YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Projektiranje šumskih prometnica

DŠT3001 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 30(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 32(T)
Sadržaj predmeta: Predavanja 1. Projektiranje šumskih prometnica – općenito. Osnovne sastavnice faze projektiranja šumskih prometnica –općenito. Tehničke značajke šumskih prometnica u Hrvatskoj. Tehničke značajke kamiona i kamionskih skupova. Otpori pri kretanju vozila. 2. Prikupljanje općih podataka. Trasiranje šumskih cesta –metode i postupci. Direktno (neposredno) projektiranje. Indirektno (posredno) projektiranje. Klasična metoda prikupljanja terenskih podataka. Suvremene metodeterenske izmjere: mjerna stanica i GPS prijamnici. 3. Izrada projekta šumske ceste – metode i postupci. Kompletan (puni) postupak projektiranja. Skraćeni postupak projektiranja. Osnovne vrste projekata šumskih cesta. Idejni projekt – opis, način izrade i temeljne sastavnice. Generalni projekt – opis, način izrade i temeljne sastavnice. Glavni ili izvedbeni projekt – opis, način izrade i temeljne sastavnice. 4. Karakteristični presjeci šumske ceste. Situacijski (položajni) nacrt šumske ceste. Glavni elementi horizontalne krivine. Odabir radijusa horizontalne krivine. Različiti oblici horizontalnih krivina. Posebni oblici horizontalnih krivina. 5. Zaokretnice ili serpentine. Prolaz motornih vozila kroz krivinu. Proširenje kolnika u krivinama. Prijelazne krivine. Raskrižja (spojevi) šumskih prometnica i šumskih s javnim prometnicama. 6. Metode iskolčenja horizontalnih kružnih lukova. Metode iskolčenja detaljnih točaka kružnih lukova. Metoda kada je tjeme nepristupačno. Iskolčenje pravokutnim koordinatama. Iskolčenje polarnom metodom. Iskolčenje metodom pomicanja s obzirom na tangentu. Iskolčenje metodom pomicanja s obzirom na tetivu. Iskolčenje s tetive. Četvrtinska metoda. 7. Crtani uzdužni presjek. Nezaobljena niveleta. Nagib nivelete – iskazivanje i izračunavanje. Najveći, najmanji i optimalni nagib nivelete. Pravila dizajniranja nezaobljene nivelete. Vertikalne krivine – odabir radijusa vertikalne krivine. Razmak između vertikalnih krivina. Rješavanjekonkretnih problema i slučajeva. 8. Normalni poprečni presjeci. Nasip, usjek, zasjek. Galerija. Mimoilaznice – osnovne vrste i tehničke značajke. Okretaljke – osnovne vrste i tehničke značajke. Pomoćna stovarišta. 9. Objekti za osiguranje i zaštitu donjeg ustroja. Potporni zidovi. Obložni zidovi. Objekti površinske i podzemne odvodnje. Propusti. Procjednice. Preljevnice. Rigoli. Rubnjaci. Drenaže. 10. Donji ustroj šumskih cesta. Zemljani radovi pri izvedbi šumskih cesta. Osnovni pojmovi iz područja geomehanike. Različite metode izračuna površine poprečnih presjeka. Crtani poprečni presjeci. 11. Izračun kubature zemljanih radova. Dijagram raspodjele zemljanih masa. Izjednačavanje i transport zemljanih masa. Uravnoteženje crtanog uzdužnog presjeka, crtanih poprečnih presjeka i linije masa. 12. Gornji ustroj šumskih cesta. Metode dimenzioniranja kolničkih konstrukcija. Zemljani kolnici. Kameni kolnici. Moderni kolnici. 13. Predmjer radova (dokaznica mjera) – osnovne sastavnice i način izrade. Predračun (troškovnik) – osnovne sastavnice i način izrade. 14. Zapisnik o primopredaji nulte linije. Obilježba i osiguranje profila trase šumske ceste na terenu (faza projektiranja). Zapisnik o primopredaji iskolčene trase šumske ceste. Obilježba trase šumske ceste za početak građenja. 15. Zakonske podloge za projektiranje šumskih prometnica. Tehnički uvjeti za projektiranje šumskih prometnica. Zakon o građenju. Zakon o šumama. Pravilnik o uređivanju šuma. HKIŠIDT – ovlaštenja. Projektiranje šumskih cesta u zaštićenim područjima. Posebni uvjeti zaštite prirode Vježbe 1. Uvod. Računalni programi za projektiranje šumskih cesta – kratak pregled postojećih računalnih programa s naglaskom na njihove mogućnosti, prednosti i nedostatke. 2. Osnovne postavke rada u računalnom programu „CESTA“. Rad sa Izbornicima. (generalna objašnjenja rada sa funkcijama unutar izbornika). Korisničko sučelje. 3. Kreiranje novoga projekta s definiranjem osnovnih postavki (otvaranje novoga projekta, nove varijante iz postojećeg projekta, generalni podaci, pomoćni alati, radno područje). 4. Prikaz unosa terenskih podataka dobivenih suvremenim metodama. Priprema i automatizacija unosa terenskih podataka (definiranje izgleda podataka i brzi prijenos značajnijih točaka po slojevima). 5. Klasična metoda prikupljanja i unosa terenskih podataka. Unos osovinskog poligona (unos svih profila s objašnjenjem različitih mogućih slučajeva unosa). Uređivanje horizontalnih kružnih lukova (editiranje postojećih poligonih točaka, radijusi, proširenja kolnika). 6. Kontrolna metoda izračuna kota terena. Unos kota terena i poprečnih presjeka u profilima trase. 7. Objašnjenje principa rada Izbornika PP (poprečnog presjeka). Definiranje dionica i unos građevinskih kategorija materijala. Povezivanje terenskih i projektnih podataka. 8. Uređivanje profila i određivanje postavki odabrane kategorije šumske ceste. 9. Objašnjenje principa rada Izbornika UP (uzdužnog presjeka). Uklapanje nezaobljene nivelete. Vertikalne krivine – zaobljavanje nivelete. 10. Utvrđivanje postavki normalnih poprečnih profila (određivanje pokosa iskopa i nasipa, definiranje sastavnica normalnog poprečnog profila – proširenja, jarci, debljina kolničke konstrukcije i dr.). Kontrola i uređivanje poprečnih profila. (provjera pokosa i visine iskopa i nasipa „lažnih“ usjeka) 11. Objašnjene izračuna količina. Definiranje minimalne transportne udaljenosti. Dijagram raspodjele zemljanih masa. Uređivanje zaobljene nivelete 12. Definiranje položaja cestovnih objekata. Mimoilaznice, pomoćna stovarišta, okretaljke. Uređivanje situacijskognacrta. Izrada elaborata iskolčenja. 13. Definiranje kolničke konstrukcije. Izračun iskop/nasip. Obračun količina po slojevima. Izračun površina trupa ceste, posteljice, tampona (izrada svih pisanih računskih sastavnica projekta šumske ceste). 14. Tehnički opis. Izrada dokaznice mjera. Izrada troškovnika. Definiranje sastavnica za ispis. 15. Izrada preglednih karata. Objašnjenje principa rada sa ispisima crtanih priloga. Ispis crtanih i pisanih priloga. Terenska nastava U sklopu terenske nastave studenti primjenjuju stečena znanja s predavanja i vježbi na konkretnom primjeru projektiranja šumske ceste. Studenti pomoću GPS uređaja definiraju ključne točke trase buduće šumske ceste, izračunavaju nagib pojedinog segmenta nul-linijskog poligona te projektiraju nul-linijski poligon. U nul-linijski poligon potom uklapaju operativni i konačno osovinski poligon, a zatim suvremenim metodama terenske izmjere prikupljaju sve terenske podatke potrebne za izradu glavnog/izvedbenog projekta šumske ceste.
Literatura:

Obavezna literatura:
1.    Pentek, T., 2014: Projektiranje šumskih prometnica (.pptx i .pdf predavanja. 1- 16), Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2.     Pičman, D., 2007: Šumske prometnice (sveučilišni udžbenik), Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s. 1-460, odabrana poglavlja.
3.     Šikić, D. i dr., 1989: Tehnički uvjeti za gospodarske ceste, Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb, s. 1-40, odabrana poglavlja

 


Preporučena literatura:
4.     Znanstveni i stručni radovi o predmetnoj problematici domaćih i stranih autora objavljeni u časopisima i zbornicima savjetovanja.
5.     Anon., 2002: Forest Road Engineering Guidebook, B.C. Ministry of Forests, p. 1-208, odabrana poglavlja
6.     Anon., 2011: Colorado Forest Road Field Handbook, Colorado State Forest Service, p. 1-142, odabrana poglavlja
7.     Babić, B., 1997: Projektiranje kolničkih konstrukcija, HDGI Zagreb, s. 1-197, odabrana poglavlja.
8.    Dragčević V., Korlaet Ž., 2003: Osnove projektiranja cesta, udžbenik, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s. 1-93, odabrana poglavlja

9.    Dragčević, V., Rukavina, T., 2006: Donji ustroj prometnica, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s. 1-187, odabrana poglavlja

10.  Korlaet Ž., 1995: Uvod u projektiranje i građenje cesta, udžbenik, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s. 1-208, odabrana poglavlja.

11.  Lacrombe, G., 1999: Forest Roading Manual, Liro Forestry Solutions, New Zeland, p. 1-404, odabrana poglavlja

12. Ryan, T. et al., 2004: Forest Road Manual, Guidelines for the design, construction and management of forest roads, COFORD, Dublin, p. 1-156, odabrana poglavlja.


Nositelji

prof. dr. sc. Tibor Pentek

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: tpentek@sumfak.unizg.hr
više
Ivica Papa
doc. dr. sc. Ivica Papa

Docent

Email: ipapa@sumfak.unizg.hr
više

Suradnici

prof. dr. sc. Tibor Pentek

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: tpentek@sumfak.unizg.hr
više
Ivica Papa
doc. dr. sc. Ivica Papa

Docent

Email: ipapa@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije