka, brzine, ubrzanja, razine, sile, naprezanja, momenta, tlaka, protoka, temperature, topline, vlažnosti, granična mjerila. Mjerenje električnih veličina: - mjerenje električne energije, snage, napona, struje, otpora, kapaciteta. Mjerenje neelektričnih veličina: - mjerenje oblika i dimenzija, temperature, vlažnosti, tlaka, sila, razine, protoka, brzine. Mjerenja i njihova primjena u kontroli i optimiranju procesa u tehnologiji prerade drva: - primjena objašnjenih uređaja i mjernih lanaca procese i veličine u tehnologiji prerade drva, te korištenje podataka za kontrolu i optimiranje procesa u tehnologiji prerade drva. U praktičnom dijelu se studente upoznaje s konkretnim mjernim uređajima, njihovim karakteristikama i mjerenjima koja se vrše pomoću njih, te izračunava mjerna nesigurnost i izražava rezultat mjerenja.

Nositelji

Igor Đukić
izv. prof. dr. sc. Igor Đukić

Izvanredni profesor

Email: idukic@sumfak.hr
više

Suradnici

Igor Đukić
izv. prof. dr. sc. Igor Đukić

Izvanredni profesor

Email: idukic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije