YouTube
Instagram
Facebook
×

Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva

Grupa autora Zavoda za namještaj i drvne proizvode


 

Sveučilišni priručnik
Svezak I. Opremanje zgrada za odgoj i obrazovanje
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska gospodarska komora
Zagreb, srpanj, 2015.

 

AUTORI: doc. dr. sc. Danijela Domljan, prof. dr. sc. Ivica Grbac, prof. dr. sc. Vlatka Jirouš Rajković, doc. dr. sc. Zoran Vlaović, doc. dr. sc. Vjekoslav Živković, doc. dr. sc. Ivica Župčić
UREDNICI: doc. dr. sc. Danijela Domljan, doc. dr. sc. Zoran Vlaović

 

SAŽETAK

U Republici Hrvatskoj je usvojena politika intenzivnog razvoja institucionalne i društveno organizirane brige, odgoja i obrazovanja djece i mladih, kao i cjeloživotnog obrazovanja odraslih. To potvrđuju i brojni dokumenti u RH. Nažalost, koliko god da se radilo na problematici pedagoških standarda, kurikuluma, zakona o odgoju i obrazovanju, malo se učinilo u pogledu osuvremenjivanja procesa opremanja obrazovnih objekata suvremenim namještajem i opremom koji bi pratili navedene strukturalne i pedagoške promjene. Proces opremanja odgojno-obrazovnih zgrada u Republici Hrvatskoj u zadnjih je dvadesetak godina doživio značajno kvalitativno opadanje. Provedba natječaja za njihovo opremanje često ne zadovoljava osnovnu kompetentnost o suvremenim potrebama i navikama korisnika. Zbog odredbi Zakona o javnoj nabavi i prihvaćanja cijenom najpovoljnijeg dobavljača kao najpogodnijeg, ekonomija je daleko ispred ergonomije, funkcionalnosti i kvalitete koji potiču zdrav rast i razvoj djece i mladih. Posljedice se očituju u nekvalitetnom i nefunkcionalnom namještaju i opremi koji ne podržava navedeno, naročito u pogledu primjene funkcionalnih (normiranih) dimenzija namještaja, zdravih i pogodnih materijala, sigurne i stabilne konstrukcije, poticajnog i kreativnog obličja, kao i brojnih drugih. Znanstvena istraživanja kao i iskustva iz prakse u RH pokazuju da postoje značajne nedosljednosti pri opremanju odgojno-obrazovnih objekata, da proizvodi često nisu dizajnirani u skladu sa suvremenim pedagoškim metodama i potrebama korisnika te da nisu izrađeni od kvalitetnih materijala. Mala je primjena drva i drvne sirovine. Navedeno se uviđa ponajviše pri sastavljanju i provođenju natječajnih dokumentacija za odabir najpovoljnijeg dobavljača za opremanje odgojno-obrazovnih zgrada.
Navedena problematika potaknula izradu, prvog u nizu svezaka, Priručnika za kvalitetu - izradu tehničkih opisa - proizvoda od drva - Svezak I - odgojno-obrazovne zgrade. Priručnik je nastao kao rezultat projekta Izrada knjige tehničkih opisa proizvoda do drva – odgojno obrazovne ustanove, u okviru projekta Drvo je prvo koje financira i potiče Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo poljoprirede i Hrvatske šume d.o.o. nakon recenzija dokument je prerastao u Sveučilišni Priručnik pod nazivom KVALITETA I TEHNIČKI OPISI PROIZVODA OD DRVA. Svezak I. Opremanje zgrada za odgoj i obrazovanje, čime je uz stručnu dobio i najvišu znanstvenu potvrdu kvalitete.
Cilj je Priručnika opisanim proizvodima, zahtjevima i preporukama omogućiti jednoobraznu kvalitetu tehničkih opisa za pojedine proizvode od drva kojima se najčešće opremaju odgojno-obrazovne zgrade. Time se omogućava zdrava konkurentnost, podižu kvaliteta i percepcija svih korisnika o vrijednostima drva kao prirodnog i zdravog materijala u interijeru, potiče primjena znanja iz područja dizajna, arhitekture, konstrukcija, medicine, ergonomije i brojnih drugih struka, kao i implementacija suvremenih dizajnerskih rješenja koji se pridržavaju tehničkih propisa, preporuka, normi i zahtjeva na kvalitetu proizvoda. Također je cilj očuvati zdravlje svih korisnika, posebno najmlađih, uvođenjem kvalitetnih, ergonomski, antropometrijski, ekološki te oblikovno-konstrukcijski odgovarajućih proizvoda u navedene objekte.

 

KRATAK SADRŽAJ PRIRUČNIKA

Priručnik sadrži tri glavna dijela:

 

I DIO obuhvaća dva poglavlja. Prvo poglavlje ...O PRIRUČNIKU uz osnovne napomene objašnjava svrhu cilj i očekivane rezultate projekta. Drugo poglavlje SUVREMENE SPOZNAJE uvodi u problematiku opremanja odgojno-obrazovnih zgrada, navodi postojeće dokumente Republike Hrvatske te analizira rezultate znastvenih i stručnih istraživanja u području suvremenog odgojno-obrazovnog procesa, dizajna predmetnog okruženja, opremanja te općenito utjecaja namještaja i opreme na zdravi rast i razvoj djece i mladih u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

 

II DIO Priručnika predstavlja njegov glavni dio. Sadrži tri poglavlja, koja se nastavljaju na prethodna. Treće poglavlje UVOD U KVALITETU PROIZVODA OD DRVA opisuje opće uvjete i čimbenike kvalitete, objašnjava osnovne pojmove i navodi važeće norme u području kvalitete namještaja, opreme, površinske obrade i proizvoda za graditeljstvo. Četvrto poglavlje NAMJEŠTAJ I OPREMA navodi glavne zahtjeve i preporuke na dizajn namještaja i opreme, i obuhvaća zahtjeve na općenitu kvalitetu, tehničku kvalitetu, oblikovno-konstrukcijska rješenja, sigurnost, ergonomsko-antopometrijske zahtjeve i funkcionalne dimenzie namještaja i opreme, pedagoške i estetske zahtjeve, zahtjeve na drvne i nedrvne materijale, površinsku obradu, ojastučene površine i druge. Zatim je opisano više od stotinu proizvoda, glavnih predstavnika namještaja za odlaganje, rad i blagovanje, sjedenje i ležanje kao i elemenata opreme odgojno-obrazovnih ustanova. Dati su primjeri tehničkih opisa predstavnika svake pojedine vrste namještaja. Peto poglavlje PROIZVODI ZA GRADITELJSTVO na isti način kao i prethodno poglavlje navodi zahtjeve i preporuke te opisuje glavne predstavnike ove skupine – vrata, prozore i podne obloge (parkete).

 

III DIO sadrži šesto poglavlje naziva VIZIJE I NOVI PRIJEDLOZI OPREMANJA, a namijenjeno je svim korisnicima, djeci i mladima, roditeljima i odgojno-nastavnom osoblju i drugim korisnicima, ali najviše onima koji sudjeluju u projektiranju i opremanju odgojno-obrazovnih zgrada kao i oblikovanju te proizvodnji namještaja i opreme kojima će se te zgrade opremati. Ovo poglavlje ističe probleme koje uzrokuje neodgovarajuće dizajniran namještaj i oprema te navodi važnost odgovarajućeg odnosa namještaja i zdravlja korisnika, uz postojeća rješenja i dobre primjere opremanja.

 

U ZAKLJUČKU je istaknuto da je nužna interdisciplinarna suradnja stručnjaka iz brojnih područja te da je Priručnik doprinos pozitivnim nastojanjima u stvaranju cjelovite i poticajne predmetne okoline u kojima su udobnost, radost boravka i motivacija, komunikacija i well being ostvareni pomoću kvalitetnih i “zdravih” proizvoda od drva.


Priručnik citira više od 135 referentnih naslova domaće i strane LITERATURE koji svakako mogu poslužiti kao preporuka čitateljima u daljnjoj nadgradnji i proučavanju ove tematike.


Format i opseg knjige: 21×21 cm, tvrdi uvez, 300 str., preko 80 skica, 64 slike, 16 tablica i 2 grafikona

 

NARUDŽBENICA (doc / PDF)

Sveučilišni udžbenici i sveučilišni priručnici:

    Aktualno

    Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije