YouTube
Instagram
Facebook
×
Šumarski odsjek

Šumarska politika i zakonodavstvo (DŠT)

DŠT1004 - obavezni
Opterećenje: 30(P) + 0(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Sadržaj predmeta: (P1) Uvod u šumarsku politiku i zakonodavstvo. Prikaz sadržajnih cjelina predmeta. Izvori i načela šumarske politike. (P2) Osnove šumarske politike. Područja, ciljevi i zadaće šumarske politike. Uloga u održivom razvoju i globalnim procesima. (P3) Uloga države u kreiranju šumarske politike. Osnove šumarske politike i strategije RH; prioriteti po područjima, ciljevi i mjere. (P4) Europski šumarski okvir. Stanje šumarskog sektora u Europi. EU strategija za šume. Nacionalni šumarski programi. EU organizacije i institucije u šumarstvu. Forest Europe - ministarske konferencije o zaštiti europskih šuma. Zajednički EU propisi i sporazumi u šumarstvu. (P5) Pravni i društveni okvir šumarske politike. Šumarsko zakonodavstvo. Tranzicijski procesi. Odnosi prema drugim sektorima. Financijski instrumenti. (P6) Globalni programi i procesi povezani sa šumarskom politikom. Konvencija o biološkoj i krajobraznoj raznolikost. AGENDA 21. Direktiva o staništima. Direktiva o pticama. Klimatske promjene i šumarski sektor - utjecaj klimatskih promjena na šume i mjere prilagodbe. Kyoto protokol, Pariški sporazum. (P7) Zakonodavni okvir. Osnove Zakona o šumama. Osnovna pitanja koja se uređuju zakonom. Temeljne postavke zakona. Podzakonski propisi. Inspekcija u šumarstvu. Odnos prema drugim zakonima. (P8) Ekološki i socijalni aspekti šumarstva. Uloga šumarstva u očuvanju bioraznolikosti. Zaštićena područja i ekološka mreža. Socijalna dimenzija šumarstva. Uloga u ruralnom razvoju. (P9) FLEGT akcijski plan. Svrha, cilj i mjere FLEGT akcijskog plana. Koristi od dragovoljnih partnerskih ugovora. FLEGT licenca. Uspostava FLEGT sustava u RH. (P10) Direktiva o obnovljivim izvorima energije. Svrha i ciljevi direktive. Sustav trgovanja emisijama EU. Uloga LULUCF sektora. Implementacija RED direktive u RH. (P11) Šumarstvo i očuvanje bioraznolikosti. Ekološka mreža Natura 2000. Koncept Natura 2000 i zahtjevi u odnosu na šumarstvo. Zakonodavni i tehnički okvir provedbe u šumarstvu RH. Šumskogospodarski planovi kao ekvivalent planova upravljanja ekološkom mrežom. Ocjena prihvatljivosti plana, programa i zahvata na ekološku mrežu (OPEM). (P12) Privatne šume u kontekstu šumarske politike. Osnovni pokazatelji privatnih šuma u RH. Zakonodavni okvir i uloga savjetodavne šumarske službe. Modeli unapređenje gospodarenja privatnim šumama u RH. (P13) Certifikacija šuma. Modeli i principi certificiranja. Osnovni kriteriji i nacionalni standardi za certifikaciju. FSC standard certificiranja. Organizacija provedbe certificiranja u RH. (P14) Šumarstvo i EU fondovi. Strateški ciljevi i mjere za šumarstvo. Modeli financiranja. Mehanizmi povećanja konkurentnosti šumarskog sektora. (P15) Uloga sektora šumarstva u konceptu bioekonomije. Pojam 'zelenog gospodarstva' (Green Plan/Green Deal, Green Jobs)
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     Martinić, I., Landekić, M., 2020: Šumarska politika i zakonodavstvo (interna zbirka prezentacija od tekuće ak. god.)
2.     Sabadi, R.: Šumarska politika. Hrvatske šume p.o. Zagreb, Zagreb 1992
3.     MZOE RH, 2017: Izrada radne verzije strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. s pogledom na 2070. (Zelena knjiga).
4.    Zakon o šumama (NN 68/18); Šumarska politika i strategija RH (NN 42/03)

 


Preporučena literatura:
5.     Nova Strategija EU-a za šume: za šume i sektor koji se temelji na šumama, EC, Bruxelles 2013
6.     A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment (listopad, 2018.)
7.     Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
8.     Bakarić, M., Martinić, I., Landekić, M., Pandur, Z., Orlović, A., 2015: Certifikacija šuma kao mehanizam unaprjeđenja gospodarenja šumskim resursima. Nova mehanizacija šumarstva. 36 (1); 63-76
9.     . Lovrić, M., Krajter, S., Landekić, M., Zečić, Ž., Lovrić, N., Vusić, D., Martinić, I., Šporčić, M., 2011: Razvoj i posljedice eu zakonodavstva vezanog za nezakonite sječe. Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva. 135 (2011) , 11-12; 595-603
 


Nositelji

Ivan Martinić
prof. dr. sc. Ivan Martinić

Redoviti profesor u trajnom izboru

Email: imartinic@sumfak.unizg.hr
više
Matija Landekić
izv. prof. dr. sc. Matija Landekić

Izvanredni profesor

Email: mlandekic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

25.09.2023

ZAGREB DESIGN WEEK 2023

Studenti i nastavnici s drvnotehnološkog odsjeka Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i ove godine sudjeluju na ZGDW - izložbi fakulteta i škola.

25.09.2023

Natječaj za zapošljavanje (25.09.2023)

za prijem izvršitelja (m/ž) u radni odnos viši tehničar :

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije