YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Gospodarenje tlom šumskih ekosustava

ŠDU2005 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 8(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja: 1.Uloge i značaj tla u gospodarenju kopnenim ekosustavima, s posebnim naglaskom na šumske ekosustave. 2.Klasifikacije tala; Povijest razvoja i principi klasifikacije tala. Klasifikacija tala u Hrvatskoj. Američka klasifikacija tala. WRBklasifikacija tala. 3.Automorfna tla; Fiziografske i ekološko-gospodarske značajke nerazvijenih i humusnoakumulativnih tala. 4.Fiziografske i ekološko-gospodarske značajke kambičnih, eluvijalno-iluvijalnih, antropogenih i tehnogenih tala. 5.Hidromorfna tla; Fiziografske i ekološko-gospodarske značajke pseudoglejnih i fluvijalnih i fluvijalno-humusnih i glejnih tala.6.Fiziografske i ekološko-gospodarske značajke tresetnih i antropogenih hidromorfnih tala. Fiziografske i ekološko-gospodarske značajke halomorfnih i subakvalnih tala. 7.Geografija tla; Pedon i elementarni areali tla. Kartiranje tla. Pedogeografska obilježja Hrvatske. Pedogeografske cjeline šumskih ekosustava Hrvatske. Zonalnost tala na Zemlji. 8.Tlo u gospodarenjeu terestričnim ekosustavima; Tlo u prostornom planiranju. Gospodarenje šumskim tlom – posebnosti u odnosu na tlo drugih terestričnih ekosustava. 9.Proizvodnost tla i zemljišta; Bonitiranje tla i zemljišta. 10.Povećanje proizvodnosti zemljišta – optimizacija korištenja prirodne plodnosti tla te mogućnosti melioracije fizičkih značajki tla u šumarstvu 11.Povećanje proizvodnosti zemljišta – mogućnosti melioracije kemijskih značajki tla u šumarstvu. 12.Degradacija tla i mjere njegove zaštite; Antropogena erozija tla – uvodno. 13.Degradacija tla i mjere njegove zaštite; Gravitacijska, vodna i eolska erozija tla. 14.Degradacija tla i mjere njegove zaštite; Degradacija kemijskih značajki tla. 15.Degradacija tla i mjere njegove zaštite; Zbijanje tla. Utjecaj požara na tlo. Zaštita tla u propisima. Motrenje tla. Laboratorijske vježbe: 1. Određivanje granulometrijskog sastava u mineralnom dijelu tla (norma ISO 11277) 2. Određivanje postojanosti strukturnih mikroagregata (Škorić, 1982) 3. Određivanje plastičnosti tla (u skladu s ASTM D4318-10, 2010) 4. Određivanje udjela organskog i ukupnog ugljika (u skladu s ISO 10694, 1995) i ukupnog dušika (u skladu s ISO 13878, 1998) suhim spaljivanjem 5. Određivanje kapaciteta zamjene kationa (u skladu s ISO 11260, 1994) 6. Ekstrakcija elemenata u tragovima topljivih u zlatotopci (u skladu s ISO 11466, 1995) 7. Određivanje makro- i mikrohraniva u tlu ekstrakcijskom metodom Mehlich-3 8. Određivanje vodno-retencijskih značajki tla (u skladu s ISO 11274, 1998) 9. Određivanje vodopropusnosti tla (filtracije vode kroz tlo) Terenska nastava: 1. Karakteristične asocijacije tala i njihove značajke u integralnom gospodarenju područjem (npr. uprave šuma, gospodarske jedinice, slivnog područja i sl.)
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Pernar, N., 2017: Tlo; nastanak, značajke, gospodarenje. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 799 p..
2.     Pernar, N., D. Bakšić & I. Perković, 2013: Terenska i laboratorijska istraživanja tla. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, 192 p.


Preporučena literatura:
3.    Mesić, H., D. Bakšić, F. Bašić, A. Čidić, G. Durn, S. Husnjak, I. Kisić, D. Klaić, B. Komesarović, M. Mesić et al., 2008.
4.    Program trajnog motrenja tala Hrvatske (priručnik). Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb, 135 p.


Nositelji

Nikola Pernar
prof. dr. sc. Nikola Pernar

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: npernar@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Darko Bakšić

Redoviti profesor

Email: dbaksic@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ivan Perković

Izvanredni profesor

Email: iperkovic@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Darko Bakšić

Redoviti profesor

Email: dbaksic@sumfak.unizg.hr
više
Nikola Pernar
prof. dr. sc. Nikola Pernar

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: npernar@sumfak.unizg.hr
više
izv. prof. dr. sc. Ivan Perković

Izvanredni profesor

Email: iperkovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije