YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Šumarska botanika

ŠP2001 - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 45(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 32(T)
Sadržaj predmeta: Uvod - povijest i podjela botanike. Anatomija bilja, mikroskopiranje. Osnovna svojstva i građa biljne stanice. Vrste staničja koje izgrađuju biljno tijelo i njihove značajke. Anatomska građa vegetativnih biljnih organa, osnovni tipovi listova, otpadanje listova, građa monokotilske i dikotilsko-gimnospermske stabljike. Anatomska građa drva, anatomska građa kore, anatomska građa korijena. Filogenetski razvoj stele. Povijesni razvoj sistematike bilja, metode filogenetske sistematike, sistematske jedinice (taksoni), taksonomija i nomenklatura biljaka. Sistematska razdioba živoga svijeta i osnovne značajke pojedinih skupina - Virota, Procaryota, Bacteriobiota, Eucaryota, Vegetabilia. Opće značajke biljaka, razmnožavanje biljaka. Opće značajke gljiva i njihova uloga u ekosustavu. Morfološka i anatomska građa gljiva. Razmnožavanje gljiva, prehrana gljiva. Sistematska razdioba pravih gljiva i osnovne značajke pojedinih skupina: Archimycotina, Siphonomycotina - Oomycetes, Zygomycetes. Septomycotina: Ascomycetes - Protoascomycetidae, Plectomycetidae, Discomycetidae, Basidiomycetes - Phragmobasidiomycetidae, Holobasidiomycetidae. Sistematska razdioba biljaka i osnovne značajke pojedinih skupina: Rhyniophyta, Bryophyta - mahovine, Lycopodiophyta - crvotočine, Equsetophyta - preslice, Polypodiophyta - paprati. Sistematska razdioba i osnovne značajke pojedinih skupina golosjemenjača. Ontogenetski razvoj četinjača. Kritosjemenjače, morfološka građa kritosjemenjača, građa vegetativnih organa - korijen, stabljika, list. Građa rasplodnih organa - cvijet, sjemenka, plod. Ontogentski razvoj kritosjemenjača. Sistematska razdioba kritosjemenjača i osnovne značajke pojedinih porodica.
Literatura:

Obavezna literatura:

 1. FRANJIĆ, J., 1998: Praktikum iz anatomije bilja (interna skripta), 1-22. Zagreb.
 2. FRANJIĆ, J., 2002: Sistematika bilja - opći dio. (interna skripta, prilagođeni pretisak iz udžbenika ”Golosjemenjače” Vidaković & Franjić 2004), 1-24. Zagreb.
 3. FRANJIĆ, J., Ž. ŠKVORC, 2010: Šumsko drveće i grmlje Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu-Šumarski fakultet.
 4. FRANJIĆ, J., Ž. ŠKVORC, 2014: Šumsko zeljasto bilje Hrvatske. Sveučilište u Zagrebu-Šumarski fakultet.
 5. FRANJIĆ, J., Ž. ŠKVORC, I. TRINAJSTIĆ, 2008: Anatomija bilja (interna skripta).
 6. TRINAJSTIĆ, I., 1976: Sistematika bilja (opći dio, bakterije i gljive), (interna skripta), 1-43. Zagreb.
 7. TRINAJSTIĆ, I., 1978: Sistematika bilja (Embriobyonta), (interna skripta), 1-117. Zagreb.
 8. VIDAKOVIĆ, M., J. FRANJIĆ, 2004: Golosjemenjače. Sveučilište u Zagrebu-Šumarski fakultet. Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. DOMAC, R., 1994: Flora Hrvatske. Priručnik za određivanje bilja. Školska knjiga, Zagreb.
 2. GORTAN, V., O. GORSKI, P. PAUŠ, 1990: Latinska gramatika. Školska knjiga Zagreb.
 3. MOORE, R., W. D. CLARK, K. R. STERN, D. VODOPICH, 1995: Botany. WCB Dubuque.
 4. NIKOLIĆ, T., 1996: Herbarijski priručnik, 1-167. Zagreb.
 5. NIKOLIĆ, T., 2013: Sistematska botanika, raznolikost i evolucija biljnog svijeta. Alfa d.d. Zagreb.
 6. NIKOLIĆ, T., 2017: Morfologija biljaka – razvoj, građa i uloga biljnih tkiva i organskih sustava. Alfa d. d. Zagreb.  
 7. ŠUGAR, I., 1990: Botanički leksikon. Globus Zagreb.
 8. ŠUGAR, I., 2008: Hrvatski biljni imenoislov. Matica Hrvatska. Zagreb.

Nositelji

prof. dr. sc. Željko Škvorc

Redoviti profesor

Email: zskvorc@sumfak.hr
više

Suradnici

Krunoslav Sever
doc. dr. sc. Krunoslav Sever

Docent

Email: ksever@sumfak.hr
više
Martina Temunović
doc. dr. sc. Martina Temunović

Docentica

Email: mtemunovic@sumfak.hr
više
Aktualno

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije