YouTube
Instagram
Facebook
×
Drvnotehnološki odsjek

Kemija drva (DT)

DT1003N - obavezni
Opterećenje: 45(P) + 45(L) + 0(A) + 0(PK) + 0(S) + 0(TJ) + 0(SJ) + 0(T)
Cilj predmeta: Stjecanje znanja o elementarnom i grupnom kemijskom sastavu drva, njihovom međusobnom strukturnom povezanosti te o različitim biorafinerijskim tehnologijama koje počivaju na njihovim kemijskim karakteristikama i svojstvima. Tijekom predavanja studenti će naučiti kategorizirati, razlikovati, definirati i primjeniti kemijske elementarne, nisko- i visokomolekularne tvari drva te poznavati njihove strukturne formule. Nadalje, studenti će znati opisati i objasniti polimerizacijske mehanizme biokemijskih puteva izgradnje svih kemijskih tvari drva, objasniti njihovu distribuciju u stanicama drva te opisati, definirati i nacrtati kemijske veze između i unutar različitih tvari drva. Tijekom praktične nastave u kemijskom laboratoriju studenti će naučiti organizirati i pripremiti kemijske analize, izolirati različite kemijske tvari drva poznavajući metode izolacije, rukovati s različitim vrstama instrumenata za analize kemijskih tvari drva, ispitati i izračunati kvalitativna i kvantitativna kemijska svojstva te identificirati, objasniti i interpretirati (okarakterizirati) različite kemijske tvari drva tijekom korištenja različitih vrsta metoda i instrumenata u kemiji drva. Stjecanje znanja o modernim biorafinerijskim tehnologijama, odnosno tehnologijama kemijske prerade drva koje počivaju na istraživanjima kemijskog sastava drva. Na kraju, studenti će znati povezati i primijeniti stečeno znanje iz kemije drva u programima nekoliko nastavnih kolegija na višim godinama preddiplomskog studija kao i diplomskog studija.
Sadržaj predmeta: PREDAVANJA: 1. Uvod u kemiju drva; Drvo kao sirovina u biorafinerijskim tehnologijama; Osnove strukture i ultrastrukture drva, 2. Uvod u kemiju ugljikovodika; Zasićeni ugljikovodici; Nezasićeni ugljikovodici; Aromatski ugljikovodici; Alkoholi, eteri i fenoli; Aldehidi i ketoni; Karbonilne kiseline; Esteri, masti i ulja; Ugljikohidrati, 3. Elementarni sastav drva; Grupni kemijski sastav drva; 4. Biokemija kemijskih tvari drva, 5.Niskomolekularne tvari – Akcesorne (ekstraktivne) tvari – Alifatski i aliciklički spojevi, 6. Niskomolekularne tvari – Akcesorne (ekstraktivne) tvari – Fenolni spojevi, 7. Niskomolekularne tvari – Akcesorne (ekstraktivne tvari) – Ostali spojevi, 8. Niskomolekularne tvari – Mineralne tvari, 9. Visokomolekularne tvari – Lignin, 10. Visokomolekularne tvari – Celuloza, 11. Visokomolekularne tvari – Polioze (hemiceluloza), 12. Raspored kemijskih tvari u staničnoj stijenci i anatomskim dijelovima drva, 13. Biosinteze i biodegradacija kemijskih tvari drva; Reakcije kemijskih tvari drva, 14. Analitičke i instrumentalne metode u kemijskim analizama drva, 15. Biorafinerijske tehnologije VJEŽBE: 1. Upoznavanje rada u kemijskom laboratoriju, 2. Priprema uzoraka drva za kemijske analize, 3. Metode kemijskih analiza drva, 4. Analiza veličine čestice uzoraka drva, 5. Određivanje sadržaja vode, 6. Određivanje sadržaja mineralnih tvari (pepela) u uzorcima drva, 7. Određivanje elementarnog sastava drva plamenom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (FAAS) i CHNSO analizom, 8. Određivanje akcesornih (ekstraktivnih) tvari različitim ekstrakcijskim metodama, 9. Određivanje celuloze prema Kurschner-Hoffer-ovoj metodi, 10. Određivanje alfa-celuloze, 11. Određivanje lignina prema Klason-ovoj metodi, 12. Određivanje različitih alkoholnih i metoksilnih grupa lignina UV- i FTIR-spektroskopijom, 13. Određivanje polioza (hemiceluloze) u uzorcima drva, 14. Određivanje furfuraldehida, 15. Identifikacija i karakterizacija grupnog kemijskog sastava drva instrumentalnim hibernetičkim sklopom.
Način polaganja ispita : - pismeni ispit - usmeni ispit
Provođenje nastave: ☒ predavanja ☐ seminari i radionice ☒ vježbe ☐ on line u cijelosti ☒ mješovito e-učenje ☐ terenska nastava ☒ samostalni zadaci ☒ multimedija i mreža ☒ laboratorij ☐ mentorski rad ☐ (ostalo upisati)
Način praćenja kvalitete i uspješnosti studenata: - pohađanje nastave - eksperimentalni rad - kolokvij - projekt - istraživanje
Literatura:

Obavezna literatura:
1.     A. Antonović (2018): Kemija drva (interna skripta). Šumarski fakultet, Zagreb
2.     D. Fengel, G. Wegener (1989): Wood – chemistry, ultrastructure, reactions. Walter de Gruyter, Berlin-New York.
3.     T. Higuchi (1997): Biochemistry and molecular biology of wood. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

 


Preporučena literatura:

4. E. Sjostrom, R. Alen (1999): Analytical methods in wood chemistry, pulping and papermaking, Springer Verlag,
5. T. D. N.-S. Hon, N. Shiraishi (2001): Wood and cellulosic chemistry. Marcel Dekker, Inc.,
6. E. Sjostrom (1993): Wood chemistry – Fundamentals and applications. Academic Press, Inc.
7. T. Higuchi (1985): Biosyinthesis and biodegradation of wood components. Academic Press, Inc.


Nositelji

Alan Antonović
prof. dr. sc. Alan Antonović

Redoviti profesor 

Email: aantonovic@sumfak.unizg.hr
više
Aktualno

20.09.2023

Stoljeće visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu

U petak, 15. rujna, u kongresnoj dvorani hotela Imperial Valamar Collection u Rabu s početkom u 11 sati održan je skup kojim se obilježilo 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rabu.

04.09.2023

Studentski projekt - MODIV-PPMED-2023

Monitoring urbanih populacija divljači u Parku prirode Medvednica s posebnim naglaskom na parnoprstaše, svinju divlju (Sus scrofa L.) i srnu običnu (Capreolus capreolus L.)

Poslijediplomski doktorski studij šumarstva i drvne tehnologije