YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Sanacija degradiranog zemljišta (UD)

UD3001 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 15(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 16(T)
Sadržaj predmeta: Program se realizira kroz predavanja,vježbe i terensku nastavu, a obuhvaća slijedeće osnovne cjeline: Koncept degradiranog terena ? čimbenici, procesi i pokazatelji degradacije Sanacija terena ? polazišta, mogućnosti, obveze Sanacija erodiranih terena Sanacija deponija Sanacija površinskih kopova mineralnih sirovina Sanacija prostora građevinskih zahvata Sanacija kontaminiranog tla i substrata U prvom dijelu studenti se detaljnije upoznaju s konceptom i definicijom degradiranog terena te s čimbenicima, procesima i pokazateljima degradacije, s posebnim osvrtom na tlo. U nastavku, razmatraju se polazišta u sanaciji terena vezano za karakter i razmjere devijacija u odnosu na prirodno stanje, te mogućnosti sanacije takvih devijacija. Nakon toga analiziraju se zakonske obveze za sanaciju terena ili stanišnih niša (npr. tlo), te smjernice koje proističu iz konvencija i međunarodnih deklaracija, vezano prvenstveno za sanaciju tla. U trećem, temeljnom dijelu programa, obrađuju se postupci i metode sanacije degradiranih terena. Najjači učinak u degradaciji najčešće se manifestira na svojstvima tla. Stoga je i u ovom dijelu program usmjeren u prvom redu na rehabilitaciju ekoloških funkcija tla.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Martinović, J., 1997: Tloznanstvo u zaštiti okoliša, priručnik za inženjere. DUZO, Zagreb, 288 p.
2.     Moffat, A., Mc Neill, J., 1994: Reclaiming disturbed land for forestry. Bulletin 110. HMSO, 103 str., London.

 


Preporučena literatura:
3.     Blume, H. P., 1992: Handbuch des Bodenschutzes. ecomed, Landsberg, 794 p.
4.     Blume, H. P. et al. (u stalnoj dopuni): Handbuch der Bodenkunde. ecomed, Landsberg.
5.     Lal, R., Blum, W. H., Valentine, C., Stewart, B. A., 1998: Methods for assessment of soil degradation. CRC Press, New York, 349 p.
6.     Riser-Roberts, E., 1998: Remediation of petroleum contaminated soils. Lewis Publishers, 542 p.
7.     Sredojević, J., 2003: Obrada i deponije otpada. Mašinski fakultet Zenica, 410 p.
8.     Lerner, D.N., Walton, N.R.G., 1998: Contaminated land and groundwater: Future directions, Geological Society, London, 248 p.


Nositelji

Nikola Pernar
prof. dr. sc. Nikola Pernar

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: npernar@sumfak.unizg.hr
više
akademik Igor Anić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ianic@sumfak.unizg.hr
više
Prof.dr.sc. Goran Durn
više

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Ivan Perković

Izvanredni profesor

Email: iperkovic@sumfak.unizg.hr
više
Prof.dr.sc. Goran Durn
više
Nikola Pernar
prof. dr. sc. Nikola Pernar

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: npernar@sumfak.unizg.hr
više
akademik Igor Anić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: ianic@sumfak.unizg.hr
više
prof. dr. sc. Darko Bakšić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: dbaksic@sumfak.unizg.hr
više
Stjepan Mikac
Izv. prof. dr. sc. Stjepan Mikac

Izvanredni profesor

Email: smikac@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

06.06.2024

FŠDT suorganizator i domaćin 1. seminara šumske pedagogije u Hrvatskoj

Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je 29. svibnja 1. seminar šumske pedagogije u organizaciji Centra za šumsku pedagogiju Silva.Rei iz Zagreba i pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. Domaćin i suorganizator seminara bio je FŠDT, dok su partneri bili Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Javna ustanova Park prirode Medvednica.

17.05.2024

Erasmus+ stručna praksa 2024./25.

1. KRUG Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2024./25.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije